Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

tlačová správa

Brusel 7. júna 2012

Právo na informácie pri zatknutí je v celej EÚ právnou normou

„Máte právo na … - Písomné poučenie o právach“. V úradnom vestníku – zbierke zákonov EÚ – bol uverejnený nový právny predpis na zabezpečenie práva obvinených osôb na informácie počas trestného konania v celej Európskej únii. Európska komisia navrhla v júli 2010 „smernicu o práve na informácie v trestnom konaní“, ktorú Európsky parlament odhlasoval dňa 13. decembra 2011 (pozri IP/11/1534) a ministri spravodlivosti členských štátov ju odsúhlasili dňa 27. apríla 2012 (pozri IP/12/430). Tento právny predpis zabezpečuje, aby každej zadržanej osobe alebo osobe, na ktorú bol v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ vydaný európsky zatýkací rozkaz (pozri Európsky zatýkací rozkaz) bolo poskytnuté písomné poučenie o právach, v ktorom budú uvedené jej základné práva v trestnom konaní. Členské štáty EÚ majú teraz dva roky na zavedenie týchto nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych systémov. Právo na poskytnutie písomného poučenia o právach je v súčasnosti zabezpečené iba v približne tretine členských štátov1.

Teraz sme zaviedli ďalší zo základných pilierov skutočného európskeho priestoru spravodlivosti. Nový právny predpis o práve na informácie pomôže zabezpečiť spravodlivé súdne konanie pre každého v EÚ. Zabezpečí sa tým, aby každá osoba obvinená alebo podozrivá zo spáchania trestného činu bola jasne a okamžite informovaná o svojich právach“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Tento právny predpis bude mimoriadne užitočný pre milióny dovolenkárov a ostatných občanov, ktorí cestujú po EÚ a môžu sa ocitnúť v situácii, keď sa stanú účastníkmi trestného konania: odteraz budú mať výslovné právo na informácie o svojich právach v jazyku, ktorému rozumejú. Pomôže to zamedziť vzniku justičných omylov. Spolieham sa teraz na to, že členské štáty nebudú čakať až do poslednej chvíle pred uplynutím uvedenej lehoty a že pohotovo transponujú tento právny predpis EÚ do svojich vnútroštátnych systémov – aby sa čím skôr stal pre našich 500 miliónov občanov skutočnou realitou“.

Súvislosti

Európska komisia navrhla tento nový právny predpis v júli 2010 (IP/10/989) ako súčasť súboru práv na spravodlivé súdne konanie, ktorý sa bude uplatňovať v celej EÚ. Ide o druhé opatrenie, ktorého prijatie iniciovala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová a ktorého cieľom je stanovenie spoločných minimálnych noriem EÚ v trestných veciach. Táto iniciatíva podporí dôveru v priestor spravodlivosti EÚ. Prvý návrh, ktorý podozrivým osobám zaručuje právo na preklad a tlmočenie (IP/10/1305), schválil Európsky parlament a Rada v októbri 2010.

Smernica o práve na informácie zabezpečí, aby polícia a prokurátori poskytli podozrivým osobám informácie o ich právach. Po zatknutí budú orgány dotyčnú osobu písomne informovať o jej právach prostredníctvom písomného poučenia o právach, ktoré bude napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Písomné poučenie o právach sa podozrivým odovzdá pri zatknutí vo všetkých prípadoch – bez ohľadu na to, či o to požiadajú – a v prípade potreby sa poskytne jej preklad. Jednotlivé krajiny EÚ si samy môžu zvoliť presné znenie tohto písomného poučenia o právach, ale Komisia v záujme uľahčenia jeho prípravy navrhla orientačný vzor, ktorý je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ (pozri prílohu). Zabezpečí sa tým konzistentnosť, ktorá bude na prospech osobám cestujúcim do zahraničia, a znížia sa tak náklady na preklady.

Písomné poučenie o právach bude obsahovať praktické podrobnosti týkajúce sa práv zatknutých alebo zadržaných osôb, ako napríklad:

  • právo odoprieť výpoveď,

  • právo na právneho zástupcu,

  • právo byť informovaný o obvinení,

  • právo na tlmočenie a preklad v akomkoľvek jazyku pre tých, ktorí nerozumejú jazyku konania,

  • právo byť po zatknutí bez meškania postavený pred súd,

  • právo informovať o zatknutí alebo zadržaní ďalšiu osobu.

Písomné poučenie o právach pomôže predchádzať justičným omylom a znížiť počet odvolaní.

V súčasnosti majú občania v EÚ rozdielne možnosti byť riadne informovaní o svojich právach v prípade, že dôjde k ich zatknutiu alebo čelia obvineniu zo spáchania trestného činu. V niektorých členských štátoch je podozrivý o svojich procesných právach poučený len ústne, v iných členských štátoch dostane písomné poučenie len na požiadanie.

Podľa článku 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach môže EÚ prijať opatrenia na posilnenie práv občanov EÚ, ktoré sa opierajú o Chartu základných práv EÚ.

Právo na spravodlivé súdne konanie a právo na obhajobu sa ustanovujú v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Komisia v júni 2011 predložila tretie opatrenie, ktoré zaručuje prístup k právnemu zástupcovi a informovanie príbuzných (IP/11/689). Uvedený návrh je v súčasnosti predmetom diskusie v Európskom parlamente a Rade.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Európska komisia – práva podozrivých a obvinených osôb:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2-299-13-82)

Natasha Bertaud (+32 2-296-74-56)

PRÍLOHA

Orientačný vzor písomného poučenie o právach:

Jediným cieľom tohto vzoru je pomôcť vnútroštátnym orgánom pri vypracovaní písomného poučenia o právach na vnútroštátnej úrovni. Tento vzor nie je pre členské štáty záväzný. Pri príprave písomného poučenia o právach ho členské štáty môžu prispôsobiť vnútroštátnym predpisom a doplniť ho o ďalšie užitočné informácie. Písomné poučenie členského štátu o právach sa musí poskytnúť pri zatknutí alebo zadržaní. Toto však nebráni tomu, aby členské štáty poskytli podozrivej alebo obvinenej osobe písomné informácie aj v iných štádiách trestného konania.2

Ak ste zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á), máte tieto práva:

A. POMOC ADVOKÁTA/NÁROK NA PRÁVNU POMOC

Máte právo na dôverný rozhovor s advokátom. Advokát pracuje nezávisle od polície. Ak potrebujete pomoc na kontaktovanie sa s advokátom, požiadajte o ňu políciu; polícia vám musí túto pomoc poskytnúť. V niektorých prípadoch môže byť právna pomoc bezplatná. Požiadajte políciu o príslušné informácie.

B. INFORMÁCIE O OBVINENÍ

Máte právo vedieť, prečo ste boli zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á) a z čoho ste podozrivý(-á) alebo obvinený(-á).

C. TLMOČENIE A PREKLAD

Ak neovládate jazyk, ktorý používa polícia alebo iné príslušné orgány, alebo mu nerozumiete, máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník vám môže pomôcť pri rozhovore s advokátom a musí zachovávať mlčanlivosť o jeho obsahu. Máte právo na preklad najdôležitejších častí základných dokumentov vrátane príkazu sudcu na vaše zatknutie, obvinenia, obžaloby a rozsudku. Za určitých okolností vám môže byť poskytnutý ich ústny preklad alebo súhrn.

D. PRÁVO ODOPRIEŤ VÝPOVEĎ

Pri vypočúvaní políciou alebo inými príslušnými orgánmi nie ste povinný(-á) odpovedať na otázky o trestnom čine, z ktorého ste podozrivý(-á). Váš advokát vám môže poradiť pri rozhodovaní.

E. PRÍSTUP K DOKUMENTOM

Po zatknutí a zadržaní máte (prípadne váš advokát) právo na prístup k základným dokumentom, ktoré sú potrebné na napadnutie zákonnosti zatknutia alebo zadržania. Ak sa prípad dostane pred súd, máte (prípadne váš advokát) právo na prístup k dôkazom, ktoré svedčia vo váš prospech alebo neprospech.

F. INFORMOVANIE INEJ OSOBY O VAŠOM ZATKNUTÍ ALEBO ZADRŽANÍ/INFORMOVANIE VÁŠHO KONZULÁTU ALEBO VEĽVYSLANECTVA

Po zatknutí alebo zadržaní môžete požiadať políciu, ak chcete, aby bol niekto informovaný o vašom zadržaní, napríklad člen rodiny alebo zamestnávateľ. V niektorých prípadoch môže byť právo informovať inú osobu o zadržaní dočasne obmedzené. Polícia vám v takýchto prípadoch poskytne príslušné informácie.

Ak ste cudzinec (cudzinka) a chcete, aby bol o vašom zadržaní informovaný konzulárny úrad alebo veľvyslanectvo, požiadajte o to políciu. Rovnako ak sa chcete skontaktovať so zástupcom vášho konzulárneho úradu alebo veľvyslanectva, požiadajte prosím políciu.

G. NALIEHAVÁ LEKÁRSKA POMOC

Ak ste zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á), máte právo na poskytnutie naliehavej lekárskej pomoci. Ak potrebujete naliehavú lekársku pomoc, oznámte to prosím polícii.

H. TRVANIE POZBAVENIA OSOBNEJ SLOBODY

Po zatknutí môžete byť pozbavený(-á) osobnej slobody alebo zadržiavaný(-á) najviac … [vložte príslušný počet hodín/dní]. Po skončení tohto času musíte byť prepustený(-á) alebo vás musí vypočuť sudca a rozhodnúť o ďalšom zadržiavaní. Požiadajte svojho advokáta alebo sudcu o informácie o možnostiach napadnúť zákonnosť vášho zatknutia, dosiahnuť preskúmanie zákonnosti zadržania a požiadať o predbežné prepustenie.

1 :

Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (Anglicko a Wales).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar