Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 7. jūnijā

Visā ES ar likumu ir noteiktas tiesības uz informāciju aizturēšanas gadījumā

"Jums ir tiesības uz … - Paziņojumu par tiesībām". Jauns tiesību akts, kas nodrošinās apsūdzēto tiesības uz informāciju kriminālprocesā visā Eiropas Savienības ir publicēts Oficiālajā Vēstnesī – ES tiesību aktu krājumā. Direktīvu par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā Eiropas Komisija ierosināja 2010. gada jūlijā, Eiropas Parlaments to pieņēma 2011. gada 13. decembrī (skatīt IP/11/1534) un valstu tieslietu ministri vienojās par šo priekšlikumu 2012. gada 27. aprīlī (skatīt IP/12/430). Šis tiesību akts nodrošina, ka jebkura persona, kas aizturēta vai par kuru izdots Eiropas apcietināšanas orderis, jebkurā ES dalībvalstī saņem Paziņojumu par tiesībām, kurā uzskaitītas tās pamattiesības kriminālprocesā. ES dalībvalstu rīcībā tagad ir divi gadi, lai ieviestu jaunos noteikumus valsts tiesību sistēmās. Pašlaik tiesības uz Paziņojumu par tiesībām ir pieejamas tikai aptuveni vienā trešdaļā dalībvalstu1.

„Mēs esam nostiprinājuši vēl vienu patiesas Eiropas tiesiskuma telpas centrālo pīlāru. Jaunais likums par tiesībām uz informāciju palīdzēs garantēt taisnīgas tiesas principu ikvienam visā ES. Tas nodrošinās, ka ikviens, ko apsūdz vai tur aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ir skaidri un savlaicīgi informēts par savām tiesībām," teica ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Tas būs jo īpaši noderīgi miljoniem atpūtnieku un citu ceļotāju visā ES, kas var nonākt saskarsmē ar kriminālprocesu: viņiem tagad būs skaidri noteiktas tiesības tikt informētiem par savām tiesībām viņiem saprotamā valodā. Tas palīdzēs nodrošināt aizsardzību pret tiesas kļūdām. Es paļaujos, ka dalībvalstis ātri transponēs šo tiesību aktu savās tiesību sistēmas un negaidīs līdz pēdējam brīdim pirms termiņa, lai tas kļūtu par taustāmu realitāti mūsu 500 miljoniem iedzīvotāju".

Priekšvēsture

Eiropas Komisija ierosināja jauno tiesību aktu 2010. gada jūlijā (IP/10/989) kā daļu no tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas piemērojamas visā ES. Tas ir otrais pasākums, ko ierosinājusi ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga, un tā mērķis ir veidot vienotus ES minumuma standartus krimināllietās. Tas uzlabos ticību ES tiesiskuma telpai. 2010. gada oktobrī Eiropas Parlaments un Padome apstiprināja pirmo priekšlikumu, kas paredzēja aizdomās turētajiem tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu (IP/10/1305).

Direktīva par tiesībām uz informāciju nodrošinās, ka policija un prokuratūra sniedz aizdomās turētajiem informāciju par viņu tiesībām. Tūlīt pēc aizturēšanas iestādes šo informāciju sniegs rakstveidā kā Paziņojumu par tiesībām, kas sagatavots vienkāršā ikdienas valodā. Tas vienmēr tiks sniegts aizdomās turētajam aizturēšanas vai apcietināšanas brīdī neatkarīgi no tā, vai viņš to pieprasa, un vajadzības gadījumā tiks tulkots. ES valstis var brīvi izvēlēties precīzu šā paziņojuma formulējumu, taču, lai samazinātu papildu darbu, Komisija ir ierosinājusi paraugu, kas pieejams 22 ES valodās (sk. pielikumu). Tas nodrošinās teksta saskaņotību tiem, kuri šķērso robežas, un ļaus samazināt tulkošanas izmaksas.

Paziņojumā par tiesībām būs ietverta praktiska informācija par aizturētās vai apcietinātās personas tiesībām, piemēram:

  • neatbildēt uz jautājumiem;

  • uz advokātu,

  • uz informāciju par apsūdzību;

  • uz mutisko un rakstisko tulkojumu jebkurā valodā, ja persona nesaprot procesa valodu;

  • tikt nogādātam tiesas priekšā tūlīt pēc aizturēšanas;

  • informēt kādu citu personu par aizturēšanu vai apcietināšanu.

Paziņojums par tiesībām palīdzēs izvairīties no tiesas kļūdām un samazinās pārsūdzību skaitu.

Pašlaik ES dažādi tiek īstenotas iedzīvotāju tiesības saņemt pienācīgu informāciju par savām tiesībām aizturēšanas un kriminālapsūdzības gadījumā. Dažās dalībvalstīs aizdomās turētie saņem vienīgi mutisku informāciju par viņu procesuālajām tiesībām, savukārt citās rakstisku informāciju sniedz tikai pēc pieprasījuma.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 82. panta 2. punktu, un lai atvieglotu tiesu nolēmumu savstarpēju atzīšanu un uzlabotu policijas un tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, ES var pieņemt pasākumus, lai stiprinātu ES pilsoņu tiesības, pamatojoties uz ES Pamattiesību hartu.

Tiesības uz taisnīgu tiesu un tiesības uz aizstāvību ir paredzētas ES Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantā.

Komisija 2011. gada jūnijā iesniedza trešā pasākuma priekšlikumu, ar ko garantē piekļuvi advokātam un tiesības sazināties ar radiniekiem (IP/11/689). Priekšlikumu pašlaik apspriež Eiropas Parlaments un Padome.

Papildu informācija

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Eiropas Komisija – aizdomās turēto un apsūdzēto tiesības:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ANNEX

Indikatīvs paraugs paziņojumam par tiesībām:

Šā parauga vienīgais mērķis ir palīdzēt dalībvalstu iestādēm sastādīt to paziņojumus par tiesībām valsts līmenī. Dalībvalstīm šā parauga izmantošana nav obligāta. Gatavojot savus paziņojumus par tiesībām, dalībvalstis var mainīt šo paraugu, lai pielāgotu to saviem noteikumiem, un pievienot citu noderīgu informāciju. Dalībvalsts paziņojums par tiesībām ir jāsniedz, apcietinot vai aizturot personu. Tomēr tas neliedz dalībvalstīm sniegt aizdomās turētajiem vai apsūdzētajām personām rakstveida informāciju citās situācijās kriminālprocesa gaitā.2.

Ja esat apcietināts vai aizturēts, jums ir šādas tiesības:

A. ADVOKĀTA PALĪDZĪBA / TIESĪBAS UZ BEZMAKSAS JURIDISKO PALĪDZĪBU

Jums ir tiesības uz privātu sarunu ar advokātu. Advokāts rīkojas neatkarīgi no policijas. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lai sazinātos ar advokātu, jautājiet policijas darbiniekam, kurš jums palīdzēs. Dažos gadījumos var saņemt bezmaksas palīdzību. Sīkāku informāciju jautājiet policijas darbiniekam.

B. INFORMĀCIJA PAR APSŪDZĪBU

Jums ir tiesības zināt, kādēļ esat apcietināts vai aizturēts un par kādu nodarījumu jūs tur aizdomās vai apsūdz.

C. MUTISKS UN RAKSTISKS TULKOJUMS

Ja jūs nesaprotat valodu, kurā runā policijas vai citas kompetentas iestādes darbinieks, vai nerunājat tajā, jums ir tiesības uz bezmaksas tulka palīdzību. Tulks var jums palīdzēt sarunāties ar advokātu, un viņa pienākums ir neizpaust minēto sarunu saturu. Jums ir tiesības saņemt vismaz būtisko dokumentu attiecīgo daļu tulkojumu, tostarp jebkādu tiesneša rīkojumu, ar ko tiek atļauts jūs apcietināt vai turēt apcietinājumā, jebkādu apsūdzību vai apsūdzības rakstu un jebkādu tiesas spriedumu. Dažos gadījumos jums var nodrošināt mutisku šo dokumentu tulkojumu vai satura izklāstu.

D. TIESĪBAS KLUSĒT

Kad jūs nopratina policijas vai citas kompetentas iestādes darbinieks, jums nav obligāti jāatbild uz jautājumiem par nodarījumu, par kuru jūs tur aizdomās. Jūsu advokāts var palīdzēt jums pieņemt lēmumu attiecībā uz klusēšanu.

E. PIEKĻUVE DOKUMENTIEM

Ja esat apcietināts un aizturēts, jums (vai jūsu advokātam) ir tiesības piekļūt būtiskiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai jūs varētu apstrīdēt apcietināšanu vai aizturēšanu. Ja jūsu lieta tiek nodota izskatīšanai tiesā, jums (vai jūsu advokātam) ir tiesības piekļūt jūs attaisnojošiem vai apsūdzošiem lietiskajiem pierādījumiem.

F. KĀDAS PERSONAS INFORMĒŠANA PAR TO, KA ESAT APCIETINĀTS VAI AIZTURĒTS/KONSULĀTA VAI VĒSTNIECĪBAS INFORMĒŠANA

Ja esat apcietināts vai aizturēts, jums jāinformē policijas darbinieks, vai vēlaties, lai kāds, piemēram, ģimenes loceklis vai darba devējs, tiktu informēts par jūsu aizturēšanu. Dažos gadījumos tiesības informēt citu personu par jūsu aizturēšanu var tikt uz laiku ierobežotas. Šādos gadījumos policijas darbinieks jūs par to informēs.

Ja esat ārvalstnieks, informējiet policijas darbinieku, ka vēlaties, lai par to, ka esat aizturēts, tiktu paziņots jūsu valsts konsulārajai iestādei vai vēstniecībai. Lūdzu, informējiet policijas darbinieku arī tad, ja vēlaties sazināties ar jūsu valsts konsulāta vai vēstniecības amatpersonu.

G. NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA

Ja esat apcietināts vai aizturēts, jums ir tiesības uz neatliekamo medicīnisko palīdzību. Lūdzu, informējiet policijas darbinieku, ja jums ir nepieciešama šāda palīdzība.

H. UZ CIK ILGU LAIKU JUMS VAR ATŅEMT BRĪVĪBU

Pēc apcietināšanas jums var tikt atņemta brīvība vai jūs var aizturēt ne ilgāk kā uz … [ierakstīt attiecīgo stundu/dienu skaitu]. Kad minētais laiks ir pagājis, jūs vai nu ir jāatbrīvo, vai jāuzklausa tiesnesim, kurš pieņems lēmumu par to, vai jūs paturēt apcietinājumā. Jautājiet savam advokātam vai tiesnesim informāciju par iespēju apstrīdēt jūsu apcietināšanu, pārskatīt lēmumu par aizturēšanu vai lūgt pagaidu atbrīvošanu.

1 :

Austrija, Čehijas Republika, Vācija, Itālija, Latvija, Luksemburga, Nīderlande, Polija, Slovākija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste (Anglija un Velsa).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar