Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 7 iunie 2012

Dreptul la informare pe întreg teritoriul UE în momentul arestării este acum înscris în legislație

„Aveți dreptul la… o notă privind drepturile”. Un nou act normativ prin care se asigură dreptul la informare al învinuiților în cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul Uniunii Europene a fost publicat în Jurnalul Oficial – publicația oficială pentru legislația UE. Directiva privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale” a fost propusă de Comisia Europeană în iulie 2010, votată de Parlamentul European la 13 decembrie 2011 (a se vedea IP/11/1534) și aprobată de miniștrii de justiție din statele membre la 27 aprilie 2012 (a se vedea IP/12/430). Acest act normativ garantează că oricărei persoane arestate sau care face obiectul unui mandat european de arestare în orice stat membru al UE i se pune la dispoziție o notă privind drepturile sale fundamentale în cadrul procedurilor penale. În prezent, statele membre ale UE au la dispoziție doi ani pentru a transpune noile norme în sistemele lor juridice naționale. În prezent, dreptul la această notă privind drepturile nu este disponibil decât în aproximativ o treime din statele membre1.

Dispunem în prezent de un alt pilon central al unui veritabil spațiu european de justiție. Noul act normativ privind dreptul la informare va contribui la garantarea unor procese echitabile pentru fiecare cetățean din UE. Astfel se va asigura faptul că persoanele suspectate sau învinuite de o infracțiune sunt informate în mod clar și prompt în legătură cu drepturile lor”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar al UE pentru justiție. Actul normativ va fi deosebit de util pentru milioanele de turiști și de alte persoane care călătoresc pe teritoriul UE și care pot fi implicate în proceduri penale: aceștia beneficiază în prezent de dreptul explicit de a fi informați cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care o înțeleg. Acest lucru va contribui la evitarea erorilor judiciare. Contez pe statele membre să transpună acest act normativ al UE cât mai repede în sistemele lor naționale – și să nu aștepte până în ultimul moment înainte de termenul fixat, astfel încât aceste dispoziții să devină o realitate palpabilă pentru 500 de milioane de cetățeni”.

Context

Comisia Europeană a propus noul act normativ în iulie 2010 (IP/10/989), ca parte dintr-o serie de drepturi care asigură un proces echitabil și care să fie aplicate pe tot cuprinsul UE. Aceasta este a doua măsură, adoptată la inițiativa dnei Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție, menită să instituie standarde minime comune la nivelul UE în materie penală. Acest lucru va spori încrederea în spațiul de justiție al UE. În octombrie 2010, Parlamentul European și Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a conferit suspecților dreptul la servicii de traducere și interpretare (IP/10/1305).

Directiva privind dreptul la informare va garanta faptul că organele de poliție și de urmărire penală vor oferi persoanelor suspectate informații cu privire la drepturile lor. După arestare, aceste informații vor fi furnizate în scris de către autorități, sub forma unei note privind drepturile, întocmită într-un limbaj simplu, uzual. În momentul arestării, această notă va fi pusă sistematic la dispoziția persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni, indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, și va fi tradusă, dacă este necesar. Țările UE sunt libere să aleagă formularea exactă a notei, însă, din motive de eficiență, Comisia a propus un model în 22 de limbi ale UE (a se vedea anexa). Se va asigura astfel o garanție a coerenței pentru persoanele care traversează frontierele și se vor limita costurile cu traducerea.

Nota privind drepturile va conține detaliile practice referitoare la drepturile persoanelor arestate sau reținute, precum dreptul:

  • de a păstra tăcerea;

  • de a beneficia de asistență din partea unui avocat;

  • de a fi informate cu privire la capetele acuzării;

  • la interpretare și traducere în orice limbă pentru persoanele care nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura;

  • de a fi aduse cu promptitudine în fața unei instanțe după arestare;

  • de a informa o altă persoană în legătură cu arestarea sau reținerea.

Comunicarea scrisă a drepturilor va contribui la evitarea erorilor judiciare și la reducerea căilor de atac introduse.

În prezent, gradul de informare a cetățenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestați și învinuiți de comiterea unei infracțiuni, variază pe teritoriul UE. În unele state membre, persoanele suspectate sunt informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor procedurale, iar în alte state membre se oferă informații scrise doar la cerere.

În conformitate cu articolul 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a îmbunătăți cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, UE poate să adopte măsuri pentru a consolida drepturile cetățenilor UE, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare sunt consacrate la articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului.

În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură privind garantarea accesului la un avocat și dreptul de a comunica cu rudele (IP/11/689). În prezent, propunerea este dezbătută în cadrul Parlamentului European și al Consiliului.

Pentru informații suplimentare

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Sala de presă a Direcției Generale Justiție:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Comisia Europeană – drepturile persoanelor suspectate și învinuite:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANEXA

Model orientativ de Notă privind drepturile:

Scopul unic al acestui model este să ajute autoritățile naționale în elaborarea unei Note privind drepturile la nivel național. Statele membre nu sunt obligate să respecte acest model. La elaborarea Notei privind drepturile, statele membre pot modifica prezentul model pentru a-l adapta la normele de drept intern și pentru a adăuga alte informații utile. Nota privind drepturile a statului membru trebuie furnizată în momentul arestării sau reținerii. Cu toate acestea, această dispoziție nu împiedică statele membre să le furnizeze persoanelor suspectate sau acuzate informații scrise și în alte situații din timpul desfășurării procedurilor penale2.

Dacă sunteți arestați sau reținuți, aveți următoarele drepturi:

A. ASISTENȚĂ DIN PARTEA UNUI AVOCAT/DREPTUL LA ASISTENȚĂ JUDICIARĂ

Aveți dreptul să discutați în mod confidențial cu un avocat. Avocatul este independent de poliție. Cereți ajutorul poliției dacă aveți nevoie să intrați în legătură cu un avocat, poliția vă va ajuta. În anumite cazuri, asistența poate fi gratuită. Solicitați mai multe informații poliției.

B. INFORMAȚII PRIVIND ACUZAREA

Aveți dreptul de a ști de ce ați fost arestat sau reținut și de ce faptă anume sunteți suspectat sau acuzat.

C. INTERPRETARE ȘI TRADUCERE

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba vorbită de autoritățile polițienești sau de alte autorități competente, aveți dreptul de a fi asistat de un interpret, în mod gratuit. Interpretul vă poate ajuta să comunicați cu avocatul dumneavoastră și are obligația de a păstra confidențialitatea comunicării respective. Aveți dreptul la traducerea cel puțin a pasajelor relevante din documentele esențiale, inclusiv ordinul judecătoresc de arestare sau de arest preventiv, învinuirea sau punerea sub acuzare, precum și orice hotărâre judecătorească. În unele situații, este posibil să vi se ofere o traducere orală sau un rezumat.

D. DREPTUL DE A PĂSTRA TĂCEREA

În timpul interogatoriului la poliție sau în fața altor autorități competente, nu sunteți obligat să răspundeți la întrebări legate de presupusa infracțiune comisă. Avocatul dumneavoastră vă poate ajuta să luați o decizie în această privință.

E. ACCESUL LA DOCUMENTE

Dacă sunteți arestat și reținut, dumneavoastră (sau avocatul dumneavoastră) aveți dreptul de acces la documentele esențiale de care aveți nevoie pentru a contesta arestarea sau reținerea. Dacă cazul este trimis în instanță, dumneavoastră (sau avocatul dumneavoastră) aveți dreptul de acces la mijloacele de probă în apărarea sau împotriva dumneavoastră.

F. INFORMAREA UNEI ALTE PERSOANE CU PRIVIRE LA ARESTARE SAU REȚINERE/INFORMAREA CONSULATULUI SAU AMBASADEI ȚĂRII DUMNEAVOASTRĂ

Dacă sunteți arestat sau reținut, spuneți poliției dacă doriți să informați pe cineva cu privire la reținerea dumneavoastră, de exemplu un membru al familiei sau pe angajatorul dumneavoastră. În anumite cazuri, dreptul de a informa o altă persoană cu privire la reținerea dumneavoastră poate fi restricționat temporar. În astfel de cazuri, poliția vă va informa cu privire la aceasta.

Dacă sunteți cetățean străin, spuneți poliției dacă doriți să informați autoritatea consulară sau ambasada țării dumneavoastră cu privire la reținerea dumneavoastră. De asemenea, vă rugăm să informați poliția dacă doriți să contactați un funcționar al autorității consulare sau al ambasadei țării dumneavoastră.

G. ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ

Dacă sunteți arestat sau reținut, aveți dreptul la asistență medicală de urgență. Vă rugăm să comunicați poliției dacă aveți nevoie de astfel de asistență.

H. PERIOADA DE PRIVARE DE LIBERTATE

După arestare, puteți fi privat de libertate sau reținut pe o perioadă de maximum … [a se completa cu numărul de ore/zile aplicabil]. La sfârșitul acestei perioade, trebuie să fiți eliberat sau să fiți audiat de un judecător, care va decide cu privire la reținerea dumneavoastră în continuare. Cereți avocatului dumneavoastră sau judecătorului informații cu privire la modalitatea de contestare a arestării dumneavoastră, de revizuire a reținerii sau de solicitare a eliberării provizorii.

1 :

Austria, Republica Cehă, Germania, Italia, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia, Spania, Suedia și Regatul Unit (Anglia și Țara Galilor).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar