Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012

Πρόοδος στη μείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και αύξηση των πτυχιούχων στην Ευρώπη, αλλά ανάγκη για περισσότερες προσπάθειες

Όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, αν θέλουν να πετύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον τομέα της εκπαίδευσης, δηλαδή να μειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο σε επίπεδα χαμηλότερα του 10% και να αυξήσουν το ποσοστό των νεαρών πτυχιούχων σε τουλάχιστον 40%. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι τα κράτη μέλη σημειώνουν πρόοδο, εξακολουθούν όμως να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ΕΕ θα πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για το 2020: το ποσοστό των ατόμων που αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο έχει πέσει τώρα στο 13,5%, έναντι 14,1% το 2010 και 17,6% το 2000. Το 2011 το 34,6% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών στην ΕΕ είχαν πτυχίο, έναντι 33,5% τον προηγούμενο χρόνο και 22,4% το 2000.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Τα κράτη μέλη πρέπει να επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών καταπολέμησης της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. Πρέπει να ενισχύσουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αυξάνοντας συγχρόνως την ποιότητά της. Η απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων και προσόντων από τους νέους θα βοηθήσει την Ευρώπη να καταπολεμήσει την ανεργία των νέων, να ξεπεράσει την κρίση και να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες που δημιουργεί η οικονομία της γνώσης. Η σοβαρή επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία: χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση η Ευρώπη δεν θα κερδίσει την παγκόσμια μάχη για ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα.»

Αν και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά και τους δύο στόχους, η Επιτροπή φοβάται ότι η πρόοδος αυτή δεν είναι αποτέλεσμα μεταρρυθμίσεων που θα έχουν μακροπρόθεσμη επίδραση, αλλά αποτελεί «υποπροϊόν» της υψηλής ανεργίας των νέων, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότεροι νέοι παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Μια άλλη ανησυχία έγκειται στο ότι οι εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τα κράτη μέλη δεν είναι επαρκείς για να μπορέσει η ΕΕ να εκπληρώσει τον κοινό γενικό στόχο της.

Όσον αφορά την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, η οποία ορίζεται ως το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το πολύ και δεν παρακολουθούν πλέον προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, 11 κράτη μέλη ξεπέρασαν το όριο του 10%1. Η Μάλτα (33,5%), η Ισπανία (26,5%) και η Πορτογαλία (23,2%) παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, αλλά έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Άλλα κράτη μέλη που έχουν μειώσει τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο είναι η Κύπρος (11,2%), η Λετονία (11,8%) και η Βουλγαρία (12,8%).

Σε 13 κράτη μέλη τα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπερβαίνουν τον βασικό στόχο του 40%2. Από τις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά πτυχιούχων, η Σλοβενία (37,9%), η Λετονία (35,7%), η Ουγγαρία (28,1%), η Πορτογαλία (26,1%), η Τσεχική Δημοκρατία (23,8%) και η Ρουμανία (20,4%) σημείωσαν ετήσιες αυξήσεις άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων. Αντίθετα, η Ελλάδα (28,9%), η Αυστρία (23,8%) και η Ιταλία (20,3%) πέτυχαν αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν τη μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ στη Βουλγαρία (27,3%) και στη Μάλτα (21,1%) τα ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσαν πτώση. Την ίδια περίοδο η Πολωνία (36,9%), η Γερμανία (30,7%) και η Σλοβακία (23,4%) κατέγραψαν μικρές αυξήσεις.

Ιστορικό

Τα στοιχεία καταρτίστηκαν από τη Eurostat στο πλαίσιο της έρευνας εργατικού δυναμικού, η οποία παρέχει στοιχεία για την κατάσταση και τις τάσεις στην αγορά εργασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής και της επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλων εκπαίδευσης. Τον Ιούνιο του 2011 τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να αναπτύξουν τεκμηριωμένες και ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για να μειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο μέχρι το τέλος του 2012.

Ειδικές ανά χώρα συστάσεις

Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη ειδικών ανά χώρα συστάσεων προς τα κράτη μέλη για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσουν τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή συνέστησε σε έξι χώρες (Δανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα και Ισπανία) να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο, ενώ επτά χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία και Σλοβακία) δέχθηκαν συστάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επόμενα βήματα

Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να μειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και να εκσυγχρονίσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εντοπίζοντας και ανταλλάσσοντας ορθές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον Δεκέμβριο του 2012 η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εργασίας απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες από όλη την ΕΕ, με στόχο να την υποστηρίξει στη χάραξη πολιτικής για την καταπολέμηση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και τον αριθμό πτυχιούχων στο επόμενο Education Monitor (φθινόπωρο 2012) και στην επόμενη ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη (2013).

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Eurostat: Έρευνα εργατικού δυναμικού

Ιστότοπος Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο στην ΕΕ (2000, 2010, 2011) και εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (%)

 

2000

2010

2011

Εθνικοί στόχοι

ΕΕ 27

17.6

14.1

13.5

Στόχος ΕΕ = κάτω του 10.0

AT

10.2

8.3

8.3

9.5

BE

13.8

11.9

12.3

9.75

BG

:

13.9

12.8

11.0

CY

18.5

12.6

11.2

10.0

CZ

:

4.9

4.9

5.5

DE

14.6

11.9

11.5

10.0

DK

11.7

10.7

9.6

10.0

EE

15.1

11.6

10.9

9.5

EL

18.2

13.7

13.1

10.0

ES

29.1

28.4

26.5

15.0

FI

9.0

10.3

9.8

8.0

FR

13.3

12.8

12.0

9.5

HU

13.9

10.5

11.2

10.0

IE

:

11.4

10.6

8.0

IT

25.1

18.8

18.2

15.5

LT

16.5

8.1

7.9

9.0

LU

16.8

7.1

6.2

10.0

LV

:

13.3

11.8

13.4

MT

54.2

36.9

33.5

29.0

NL

15.4

10.1

9.1

9.0

PL

:

5.4

5.6

4.5

PT

43.6

28.7

23.2

10.0

RO

22.9

18.4

17.5

11.3

SE

7.3

9.7

6.6

10.0

SI

:

5.0

4.2

5.1

SK

:

4.7

5.0

6.0

UK

18.2

14.9

15.0

:

Πηγή: Eurostat, έρευνα εργατικού δυναμικού, 2012

Διάγραμμα 1: Ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο κατά χώρα το 2011 και εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (%)

2. Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών (2000, 2010, 2011) και εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (%)

 

2000

2010

2011

Εθνικοί στόχοι

ΕΕ 27

22.4

33.5

34.6

Στόχος ΕΕ = 40.0

AT

:

23.5

23.8

32.0

BE

35.2

44.4

42.6

47.0

BG

19.5

27.7

27.3

36.0

CY

31.1

45.1

45.8

46.0

CZ

13.7

20.4

23.8

38.0

DE

25.7

29.8

30.7

42.0

DK

32.1

41.2

41.2

40.0

EE

30.8

40

40.3

40.0

EL

25.4

28.4

28.9

32.0

ES

29.2

40.6

40.6

44.0

FI

40.3

45.7

46

42.0

FR

27.4

43.5

43.4

50.0

HU

14.8

25.7

28.1

30.3

IE

27.5

49.9

49.4

60.0

IT

11.6

19.8

20.3

26.0-27.0

LT

42.6

43.8

45.4

40.0

LU

21.2

46.1

48.2

66.0

LV

18.6

32.3

35.7

34.0-36.0

MT

7.4

21.5

21.1

33.0

NL

26.5

41.4

41.1

άνω του 40.0

PL

12.5

35.3

36.9

45.0

PT

11.3

23.5

26.1

40.0

RO

8.9

18.1

20.4

26.7

SE

31.8

45.8

47.5

40.0-45.0

SI

18.5

34.8

37.9

40.0

SK

10.6

22.1

23.4

40.0

UK

29.0

43.0

45.8

:

Πηγή: Eurostat, έρευνα εργατικού δυναμικού, 2012

Διάγραμμα 2: Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών το 2011 και εθνικοί στόχοι στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (%)

1 :

Σλοβενία (4,2%), Τσεχική Δημοκρατία (4,9%), Σλοβακία (5,0%), Πολωνία (5,6%), Λουξεμβούργο (6,2%), Σουηδία (6,6%), Λιθουανία (7,9%), Αυστρία (8,3%), Κάτω Χώρες (9,1%), Δανία (9,6%) και Φινλανδία (9,8%).

2 :

Ιρλανδία (49,4%), Λουξεμβούργο (48,2%), Σουηδία (47,5%), Φινλανδία (46,0%), Κύπρος (45,8%), Ηνωμένο Βασίλειο (45,8%), Λιθουανία (45,4%), Γαλλία (43,4%), Βέλγιο (42,6%), Δανία (42,2%), Κάτω Χώρες (41,1%), Ισπανία (40,6%), Εσθονία (40,3%).


Side Bar