Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7. kesäkuuta 2012

Tiedonsaantioikeus pidätyksen yhteydessä on nyt lakisääteinen oikeus

Pidätetylle on annettava oikeuksia koskeva ilmoitus, jossa luetellaan hänen oikeutensa. Asiasta säädetään nyt virallisesti uudessa säädöksessä, jolla varmistetaan vastaajien oikeus saada tietoja rikosoikeudellisten menettelyjen aikana koko Euroopan unionissa. Asiaa koskeva direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä eli EU:n säädöskokoelmassa. Euroopan komissio ehdotti direktiiviä tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä kesäkuussa 2010, Euroopan parlamentti äänesti siitä 13. joulukuuta 2011 (ks. IP/11/1534) ja jäsenvaltioiden oikeusministerit hyväksyivät sen 27. huhtikuuta 2012 (ks. IP/12/430). Direktiivillä varmistetaan, että henkilölle, joka on pidätetty tai josta on annettu eurooppalainen pidätysmääräys jossakin EU:n jäsenvaltiossa, annetaan oikeuksia koskeva ilmoitus, jossa luetellaan hänen perusoikeutensa rikosoikeudellisten menettelyjen ajan.

EU:n jäsenvaltioilla on nyt kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista oikeusjärjestelmäänsä. Nykyisin oikeuksia koskeva ilmoitus on saatavilla vain noin kolmanneksessa jäsenvaltioista1.

Olemme vahvistaneet todellista Euroopan oikeusaluetta uudella keskeisellä pilarilla. Oikeutta tiedonsaantiin koskevalla uudella säädöksellä kaikille 500 miljoonalle EU:n kansalaiselle taataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Sillä varmistetaan, että jokaiselle rikoksesta syytetylle tai epäillylle tiedotetaan selkeästi hänen oikeuksistaan”, sanoi komission varapuheenjohtaja ja EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. Erityisen hyödyllistä tämä on niille miljoonille lomailijoille ja muille, jotka saattavat EU:n alueella liikkuessaan joutua osallisiksi rikosoikeudellisiin menettelyihin. Nyt heillä on selkeästi todettu oikeus saada tietoa kielellä, jota he ymmärtävät. Tämä auttaa suojautumaan oikeudellisilta virheiltä. Luotan siihen, että jäsenvaltiot saattavat tämän direktiivin pikaisesti osaksi lainsäädäntöään eivätkä lykkää asiaa määräajan loppuun. Näin direktiivin hyödyistä päästään nauttimaan nopeammin”.

Tausta

Euroopan komissio ehdotti uutta säädöstä heinäkuussa 2010 (IP/10/989) osana koko EU:ssa sovellettavia oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyviä oikeuksia. Tämä oikeuskomissaari Viviane Redingin esittämä aloite on toinen hänen käynnistämistään toimenpiteistä, joilla luodaan yhteisiä EU:n normeja rikosoikeudenkäyntejä varten. Yhteiset normit lisäävät luottamusta Euroopan oikeusalueeseen. Tätä edelsi toimenpide, jonka myötä epäillyille taattiin oikeus kääntämiseen ja tulkkaukseen. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät asiaa koskevan ehdotuksen lokakuussa 2010 (IP/10/1305).

Tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä annetulla direktiivillä varmistetaan, että poliisi ja syyttäjät antavat epäillylle tietoa hänen oikeuksistaan. Pidätyksen jälkeen viranomaiset antavat tarvittavat tiedot kirjallisesti oikeuksia koskevassa ilmoituksessa. Yksinkertaisella arkikielellä laadittu ilmoitus toimitetaan pidätetylle riippumatta siitä, pyytääkö hän sitä vai ei, ja tarvittaessa se myös käännetään kielelle, jota hän ymmärtää. EU:n jäsenvaltiot saavat valita ilmoituksen tarkan muotoilun, mutta vaivan säästämiseksi komissio on laatinut mallin, joka on saatavilla 22 EU-kielellä (ks. liite). Tämä lisää johdonmukaisuutta ja vähentää käännöskustannuksia.

Oikeuksia koskevassa ilmoituksessa pidätetylle tai kiinniotetulle henkilölle annetaan käytännön tietoa muun muassa seuraavista oikeuksista:

  • oikeus vaieta

  • oikeus asianajajaan

  • oikeus saada tietoja syytteestä

  • oikeus tulkkaukseen ja kääntämiseen kaikille kielille tapauksissa, joissa asianosainen ei ymmärrä menettelyn kieltä

  • oikeus asian käsittelyyn oikeudessa viipymättä pidätyksen jälkeen

  • oikeus ilmoittaa toiselle henkilölle pidätyksestä tai vangitsemisesta.

Oikeuksia koskevalla ilmoituksella autetaan välttämään oikeudellisia virheitä ja vähennetään muutoksenhakujen määrää.

Tällä hetkellä riippuu jäsenvaltiosta, tiedotetaanko rikosoikeudellisten menettelyiden kohteena oleville pidätetyille asianmukaisesti heidän oikeuksistaan. Joissakin jäsenvaltioissa epäillyt saavat ainoastaan suullista tietoa menettelyllisistä oikeuksistaan, ja toisissa jäsenvaltioissa kirjallisia tietoja ei anneta, ellei niitä erikseen pyydetä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan perusteella EU voi hyväksyä toimia kansalaistensa oikeuksien vahvistamiseksi, jotta helpotettaisiin tuomioistuinten päätösten vastavuoroista tunnustamista ja parannettaisiin poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. Toimien on perustuttava EU:n perusoikeuskirjaan.

Oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeudesta puolustukseen määrätään EU:n perusoikeuskirjan 47 ja 48 artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa.

Komissio ehdotti kesäkuussa 2011 kolmatta yhteisiä normeja koskevaa toimenpidettä. Sillä pyritään takaamaan epäiltyjen oikeus käyttää asianajajaa ja ilmoittaa pidätyksestä läheisilleen (IP/11/689). Ehdotus on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä.

Lisätietoja

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Euroopan komissio – epäiltyjen ja syytettyjen oikeudet:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

LIITE

Oikeuksia koskevan ilmoituksen suuntaa antava malli:

Mallin tarkoituksena on ainoastaan auttaa kansallisia viranomaisia niiden laatiessa oikeuksia koskevaa ilmoitustaan kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia käyttämään tätä mallia. Ilmoitustaan laatiessaan jäsenvaltiot voivat muuttaa tätä mallia saadakseen sen vastaamaan kansallisia sääntöjään ja lisätä muita hyödyllisiä tietoja. Oikeuksia koskeva ilmoitus on annettava pidätyksen tai vapaudenmenetyksen yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan estä jäsenvaltioita antamasta epäillyille tai syytetyille kirjallista tietoa muissa tilanteissa rikosoikeudellisten menettelyjen aikana.2

Kun sinut pidätetään tai kun menetät vapautesi, sinulla on seuraavat oikeudet:

A. OIKEUS AVUSTAJAAN/OIKEUSAPUUN

Sinulla on oikeus puhua luottamuksellisesti avustajan kanssa. Avustaja on poliisista riippumaton. Kysy poliisilta, jos tarvitset apua ottaaksesi yhteyttä avustajaan. Poliisi auttaa sinua siinä. Joissakin tapauksissa avustajan apu saattaa olla maksutonta. Pyydä lisätietoja poliisilta.

B. SYYTETTÄ KOSKEVAT TIEDOT

Sinulla on oikeus tietää, miksi sinut on pidätetty tai olet menettänyt vapautesi ja mitä sinun epäillään tehneen.

C. TULKKAUS JA KÄÄNNÖKSET

Jos et puhu tai ymmärrä poliisin tai muiden toimivaltaisten viranomaisten käyttämää kieltä, sinulla on oikeus maksuttomaan tulkkausapuun. Tulkki voi auttaa sinua keskustelemaan avustajasi kanssa, ja hänellä on keskusteluja koskeva vaitiolovelvollisuus. Sinulla on oikeus saada käännös ainakin keskeisten asiakirjojen olennaisista osista, mukaan luettuina tuomarin mahdollisesti antama pidätystä tai vapaudenmenetystä koskeva määräys, mahdolliset syytteet ja tuomiot. Sinulle voidaan joissain tapauksissa antaa suullinen käännös tai yhteenveto.

D. OIKEUS VAIETA

Et ole velvollinen vastaamaan poliisin tai muiden toimivaltaisten viranomaisten kysymyksiin, jotka koskevat väitettyä rikosta. Avustajasi voi auttaa sinua päättämään tästä.

E. OIKEUS TUTUSTUA ASIAKIRJOIHIN

Kun sinut pidätetään ja menetät vapautesi, sinulla (tai avustajallasi) on oikeus tutustua keskeisiin asiakirjoihin, joita tarvitsette riitauttaaksenne pidätyksen tai vapaudenmenetyksen. Jos asia menee tuomioistuinkäsittelyyn, sinulla (tai avustajallasi) on oikeus tutustua sinun puolestasi tai sinua vastaan esitettävään todistusaineistoon.

F. ILMOITUS PIDÄTYKSESTÄ TAI VAPAUDENMENETYKSESTÄ TOISELLE HENKILÖLLE / ILMOITUS KONSULAATTIIN TAI SUURLÄHETYSTÖÖN

Kun sinut pidätetään tai menetät vapautesi, ilmoita poliisille, jos haluat jonkun saavan tiedon vapaudenmenetyksestä, esimerkiksi perheenjäsenen tai työnantajasi. Joissakin tapauksissa oikeutta ilmoittaa vapaudenmenetyksestä toiselle henkilölle voidaan tilapäisesti rajoittaa. Poliisi ilmoittaa tällöin sinulle asiasta.

Jos olet ulkomaalainen, ilmoita poliisille, jos haluat konsuliviranomaisen tai suurlähetystön saavan tiedon vapaudenmenetyksestä. Ilmoita myös poliisille, jos haluat ottaa yhteyttä konsuliviranomaisen tai suurlähetystön virkailijaan.

G. KIIREELLINEN LÄÄKINNÄLLINEN APU

Kun sinut pidätetään tai menetät vapautesi, sinulla on oikeus kiireelliseen lääkinnälliseen apuun. Ilmoita poliisille, jos tarvitset tällaista apua.FI L 142/8 Euroopan unionin virallinen lehti 1.6.2012

H. VAPAUDENMENETYKSEN KESTO

Pidätyksen jälkeen vapaudenmenetys voi kestää enintään … [täydennetään oikea määrä tunteja/päiviä]. Tämän ajan kuluttua sinut on joko vapautettava tai vietävä tuomarin kuultavaksi, ja tuomari päättää vapaudenmenetyksen jatkamisesta. Kysy avustajaltasi tai tuomarilta mahdollisuudesta riitauttaa pidätys, hakea vapaudenmenetyksen uudelleenkäsittelyä tai pyytää väliaikaista vapauttamista.

1 :

Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia (Englanti ja Wales), Italia, Itävalta, Latvia, Luxemburg, Puola, Ruotsi, Saksa, Slovakia ja Tšekki.

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar