Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

pranešimas spaudai

2012 m. birželio 7 d., Briuselis

ES įtvirtinta sulaikomų asmenų teisė į informaciją

„Jūs turite teisę… į pranešimą apie teises“. ES teisės aktų sąvade – Oficialiajame leidinyje – paskelbtas naujas teisės aktas, kuriuo užtikrinama kaltinamųjų teisė į informaciją baudžiamajame procese. Direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese pasiūlymą Europos Komisija pateikė 2010 m. liepos mėn., 2011 m. gruodžio 13 d. dėl jo balsavo Europos Parlamentas (žr. IP/11/1534), o 2012 m. balandžio 27 d. sutarė valstybių narių teisingumo ministrai (žr. IP/12/430). Šiuo teisės aktu užtikrinama, kad bet kurioje ES šalyje sulaikytiems asmenims arba asmenims, dėl kurių išduotas Europos arešto orderis, būtų įteikiamas pranešimas apie teises, kuriame nurodytos pagrindinės jų teisės baudžiamajame procese. Per dvejus metus ES valstybės narės turi perkelti naująsias taisykles į savo nacionalinės teisės sistemas. Šiuo metu pranešimas apie teises įteikiamas tik maždaug trečdalyje valstybių narių1.

Įtvirtintas dar vienas iš Europos teisingumo erdvės ramsčių. Naujasis teisės aktas dėl teisės į informaciją padės užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą visiems asmenims Europos Sąjungoje. Jis taip pat padės užtikrinti, kad kiekvienam įtariamajam arba asmeniui, kaltinamam nusikalstama veika, būtų aiškiai ir nedelsiant pranešama apie jo teises, – sakė už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Tai bus itin naudinga turistams ir kitiems ES keliaujantiems asmenims, kuriems gali tekti dalyvauti baudžiamajame procese. Nuo šiol jie turės teisę gauti informaciją jiems suprantama kalba. Tai padės išvengti teisinių klaidų. Tikiuosi, kad valstybės narės šį ES teisės aktą sparčiai perkels į savo nacionalinės teisės sistemas, nelaukdamos paskutinės termino minutės – kad jis taptų apčiuopiama tikrove 500 milijonams ES piliečių.“

Pagrindiniai faktai

Naująjį teisės aktą Europos Komisija pasiūlė 2010 m. liepos mėn. (IP/10/989) kaip vieną iš daugelio teisingo bylos nagrinėjimo užtikrinimo priemonių, siūlomų taikyti visoje ES. Tai jau antra už teisingumą atsakingos Komisijos narės V. Reding pasiūlyta priemonė, kuria nustatomos bendros būtinosios ES normos baudžiamosiose bylose. Ji sustiprins pasitikėjimą bendra ES teisingumo erdve. 2010 m. spalio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba pritarė pirmajam pasiūlymui, kuriuo įtariamiesiems suteikiama teisė į vertimą raštu ir žodžiu (IP/10/1305).

Direktyva dėl teisės į informaciją bus užtikrinta, kad policijos pareigūnai ir prokurorai suteiktų įtariamiesiems informaciją apie jų teises. Sulaikomam asmeniui ši informacija bus pateikiama raštu, įteikiant pranešimą apie teises, surašytą paprasta kasdiene kalba. Sulaikomiems įtariamiesiems ši informacija bus suteikiama visada, nesvarbu, ar jie jos prašė, ir prireikus išverčiama. ES šalys gali pačios pasirinkti tikslią pranešimo formuluotę, tačiau norėdama padėti Komisija pateikė pavyzdį 22 ES kalbomis (žr. priedą). Tai užtikrins į kitas šalis keliaujantiems žmonėms nuoseklumą ir sumažins vertimo išlaidas.

Pranešime apie teises bus praktinės informacijos apie sulaikomo ar suimamo asmens teises, kaip antai:

  • teisę tylėti;

  • teisę turėti gynėją;

  • teisę į informaciją apie kaltinimus;

  • teisę į vertimą žodžiu ir raštu (į bet kurią kalbą) asmenims, nesuprantantiems proceso kalbos;

  • teisę būti pristatytam teisėjui iš karto po sulaikymo;

  • teisę pranešti kam nors apie sulaikymą ar suėmimą.

Pranešimas apie teises padės išvengti teisinių klaidų ir sumažinti skundų skaičių.

Šiuo metu tikimybė, kad sulaikomas pilietis, įtariamas padaręs nusikaltimą, bus tinkamai informuotas apie savo teises, įvairiose ES šalyse nevienoda. Kai kuriose valstybėse narėse informacija apie procesines teises įtariamiesiems suteikiama tik žodžiu, o kitose rašytinė informacija pateikiama tik to paprašius.

Remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 2 dalimi ir siekdama paskatinti teismų sprendimų tarpusavio pripažinimą ir gerinti policijos bei teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, ES gali imtis priemonių ES piliečių teisėms stiprinti, remdamas ES pagrindinių teisių chartija.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir gynybą įtvirtinta ES pagrindinių teisių chartijos 47 ir 48 straipsniuose, taip pat Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje.

2011 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė trečią priemonę, kuria būtų užtikrinta teisė turėti gynėją ir susisiekti su giminaičiais (IP/11/689). Šis pasiūlymas dabar svarstomas Europos Parlamente ir Taryboje.

Daugiau informacijos

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Europos Komisija. Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (tel. +32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (tel. +32 2 296 74 56)

PRIEDAS

Orientacinis pranešimo apie teises pavyzdys:

Šio pavyzdžio tikslas – padėti nacionalinėms valdžios institucijoms rengti savo pranešimą apie teises nacionaliniu lygiu. Valstybės narės neprivalo naudoti šio pavyzdžio. Rengdamos savo pranešimą apie teises, valstybės narės gali taisyti šį pavyzdį, kad jis atitiktų jų nacionalines taisykles, ir pridėti papildomos naudingos informacijos. Valstybių narių pranešimas apie teises įteikiamas suėmimo arba sulaikymo metu. Vis dėlto tai nereiškia, kad vykstant baudžiamajam procesui valstybės narės negali įtariamiesiems arba kaltinamiesiems teikti informacijos raštu kitomis aplinkybėmis2.

Kai esate sulaikytas arba suimtas, Jūs turite šias teises:

A. ADVOKATO PAGALBA IR (ARBA) TEISĖ GAUTI TEISINĘ PAGALBĄ

Jūs turite teisę konfidencialiai pasitarti su advokatu. Advokatas turi būti nepriklausomas nuo policijos. Jūs galite prašyti policijos pagalbos, kad Jums padėtų susisiekti su advokatu. Tam tikrais atvejais pagalba gali būti suteikta nemokamai. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į policiją.

B. INFORMACIJA APIE KALTINIMUS

Jūs turite teisę žinoti, kodėl buvote suimtas arba sulaikytas ir kuo esate įtariamas ar kaltinamas.

C. VERTIMAS ŽODŽIU IR RAŠTU

Jei nekalbate policijos ar kitų kompetentingų valdžios institucijų kalba arba jos nesuprantate, Jūs turite teisę į nemokamą vertėjo žodžiu pagalbą. Vertėjas žodžiu Jums gali padėti susikalbėti su advokatu ir jis privalo užtikrinti Jūsų pokalbio turinio konfidencialumą. Jūs turite teisę į tai, kad Jums būtų išverstos bent svarbios pagrindinių dokumentų dalys, įskaitant visas teismo nutartis dėl Jūsų suėmimo ar kardomojo kalinimo, visus kaltinimus ir kaltinamuosius aktus bei nuosprendžius. Kai kuriomis aplinkybėmis šie dokumentai gali būti išversti žodžiu arba pateikta jų santrauka.

D. TEISĖ TYLĖTI

Kai Jus apklausia policija arba kitos kompetentingos valdžios institucijos, neprivalote atsakyti į klausimus apie inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Jūs turėtumėte prašyti advokato padėti Jums nuspręsti dėl šio klausimo.

E. GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU DOKUMENTAIS

Suėmimo ir sulaikymo metu Jūs (arba Jūsų advokatas) turite teisę susipažinti su pagrindiniais dokumentais, kurių reikia užginčyti suėmimą arba sulaikymą. Jei Jūsų byla bus nagrinėjama teisme, Jūs (arba Jūsų advokatas) turėsite teisę susipažinti su Jus kaltinančiais arba išteisinančiais daiktiniais įrodymais.

F. KITO ASMENS INFORMAVIMAS APIE SUĖMIMĄ AR SULAIKYMĄ ARBA KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ ARBA AMBASADOS INFORMAVIMAS

Suėmimo arba sulaikymo metu Jūs turėtumėte pranešti policijai, ar norėtumėte ką nors, pavyzdžiui, šeimos narį arba darbdavį, informuoti apie savo sulaikymą. Tam tikrais atvejais Jūsų teisė informuoti kitus asmenis apie savo sulaikymą gali būti laikinai apribota. Tokiais atvejais policija Jus apie tai informuos.

Jei esate užsienietis, praneškite policijai, ar norite apie savo sulaikymą pranešti konsulinei įstaigai arba ambasadai. Taip pat prašome pranešti policijai, ar norite susisiekti su savo konsulinės įstaigos arba ambasados pareigūnu.

G. SKUBI MEDICININĖ PAGALBA

Suėmimo arba sulaikymo metu Jūs turite teisę į skubią medicininę pagalbą. Prašome pranešti policijai, ar Jums reikės tokios pagalbos.

H. LAISVĖS ATĖMIMO TRUKMĖ

Po suėmimo iš Jūsų gali būti atimta laisvė arba Jūs galite būti sulaikytas ne ilgesniam kaip … [įrašykite taikomą valandų (dienų) skaičių] laikotarpiui. Pasibaigus tam laikotarpiui, Jūs turite būti paleistas arba išklausytas teisėjo, kuris priims sprendimą dėl Jūsų tolesnio sulaikymo. Paprašykite advokato arba teisėjo informacijos apie galimybę užginčyti suėmimą, persvarstyti sprendimą dėl sulaikymo arba prašyti sąlyginio paleidimo.

1 :

Austrijoje, Čekijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje (Anglijoje ir Velse), Latvijoje, Lenkijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Slovakijoje, Švedijoje ir Vokietijoje.

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar