Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

Stqarrija għall-istampa

Brussell, is-7 ta’ Ġunju 2012

Id-dritt għall-informazzjoni fil-waqt tal-arrest issa jikkostitwixxi obbligu legali fl-UE kollha

"Għandek id-dritt għal… - Ittra tad-Drittijiet". Liġi ġdida li tħares id-dritt tal-konvenut li jingħata informazzjoni matul il-proċeduri kriminali madwar l-Unjoni Ewropea ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali - il-publikazzjoni li tiġbor fiha l-leġiżlazzjoni tal-UE. Id-'Direttiva dwar id-dritt għall-informazzjoni fi proċeduri kriminali' ġiet proposta mill-Kummissjoni Ewropea f'Lulju tal-2010. Fit-13 ta' Diċembru 2011, il-Parlament Ewropew ivvota favuriha (ara IP/11/1534) u fis-27 ta' April 2012 intlaħaq ftehim dwarha min-naħa tal-ministri tal-ġustizzja nazzjonali (ara IP/12/430). Din il-liġi tiżgura li kull min jiġi arrestat jew ikun suġġett għal Mandat ta' Arrest Ewropew fi kwalunkwe Stat Membru tal-UE jingħata Ittra tad-Drittijiet li fiha jkun hemm id-drittijiet bażiċi tiegħu matul il-proċeduri kriminali. Issa l-Istati Membri għandhom sentejn żmien biex jintroduċu r-regoli l-ġodda fis-sistemi legali nazzjonali tagħhom. Bħalissa d-dritt għall-Ittra tad-Drittijiet huwa disponibbli biss f'madwar terz tal-Istati Membri1.

Il-Viċi President Viviane Reding, il-Kummissarju tal-UE responsabbli mill-Ġustizzja stqarret, "Issa daħħalna fis-seħħ pilastru ċentrali ieħor ta' spazju ta' ġustizzja tassew Ewropew. Il-liġi l-ġdida dwar id-dritt għall-informazzjoni ser tgħin biex jiġu garantiti proċessi ġusti għal kull persuna fl-Unjoni Ewropea. Hija ser tiżgura li kull min ikun akkużat jew issuspettat b'reat kriminali jiġi informat dwar id-drittijiet tiegħu b'mod ċar u minnufih. "Din ser tkun utli speċjalment għal dawk il-miljuni ta' persuni li jivvjaġġaw għall-vaganzi u għal dawk li jivvjaġġaw madwar l-UE u li jistgħu jsibu rwieħhom involuti fi proċeduri kriminali: issa dawn ser ikollhom id-dritt espliċitu li jiġu informati bid-drittijiet tagħhom b'ilsien li jifhmu. Għaldaqstant il-liġi ser tkun ta' salvagwardja kontra amministrazzjoni ħażina tal-ġustizzja. Issa nittama li l-Istati Membri ma jdumux ma jittrasponu din il-liġi tal-UE fis-sistemi nazzjonali tagħhom - u mhux jibqgħu jittratienu sal-aħħar minuta tal-iskadenza - biex b'hekk din il-liġi ssir realtà tanġibbli għall-500 miljun ċittadin tagħna."

Sfond

Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet il-liġi l-ġdida f’Lulju tal-2010 (IP/10/989) bħala parti minn sensiela ta' drittijiet għal proċess ġust li ser jiġu applikati madwar l-UE. Din hija t-tieni miżura, li nbdiet mill-Kummissarju tal-UE responsabbli mill-Ġustizzja Viviane Reding, imfassla biex tistabbilixxi l-istandards minimi komuni tal-UE f'kawżi kriminali. Dan se jagħti spinta lill-fiduċja fl-ispazju tal-ġustizzja tal-UE. F'Ottubru tal-2010, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill approvaw l-ewwel proposta, li tat lill-persuni ssuspettati d-dritt għal traduzzjoni u interpretazzjoni (IP/10/1305).

Id-Direttiva dwar id-dritt għall-informazzjoni ser tiżgura li l-pulizija u l-prosekuturi jipprovdu lill-persuni ssuspettati b'informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom. Wara li jsir arrest, l-awtoritajiet ser jagħtu din l-informazzjoni bil-miktub – fis-sura ta' Ittra tad-Drittijiet – miktuba b'lingwaġġ sempliċi u ta' kuljum. Din l-Ittra ser tingħata f'kull każ, lil kull persuna ssuspettata hekk kif isir l-arrest, kemm jekk tistaqsi għaliha u kemm jekk le, u jekk ikun hemm bżonn se tiġi tradotta. Il-pajjiżi tal-UE huma ħielsa li jagħżlu t-test eżatt tal-Ittra, iżda biex ma jsirx xogħol doppju l-Kummissjoni pproponiet mudell li huwa disponibbli fi 22 ilsien tal-UE (ara l-Anness). Dan se jipprovdi konsistenza għan-nies li jaqsmu l-fruntieri u jillimita l-ispejjeż tat-traduzzjoni.

L-Ittra tad-Drittijiet għandha tinkludi dettalji prattiċi dwar id-drittijiet tal-persuni arrestati jew miżmuma f'detenzjoni, bħad-dritt:

  • li jibqgħu siekta;

  • li jkollhom avukat;

  • li jkunu informati bl-akkuża miġjuba kontrihom;

  • li dawk li ma jifhmux l-ilsien tal-proċeduri, jingħataw l-interpretazzjoni u t-traduzzjoni fi kwalunkwe lsien;

  • li jitressqu l-qorti minnufih wara li jiġu arrestati;

  • li jinformaw lil xi ħaddieħor dwar l-arrest jew id-detenzjoni.

L-Ittra tad-Drittijiet ser tgħin biex tiġi evitata l-amministrazzjoni ħażina tal-ġustizzja u biex jonqos l-għadd ta' appelli.

Bħalissa, il-possibbiltajiet li ċ-ċittadini jiġu informati kif xieraq dwar id-drittijiet tagħhom jekk jiġu arrestati u jekk ikunu qed jiffaċċjaw akkużi kriminali jvarjaw fi bnadi differenti tal-UE. F'ċerti Stati Membri, il-persuni ssuspettati jirċievu biss informazzjoni verbali dwar id-drittijiet proċedurali tagħhom, u f'oħrajn l-informazzjoni bil-miktub ma tingħatax jekk ma tintalabx.

Skont l-Artikolu 82(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u bil-għan li tiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji u li ttejjeb il-kooperazzjoni bejn il-pulizija u l-ġudikatura rigward materji kriminali, l-UE tista' tadotta miżuri li jsaħħu d-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE, fuq il-bażi tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Id-dritt għal proċess ġust u d-dritt għad-difiża huma stabbiliti fl-Artikoli 47 u 48 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE; kif ukoll fl-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

F'Ġunju tal-2011, il-Kummissjoni ressqet it-tielet miżura biex tiggarantixxi l-aċċess għal avukat u l-kuntatt tagħhom mal-qraba (IP/11/689). Din il-proposta qed tiġi diskussa bħalissa fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsill.

Għal aktar informazzjoni

Il-paġna ewlenija tal-Viċi President u l-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja, Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Il-Kamra tal-Aħbarijiet tad-Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Il-Kummissjoni Ewropea – id-drittijiet tal-persuni ssuspettati u akkużati:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Persuni ta' kuntatt :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNESS

Mudell indikattiv ta’ Ittra tad-Drittijiet:

L-iskop uniku ta’ dan il-mudell huwa li jgħin lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex jifformulaw l-Ittra tad-Drittijiet tagħhom fil- livell nazzjonali. L-Istati Membri mhumiex marbuta sabiex jużaw dan il-mudell. Meta jkunu qed jippreparaw l-Ittra tad- Drittijiet tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jemendaw dan il-mudell sabiex jallinjawh mar-regoli nazzjonali tagħhom u jżidu informazzjoni addizzjonali li tkun utli. L-Ittra tad-Drittijiet għandha tingħata mal-arrest jew detenzjoni. Dan mandankollu ma jipprojbixxix l-Istati Membri milli jagħtu lis-suspettati jew lill-persuni akkużati informazzjoni bil-miktub f’sitwazzjonijiet oħra matul il-proċeduri kriminali.2

Inti għandek id-drittijiet li ġejjin meta tiġi arrestat jew detenut:

A. ASSISTENZA MINN AVUKAT/DRITT GĦAL GĦAJNUNA LEGALI

Int għandek id-dritt li titkellem ma’ avukat b’mod kunfidenzjali. Avukat huwa indipendenti mill-pulizija. Itlob lill- pulizija jekk teħtieġ għajnuna biex titkellem ma’ avukat. Il-pulizija għandhom jgħinuk. F’ċerti każijiet, l-għajnuna tista’ tkun bla ħlas. Saqsi lill-pulizija għal iktar informazzjoni.

B. INFORMAZZJONI DWAR L-AKKUŻA

Inti għandek id-dritt li tkun taf għalfejn ġejt arrestat jew detenut u x’inti ssuspettat li wettaqt.

C. INTERPRETAZZJONI U TRADUZZJONI

Jekk inti ma titkellimx jew ma tifhimx il-lingwa mitkellma mill-pulizija jew mill-awtoritajiet kompetenti l-oħra, inti għandek dritt għal interpretu, mingħajr ħlas. L-interpretu jista’ jgħinek titkellem mal-avukat tiegħek u għandu jżomm il- kontenut ta’ dik il-komunikazzjoni konfidenzjali. Inti għandek id-dritt għal traduzzjoni ta’ mill-inqas is-siltiet rilevanti tad-dokumenti essenzjali, inklużi kwalunkwe ordni minn imħallef li tippermetti li tiġi arrestat jew li tinżamm f’kustodja, kwalunkwe imputazzjoni jew akkuża u kwalunkwe sentenza. Inti tista’ f’ċerti cirkustanzi tingħata traduzzjoni bil- fomm jew fil-qosor.

D. ID-DRITT LI TIBQA’ SIEKET

Meta tiġi interrogat mill-pulizija jew l-awtoritajiet kompetenti l-oħra, inti m’għandekx għalfejn tirrispondi domandi dwar ir-reat allegat. L-avukat tiegħek jista’ jgħinek tiddeċiedi dwar dak.

E. AĊĊESS GĦAD-DOKUMENTI

Meta tiġi arrestat u detentut, inti (jew l-avukat tiegħek) għandek id-dritt ta’ aċċess għal dokumenti essenzjali neċessarji għall-kontestazzjoni tal-arrest jew d-detenzjoni. Jekk il-każ tiegħek jitressaq il-qorti inti (jew l-avukat tiegħek) għandek id-dritt ta’ aċċess għall-provi materjali favur jew kontra tiegħek.

F. ID-DRITT LI TINFORMA LIL XI ĦADDIEĦOR BL-ARREST JEW ID- DETENZJONI TIEGĦEK/ID-DRITT LI TINFORMA L-KONSULAT JEW L- AMBAXXATA TIEGĦEK

Meta tiġi arrestat jew detentut, għandek tinforma lill-pulizija jekk trid tinforma lil xi ħadd bid-detenzjoni tiegħek, pereżempju membru tal-familja jew lil min iħaddmek. F’ċerti każijiet, id-dritt li tinforma lil persuna oħra bid-detenzjoni tiegħek jista’ jkun proviżorjament ristrett. F’tali każijiet, il-pulizija ser jinfurmawk b’dan.

Jekk inti barrani, informa lill-pulizija jekk trid li l-awtorità konsulari jew l-ambaxxata tiegħek tiġi informata bid- detenzjoni tiegħek. Jekk jogħġbok informa wkoll lill-pulizija jekk trid tikkuntattja uffiċjal tal-awtorità konsulari jew l-ambaxxata tiegħek.

G. GĦAJNUNA MEDIKA URĠENTI

Meta tiġi arrestat jew detenut, inti għandek id-dritt għal għajnuna medika urġenti. Jekk jogħġbok informa lill-pulizija jekk inti fil-bżonn ta’ tali għajnuna.

H. PERJODU TAĊ-ĊAĦDA TA’ LIBERTÀ

Wara l-arrest tiegħek inti tista’ tiċċaħħad mil-libertà tiegħek jew tiġi detenut għal perjodu massimu ta’ … [imla n- numru ta’ sigħat/ġranet applikabbli]. Fl-aħħar ta’ dak il-perjodu inti għandek tiġi liberat jew tinstema’ minn imħallef li jiddeċiedi fuq id-detenzjoni ulterjuri tiegħek. Itlob lill-avukat tiegħek jew lill-imħallef għal informazzjoni dwar il- possibilità li tikkontesta l-arrest tiegħek, li titlob għal rieżami tad-detenzjoni jew li titlob għal-libertà provviżorja.

1 :

L-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, is-Slovakkja, Spanja, l-Isvezja u r-Renju Unit (l-Ingilterra u Wales)

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website