Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 7. junija 2012

Pravica do obveščenosti ob odvzemu prostosti na ravni EU je zdaj uzakonjena

„Pravico imate do ... – obvestila o pravicah.“ Novi zakonodajni akt za zagotovitev pravice obdolžencev do obveščenosti v kazenskem postopku po vsej Evropski uniji je bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Evropska komisija je „Direktivo o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku“ predlagala julija 2010, Evropski parlament jo je izglasoval 13. decembra 2011 (glej IP/11/1534), nacionalni pravosodni ministri pa so jo sprejeli 27. aprila 2012 (glej IP/12/430). Ta zakonodajni akt zagotavlja, da vsaka oseba, ki ji je bila odvzeta prostost, ali oseba, za katero je bil izdan evropski nalog za prijetje, v kateri koli državi članici EU prejme obvestilo o pravicah, v katerem so navedene njene osnovne pravice v kazenskem postopku. Države članice EU imajo zdaj na voljo dve leti za uvedbo novih pravil v svoje nacionalne pravne sisteme. Trenutno je pravica do obvestila o pravicah zagotovljena samo v približno eni tretjini držav članic1.

„Zdaj imamo vzpostavljen še en glavni steber pristnega evropskega pravosodnega območja. Novi zakonodajni akt o pravici do obveščenosti bo pomagal zagotoviti pošteno sojenje za vse v EU. Zagotovil bo, da bo vsaka oseba, obtožena ali osumljena kaznivega dejanja, jasno in nemudoma obveščena o svojih pravicah,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Še zlasti bo koristen za milijone turistov in drugih, ki potujejo po EU in so lahko vpleteni v kazenski postopek: zdaj bodo imeli izrecno pravico do obveščenosti o svojih pravicah v jeziku, ki ga razumejo. To bo pomagalo preprečiti sodne zmote. Zdaj se zanašam na države članice, da bodo ta zakonodajni akt EU hitro prenesle v svoje nacionalne sisteme in ne bodo čakale do zadnje minute pred rokom, tako da bo postal oprijemljiv za naših 500 milijonov državljanov.“

Ozadje

Evropska komisija je novi zakonodajni akt predlagala julija 2010 (IP/10/989) v okviru vrste pravic, ki omogočajo pošteno sojenje in se uporabljajo po vsej EU. To je drugi ukrep, ki ga je predlagala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding in katerega namen je določitev skupnih minimalnih standardov EU v kazenskih zadevah. Z njim se bo povečalo zaupanje v območje pravice EU. Evropski parlament in Svet sta oktobra 2010 potrdila prvi predlog, ki je osumljencem zagotovil pravico do prevajanja in tolmačenja (IP/10/1305).

Direktiva o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku bo zagotovila, da bodo policija in tožilci osumljence obvestili o njihovih pravicah. Po odvzemu prostosti bodo organi te informacije podali v pisni obliki – v obliki obvestila o pravicah – napisane v preprostem, razumljivem jeziku. Osumljencem bo ob odvzemu prostosti to obvestilo vedno izročeno, ne glede na to, ali ga zahtevajo ali ne, po potrebi pa bo tudi prevedeno. Države članice EU lahko same izberejo natančno ubeseditev obvestila, Komisija pa je za olajšanje dela predlagala vzorec v 22 jezikih EU (glej Prilogo). Osebam, ki prehajajo meje, bo to zagotovilo doslednost, hkrati pa bo zmanjšalo stroške prevajanja.

Obvestilo o pravicah bo vsebovalo praktične podrobnosti o pravicah oseb, ki jim je odvzeta prostost ali so pridržane, kot so podrobnosti o naslednjih pravicah:

  • do molka,

  • do odvetnika,

  • do obveščenosti o obtožbi,

  • do tolmačenja in prevajanja v katerem koli jeziku za tiste, ki ne razumejo jezika postopka,

  • do takojšnje privedbe pred sodišče po odvzemu prostosti,

  • do obvestitve tretje osebe o odvzemu prostosti ali pridržanju.

Obvestilo o pravicah bo pripomoglo k preprečevanju sodnih zmot in zmanjšanju števila pritožb.

Trenutno je verjetnost, da bodo državljani, ki se jim odvzame prostost in so obtoženi kaznivega dejanja, ustrezno obveščeni o svojih pravicah, v različnih državah EU različna. V nekaterih državah članicah osumljenci prejmejo le ustne informacije o svojih procesnih pravicah, v drugih pa se jim pisne informacije izročijo samo na zahtevo.

V skladu s členom 82(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in za lažje vzajemno priznavanje sodnih odločb ter boljše policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah lahko EU sprejme ukrepe za krepitev pravic državljanov EU, ki temeljijo na Listini EU o temeljnih pravicah.

Pravici do poštenega sojenja in do obrambe sta določeni v členih 47 in 48 Listine EU o temeljnih pravicah ter v členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Junija 2011 je Komisija predlagala tretji ukrep za zagotavljanje dostopa do odvetnika in stika s sorodniki (IP/11/689). O tem predlogu trenutno teče razprava v Evropskem parlamentu in Svetu.

Več informacij

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Evropska komisija – pravice osumljencev in obtožencev:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

ANNEX

Okvirni vzorec obvestila o pravicah:

Namen tega vzorca je pomagati nacionalnim organom pri pripravi obvestila o pravicah na nacionalni ravni. Države članice niso zavezane uporabiti tega vzorca. Pri pripravi obvestila o pravicah lahko države članice ta vzorec spremenijo, da bi ga uskladile z nacionalnimi predpisi in dodajo druge koristne informacije. Države članice morajo obvestilo o pravicah vročiti ob prijetju ali pridržanju osebe. Kljub temu lahko države članice osumljenim ali obdolženim osebam med kazenskim postopkom zagotavljajo pisne informacije. 2.

Ob prijetju ali pridržanju imate naslednje pravice:

A. POMOČ ODVETNIKA/PRAVICA DO PRAVNE POMOČI

Pravico imate do zaupnega pogovora z odvetnikom. Odvetnik je neodvisen od policije. Če potrebujete pomoč pri izbiri odvetnika, zaprosite policijo za pomoč in pomagali vam bodo. V nekaterih primerih je pomoč lahko brezplačna. Za dodatne informacije se obrnite na policijo.

B. INFORMACIJE O OBDOLŽITVAH

Pravico imate vedeti, zakaj ste bili prijeti ali pridržani in česa ste osumljeni ali obdolženi.

C. TOLMAČENJE IN PREVAJANJE

Če ne govorite ali razumete jezika policije ali drugih pristojnih organov, imate pravico do brezplačne pomoči tolmača. Tolmač vam lahko pomaga pri pogovoru z vašim odvetnikom in mora ohraniti vsebino tega pogovora kot zaupno. Pravico imate do prevoda vsaj bistvenih delov ključnih listin, vključno z vsako odredbo sodnika o vašem prijetju ali pridržanju, obtožnim predlogom, obtožnico ali sodbo. V nekaterih primerih se vam lahko priskrbi ustni prevod ali povzetek.

D. PRAVICA DO MOLKA

Med zaslišanjem na policiji ali pred drugim pristojnim organom vam ni treba odgovarjati na vprašanja o domnevnem kaznivem dejanju. Pri odločitvi o tem vam lahko pomaga vaš odvetnik.

E. DOSTOP DO LISTIN

Ob prijetju ali pridržanju, imate vi (ali vaš odvetnik) pravico dostopa do bistvenih listin, ki jih potrebujete za pritožbo zoper prijetje ali pridržanje. Če se zadeva obravnava pred sodiščem, imate vi ali vaš odvetnik pravico dostopa do dokaznega gradiva, ki vam je v prid ali v breme.

F. OBVEŠČANJE TRETJE OSEBE O VAŠEM PRIJETJU ALI PRIDRŽANJU/ OBVEŠČANJE VAŠEGA KONZULATA ALI VELEPOSLANIŠTVA

Ob prijetju ali pridržanju imate pravico policijo zaprositi, da o vašem pridržanju obvestijo na primer vašega družinskega člana ali delodajalca. V nekaterih primerih se lahko začasno omeji pravica do obveščanja tretjih oseb o vašem pridržanju. V takih primerih vas bo policija obvestila o vaših možnostih.

Če ste tujec, sporočite policiji ali želite, da se o vašem pridržanju obvesti konzularni organ ali veleposlaništvo. Prav tako lahko sporočite policiji, da želite stopiti v stik z uradnikom vašega konzularnega organa ali veleposlaništva.

G. NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ

Ko ste prijeti ali pridržani, imate pravico do nujne zdravniške pomoči. Prosimo, sporočite policiji, če potrebujete takšno pomoč.

H. ČAS ODVZEMA PROSTOSTI

Po prijetju vam je lahko prostost odvzeta oziroma ste lahko pridržani za največ … [vpisati ustrezno število ur/dni]. Potem morate biti ali izpuščeni ali vas mora zaslišati sodnik, ki bo odločil o vašem nadaljnjem pridržanju. Pozanimajte se pri svojem odvetniku ali sodniku o pravici do izpodbijanja zakonitosti prijetja, pritožbe zoper pridržanje ter prošnje za začasni izpust.

1 :

Avstrija, Češka republika, Italija, Latvija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo (Anglija in Wales).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar