Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 juni 2012

Rättighetsinformation vid frihetsberövande är nu lag i hela EU

”Du har rätt till … - rättighetsinformation”. En ny lag som i hela EU garanterar tilltalades rätt till information under straffrättsliga förfaranden har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, där EU:s lagstiftning publiceras. EU-kommissionen lade fram förslaget till direktivet om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden i juli 2010, vilket antogs av Europaparlamentet den 13 december 2011 (se IP/11/1534) och godkändes av medlemsstaternas justitieministrar den 27 april 2012 (se IP/12/430). Denna lag garanterar att den person som frihetsberövas eller är föremål för en europeisk arresteringsorder i något EU-land ska få rättighetsinformation med en lista över sina grundläggande rättigheter under det straffrättsliga förfarandet. EU-länderna har nu två år på sig att införa dessa nya regler i sina nationella rättssystem. För närvarande finns rätten till denna information endast i omkring en tredjedel av EU-länderna1.

– Vi har nu en ytterligare hörnsten på plats för ett verkligt europeiskt område med rättvisa. Den nya lagen om rätt till information hjälper till att garantera rättvisa rättegångar för alla inom EU. Den ser till att den som anklagas eller misstänks för ett brott klart och tydligt informeras om sina rättigheter, säger vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor. Särskilt användbar blir den för de miljoner semesterresenärer och andra som reser runt i EU och kan hamna i straffrättsliga förfaranden, då de nu får sina rättigheter tydligt förklarade för sig på ett språk de kan förstå. Detta minskar risken för felaktiga domar. Jag räknar med att medlemsländerna snabbt införlivar denna EU-lag i sina nationella rättssystem, och inte väntar till sista minuten innan tidsfristen, så att lagen kan bli en konkret verklighet för våra 500 miljoner medborgare.

Bakgrund

EU-kommissionen föreslog den nya lagen i juli 2010 (IP/10/989) som en del av en serie rättigheter till rättvis rättegång som ska tillämpas i hela EU. Åtgärden, som Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, tog initiativet till är den andra som utformas för att fastställa gemensamma EU-miniminormer i brottmål. Detta kommer att stärka förtroendet för EU:s område med rättvisa. I oktober 2010 antog Europaparlamentet och rådet det första förslaget, som gav misstänkta rätt till översättning och tolkning (IP/10/1305).

Direktivet om rätten till information kommer att säkerställa att polis och åklagare ger misstänkta information om deras rättigheter. I samband med frihetsberövande kommer myndigheterna att tillhandahålla denna information skriftligen, i form av en rättighetsinformation. Informationen ska vara skriven på ett enkelt, vardagligt språk. Rättighetsinformationen meddelas automatiskt – oavsett om den frihetsberövade frågar efter den eller ej – och vid behov kommer en översättning att tillhandahållas. EU-länderna har visserligen rätt att själva bestämma de exakta formuleringarna i detta dokument, men för att minska arbetsbördan innehåller kommissionens förslag en förlaga som utformats på 22 EU-språk (se bilagan). Det skapar enhetlighet för alla som passerar gränserna och leder till minskade översättningskostnader.

Rättighetsinformationen kommer att innehålla praktiska upplysningar om rättigheterna för personer som frihetsberövas, som till exempel följande:

  • Rätt att tiga.

  • Rätt till advokat.

  • Rätt att bli underrättad om anklagelsen.

  • Rätt till tolkning och översättning till alla språk (för personer som inte förstår det språk som ärendet behandlas på).

  • Rätt att utan dröjsmål ställas inför en domare om de frihetsberövas.

  • Rätt att informera någon annan om arresteringen eller frihetsberövandet.

Rättighetsinformationen kommer att bidra till att felaktiga domar undviks och till att minska antalet överklaganden.

Chansen att en medborgare som frihetsberövas och anklagas för brott klart och tydligt ska informeras om sina rättigheter varierar för närvarande mellan de olika EU-länderna. I vissa EU-länder får misstänkta bara muntlig information om sina processuella rättigheter, medan andra länder endast lämnar skriftlig information om den misstänkte/tilltalade själv begär den.

Enligt artikel 82.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och i syfte att underlätta det ömsesidiga erkännandet av rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor, kan EU anta åtgärder för att stärka rättigheterna för EU-medborgare, i linje med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Rätten till en rättvis rättegång och rätten till försvar fastställs i artiklarna 47 och 48 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, samt i artikel 6 i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

I juni 2011 föreslog kommissionen en tredje åtgärd för att garantera tillgången till advokat och rätten att kontakta anhöriga (IP/11/689). Förslaget diskuteras för närvarande i Europaparlamentet och rådet.

Mer information:

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Europeiska kommissionen – rättigheter för misstänkta och åtalade:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

BILAGA

Vägledande förlaga till rättighetsinformation:

Denna förlaga syftar endast till att hjälpa nationella myndigheter att sammanställa rättighetsinformation på nationell nivå. Denna förlaga är inte bindande för medlemsstaterna. När medlemsstaterna utarbetar sin rättighetsinformation får de anpassa förlagan till sina nationella regler och lägga till ytterligare användbar information. Medlemsstatens rättighetsinformation ska tillhandahållas vid anhållandet eller häktningen. Detta hindrar emellertid inte medlemsstaterna från att lämna skriftlig information till misstänkta eller tilltalade personer även i andra situationer under straffrättsliga förfaranden2.

Du har följande rättigheter när du anhållits eller häktats:

A. HJÄLP AV EN FÖRSVARARE/RÄTTSHJÄLP

Du har rätt att tala i förtroende med en försvarare. Försvararen är oberoende i förhållande till polisen. Om du behöver hjälp med att kontakta en försvarare kan du vända dig till polisen, som är skyldig att hjälpa dig. I vissa fall kan rättshjälpen vara kostnadsfri. Fråga polisen för närmare upplysningar.

B. INFORMATION OM ANKLAGELSEN

Du har rätt att få veta varför du har anhållits eller häktats och vilket brott du misstänks ha begått eller anklagas för.

C. TOLKNING OCH ÖVERSÄTTNING

Om du inte talar eller förstår det språk som talas av polisen eller andra behöriga myndigheter har du rätt att få hjälp av en tolk gratis. Tolken kan hjälpa dig att tala med din försvarare och har tystnadsplikt. Du har rätt att få åtminstone de relevanta styckena i väsentliga dokument översatta, däribland beslut från en domare om att frihetsberöva dig eller att ta dig i förvar, eller handlingar som rör anklagelser, åtal och domar. Under vissa omständigheter kan du få en muntlig översättning eller sammanfattning.

D. RÄTTEN ATT TIGA

När du förhörs av polisen eller andra behöriga myndigheter behöver du inte besvara frågor om det brott som du påstås ha begått. Din försvarare kan hjälpa dig att avgöra detta.

E. TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

När du anhållits och häktats har du (eller din försvarare) rätt till tillgång till de handlingar som är väsentliga för att du ska kunna angripa anhållandet eller häktningsbeslutet. Om ditt mål tas upp i domstol kommer du (eller din försvarare) att ha rätt till tillgång till bevisningen för eller emot dig.

F. INFORMATION TILL EN ANNAN PERSON OM DITT ANHÅLLANDE ELLER DIN HÄKTNING/INFORMATION TILL DIN KONSULÄRA MYNDIGHET ELLER AMBASSAD

När du har anhållits eller häktats bör du meddela polisen om du vill att en annan person, till exempel en familjemedlem eller din arbetsgivare, ska informeras om att du tagits i förvar. I vissa fall kan din rätt att informera andra personer om ditt frihetsberövande vara tillfälligt begränsad. I sådana fall kan polisen upplysa dig om detta.

Om du är utländsk medborgare bör du meddela polisen om du vill att din konsulära myndighet eller ambassad ska informeras om ditt frihetsberövande. Meddela även polisen om du vill kontakta en tjänsteman vid din konsulära myndighet eller ambassad.

G. AKUT SJUKVÅRD

När du har anhållits eller häktats har du rätt till akut sjukvård. Meddela polisen om du är i behov av sådan vård.

H. FRIHETSBERÖVANDETS VARAKTIGHET

Efter ditt anhållande kan du vara fortsatt frihetsberövad under en period på maximalt … [fyll i antalet timmar/dagar]. Efter denna period måste du antingen friges eller höras av en domare, som kommer att besluta om ett fortsatt frihetsberövande. Vänd dig till din försvarare eller domaren för information om möjligheten att angripa anhållandet, få en förnyad prövning av häktningsbeslutet eller begära tillfällig frigivning.

1 :

Österrike, Tjeckien, Tyskland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket (England och Wales).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar