Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

tlačová správa

Brusel 7. júna 2012

Právo na informácie pri zatknutí je v celej EÚ právnou normou

„Máte právo na … - Písomné poučenie o právach“. V úradnom vestníku – zbierke zákonov EÚ – bol uverejnený nový právny predpis na zabezpečenie práva obvinených osôb na informácie počas trestného konania v celej Európskej únii. Európska komisia navrhla v júli 2010 „smernicu o práve na informácie v trestnom konaní“, ktorú Európsky parlament odhlasoval dňa 13. decembra 2011 (pozri IP/11/1534) a ministri spravodlivosti členských štátov ju odsúhlasili dňa 27. apríla 2012 (pozri IP/12/430). Tento právny predpis zabezpečuje, aby každej zadržanej osobe alebo osobe, na ktorú bol v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ vydaný európsky zatýkací rozkaz (pozri Európsky zatýkací rozkaz) bolo poskytnuté písomné poučenie o právach, v ktorom budú uvedené jej základné práva v trestnom konaní. Členské štáty EÚ majú teraz dva roky na zavedenie týchto nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych systémov. Právo na poskytnutie písomného poučenia o právach je v súčasnosti zabezpečené iba v približne tretine členských štátov1.

Teraz sme zaviedli ďalší zo základných pilierov skutočného európskeho priestoru spravodlivosti. Nový právny predpis o práve na informácie pomôže zabezpečiť spravodlivé súdne konanie pre každého v EÚ. Zabezpečí sa tým, aby každá osoba obvinená alebo podozrivá zo spáchania trestného činu bola jasne a okamžite informovaná o svojich právach“, uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Tento právny predpis bude mimoriadne užitočný pre milióny dovolenkárov a ostatných občanov, ktorí cestujú po EÚ a môžu sa ocitnúť v situácii, keď sa stanú účastníkmi trestného konania: odteraz budú mať výslovné právo na informácie o svojich právach v jazyku, ktorému rozumejú. Pomôže to zamedziť vzniku justičných omylov. Spolieham sa teraz na to, že členské štáty nebudú čakať až do poslednej chvíle pred uplynutím uvedenej lehoty a že pohotovo transponujú tento právny predpis EÚ do svojich vnútroštátnych systémov – aby sa čím skôr stal pre našich 500 miliónov občanov skutočnou realitou“.

Súvislosti

Európska komisia navrhla tento nový právny predpis v júli 2010 (IP/10/989) ako súčasť súboru práv na spravodlivé súdne konanie, ktorý sa bude uplatňovať v celej EÚ. Ide o druhé opatrenie, ktorého prijatie iniciovala komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová a ktorého cieľom je stanovenie spoločných minimálnych noriem EÚ v trestných veciach. Táto iniciatíva podporí dôveru v priestor spravodlivosti EÚ. Prvý návrh, ktorý podozrivým osobám zaručuje právo na preklad a tlmočenie (IP/10/1305), schválil Európsky parlament a Rada v októbri 2010.

Smernica o práve na informácie zabezpečí, aby polícia a prokurátori poskytli podozrivým osobám informácie o ich právach. Po zatknutí budú orgány dotyčnú osobu písomne informovať o jej právach prostredníctvom písomného poučenia o právach, ktoré bude napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Písomné poučenie o právach sa podozrivým odovzdá pri zatknutí vo všetkých prípadoch – bez ohľadu na to, či o to požiadajú – a v prípade potreby sa poskytne jej preklad. Jednotlivé krajiny EÚ si samy môžu zvoliť presné znenie tohto písomného poučenia o právach, ale Komisia v záujme uľahčenia jeho prípravy navrhla orientačný vzor, ktorý je k dispozícii v 22 jazykoch EÚ (pozri prílohu). Zabezpečí sa tým konzistentnosť, ktorá bude na prospech osobám cestujúcim do zahraničia, a znížia sa tak náklady na preklady.

Písomné poučenie o právach bude obsahovať praktické podrobnosti týkajúce sa práv zatknutých alebo zadržaných osôb, ako napríklad:

  • právo odoprieť výpoveď,

  • právo na právneho zástupcu,

  • právo byť informovaný o obvinení,

  • právo na tlmočenie a preklad v akomkoľvek jazyku pre tých, ktorí nerozumejú jazyku konania,

  • právo byť po zatknutí bez meškania postavený pred súd,

  • právo informovať o zatknutí alebo zadržaní ďalšiu osobu.

Písomné poučenie o právach pomôže predchádzať justičným omylom a znížiť počet odvolaní.

V súčasnosti majú občania v EÚ rozdielne možnosti byť riadne informovaní o svojich právach v prípade, že dôjde k ich zatknutiu alebo čelia obvineniu zo spáchania trestného činu. V niektorých členských štátoch je podozrivý o svojich procesných právach poučený len ústne, v iných členských štátoch dostane písomné poučenie len na požiadanie.

Podľa článku 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s cieľom uľahčiť vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí a zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach môže EÚ prijať opatrenia na posilnenie práv občanov EÚ, ktoré sa opierajú o Chartu základných práv EÚ.

Právo na spravodlivé súdne konanie a právo na obhajobu sa ustanovujú v článkoch 47 a 48 Charty základných práv EÚ, ako aj v článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Komisia v júni 2011 predložila tretie opatrenie, ktoré zaručuje prístup k právnemu zástupcovi a informovanie príbuzných (IP/11/689). Uvedený návrh je v súčasnosti predmetom diskusie v Európskom parlamente a Rade.

Ďalšie informácie:

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Európska komisia – práva podozrivých a obvinených osôb:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2-299-13-82)

Natasha Bertaud (+32 2-296-74-56)

PRÍLOHA

Orientačný vzor písomného poučenie o právach:

Jediným cieľom tohto vzoru je pomôcť vnútroštátnym orgánom pri vypracovaní písomného poučenia o právach na vnútroštátnej úrovni. Tento vzor nie je pre členské štáty záväzný. Pri príprave písomného poučenia o právach ho členské štáty môžu prispôsobiť vnútroštátnym predpisom a doplniť ho o ďalšie užitočné informácie. Písomné poučenie členského štátu o právach sa musí poskytnúť pri zatknutí alebo zadržaní. Toto však nebráni tomu, aby členské štáty poskytli podozrivej alebo obvinenej osobe písomné informácie aj v iných štádiách trestného konania.2

Ak ste zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á), máte tieto práva:

A. POMOC ADVOKÁTA/NÁROK NA PRÁVNU POMOC

Máte právo na dôverný rozhovor s advokátom. Advokát pracuje nezávisle od polície. Ak potrebujete pomoc na kontaktovanie sa s advokátom, požiadajte o ňu políciu; polícia vám musí túto pomoc poskytnúť. V niektorých prípadoch môže byť právna pomoc bezplatná. Požiadajte políciu o príslušné informácie.

B. INFORMÁCIE O OBVINENÍ

Máte právo vedieť, prečo ste boli zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á) a z čoho ste podozrivý(-á) alebo obvinený(-á).

C. TLMOČENIE A PREKLAD

Ak neovládate jazyk, ktorý používa polícia alebo iné príslušné orgány, alebo mu nerozumiete, máte právo na bezplatnú pomoc tlmočníka. Tlmočník vám môže pomôcť pri rozhovore s advokátom a musí zachovávať mlčanlivosť o jeho obsahu. Máte právo na preklad najdôležitejších častí základných dokumentov vrátane príkazu sudcu na vaše zatknutie, obvinenia, obžaloby a rozsudku. Za určitých okolností vám môže byť poskytnutý ich ústny preklad alebo súhrn.

D. PRÁVO ODOPRIEŤ VÝPOVEĎ

Pri vypočúvaní políciou alebo inými príslušnými orgánmi nie ste povinný(-á) odpovedať na otázky o trestnom čine, z ktorého ste podozrivý(-á). Váš advokát vám môže poradiť pri rozhodovaní.

E. PRÍSTUP K DOKUMENTOM

Po zatknutí a zadržaní máte (prípadne váš advokát) právo na prístup k základným dokumentom, ktoré sú potrebné na napadnutie zákonnosti zatknutia alebo zadržania. Ak sa prípad dostane pred súd, máte (prípadne váš advokát) právo na prístup k dôkazom, ktoré svedčia vo váš prospech alebo neprospech.

F. INFORMOVANIE INEJ OSOBY O VAŠOM ZATKNUTÍ ALEBO ZADRŽANÍ/INFORMOVANIE VÁŠHO KONZULÁTU ALEBO VEĽVYSLANECTVA

Po zatknutí alebo zadržaní môžete požiadať políciu, ak chcete, aby bol niekto informovaný o vašom zadržaní, napríklad člen rodiny alebo zamestnávateľ. V niektorých prípadoch môže byť právo informovať inú osobu o zadržaní dočasne obmedzené. Polícia vám v takýchto prípadoch poskytne príslušné informácie.

Ak ste cudzinec (cudzinka) a chcete, aby bol o vašom zadržaní informovaný konzulárny úrad alebo veľvyslanectvo, požiadajte o to políciu. Rovnako ak sa chcete skontaktovať so zástupcom vášho konzulárneho úradu alebo veľvyslanectva, požiadajte prosím políciu.

G. NALIEHAVÁ LEKÁRSKA POMOC

Ak ste zatknutý(-á) alebo zadržaný(-á), máte právo na poskytnutie naliehavej lekárskej pomoci. Ak potrebujete naliehavú lekársku pomoc, oznámte to prosím polícii.

H. TRVANIE POZBAVENIA OSOBNEJ SLOBODY

Po zatknutí môžete byť pozbavený(-á) osobnej slobody alebo zadržiavaný(-á) najviac … [vložte príslušný počet hodín/dní]. Po skončení tohto času musíte byť prepustený(-á) alebo vás musí vypočuť sudca a rozhodnúť o ďalšom zadržiavaní. Požiadajte svojho advokáta alebo sudcu o informácie o možnostiach napadnúť zákonnosť vášho zatknutia, dosiahnuť preskúmanie zákonnosti zadržania a požiadať o predbežné prepustenie.

1 :

Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (Anglicko a Wales).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website