Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. juuni 2012

Kogu ELis kehtiv õigus saada vahistamisel teavet on nüüd saanud seaduseks

Õiguste deklaratsioon algab sõnadega: „Teil on õigus … ”. Uus õigusakt, mis tagab kogu ELis kahtlusalustele õiguse saada kriminaalmenetluses teavet, on nüüd avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELi õigusaktide kogumikus). Euroopa Komisjon tegi ettepaneku direktiivi kohta, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet, 2010. aasta juulis. Euroopa Parlamendi hääletus selle üle toimus 13. detsembril 2011 (vt IP/11/1534) ja liikmesriikide justiitsministrid kiitsid selle heaks 27. aprillil 2012 (vt IP/12/430). See direktiiv tagab, et kõigile isikutele, kes on vahistatud või kelle suhtes rakendatakse Euroopa vahistamismäärust ükskõik millises ELi liikmesriigis, antakse õiguste deklaratsioon, milles loetletakse kõik nende põhilised õigused kriminaalmenetluses. ELi liikmesriigid peavad nüüd uued eeskirjad kahe aasta jooksul oma siseriiklikku õigussüsteemi üle võtma. Praegu kehtib õiguste deklaratsiooni saamise õigus ainult umbes kolmandikus liikmesriikidest1.

„Meil on nüüd paigas veel üks uus tugisammas, mis toetab tõeliselt euroopalikku õigusel rajanevat ala. Uus teabe saamise õigust käsitlev direktiiv aitab tagada ELis kõigile õiglase kohtumõistmise. See tagab, et igaüht, keda süüdistatakse või kahtlustatakse kuriteos, teavitatakse selgesti ja kiiresti tema õigustest," sõnas komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Sellest on eriti palju kasu miljonitel puhkusereisijatel või muul põhjusel ELis reisijatel, kes võivad end leida olukorras, kus nad on kaasatud kriminaalmenetlusse. Nüüd on neile sõnaselgelt antud õigus saada teavet oma õigustest keeles, millest nad aru saavad. See aitab kaitsta inimesi kohtuvigade eest. Jään nüüd lootma liikmesriikide peale, et nad selle ELi direktiivi kiiresti oma siseriiklikku õigussüsteemi üle võtaksid ega ootaks sellega viimase minutini, nii et sellest saaks meie 500 miljoni kodaniku jaoks käegakatsutav reaalsus."

Taust

Euroopa Komisjon tegi uue õigusakti ettepaneku 2010. aasta juulis (IP/10/989) meetmete paketi raames, mis käsitleb õigust õiglasele kohtumõistmisele, mida tuleb rakendada kogu ELis. Tegemist on ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi algatatud teise meetmega ELis kriminaalmenetlust käsitlevate ühtsete miinimumnõuete kehtestamisel. See tugevdab usaldust ELi õigusel rajaneva ala vastu. Esimese meetme, millega anti kahtlusalusele õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele (IP/10/1305), kiitsid Euroopa Parlament ja nõukogu heaks oktoobris 2010.

Teabe saamise õigust käsitleva direktiiviga tagatakse, et politseinikud ja prokurörid annavad kahtlusalusele teavet tema õiguste kohta. Isiku kinnipidamise järel antakse talle see teave kirjalikult õiguste deklaratsiooni vormis, mis on koostatud lihtsas igapäevases keeles. Deklaratsiooni saab iga kinnipeetud kahtlusalune sõltumata sellest, kas ta on seda nõudnud või mitte. Vajaduse korral see tõlgitakse. ELi riigid võivad deklaratsiooni täpse sõnastuse ise paika panna, kuid töö lihtsustamiseks on komisjon esitanud näidisvormi, mis on kättesaadav 22 ELi keeles (vt lisa). Nii on piiri ületavatel inimestel kindel ettekujutus oma õigustest ja vähenevad tõlkekulud.

Õiguste deklaratsioonis on kirjas vahistatud või kinnipeetud isiku õigustega seotud praktilised üksikasjad:

  • õigus vaikida;

  • õigus kasutada kaitsjat;

  • õigus saada teavet süüdistuse kohta;

  • õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele mis tahes keeles, kui isik ei mõista menetluse keelt;

  • õigus kohtulikule arutamisele kiiresti pärast kinnipidamist;

  • õigus teavitada kedagi vahistamisest või kinnipidamisest.

Õiguste deklaratsioon aitab vältida kohtuvigu ja vähendada edasikaebuste arvu.

Praegu on kodanikel kinnipidamise ja kuriteosüüdistuse esitamise korral ELi eri paikades erinevad võimalused saada nõuetekohaselt teavet oma õiguste kohta. Mõnes liikmesriigis antakse süüdistatavale teavet menetlusõiguste kohta vaid suusõnaliselt, teistes antakse teavet kirjalikus vormis üksnes nõudmise korral.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 2 alusel võib EL selleks, et edendada kohtuotsuste vastastikust tunnustamist ning tõhustada kriminaalasjades tehtavat politsei- ja õigusalast piiriülest koostööd , võtta kooskõlas ELi põhiõiguste hartaga meetmeid ELi kodanike õiguste kaitse tugevdamiseks.

Õigus õiglasele kohtumõistmisele ja õigus kaitsele on sätestatud ELi põhiõiguste harta artiklites 47 ja 48, samuti Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 6.

Juunis 2011 tegi komisjon ettepaneku kolmanda meetme võtmiseks, millega tagatakse õigus kasutada advokaadi abi ja suhelda perekonnaga (IP/11/689). See ettepanek on praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutamisel.

Lisateave

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Euroopa Komisjon – kahtlustatavate ja süüdistatavate õigused:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Kontaktisikud :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

Õiguste deklaratsiooni soovituslik näidis:

Käesoleva näidise ainus eesmärk on abistada riiklikke ametiasutusi õiguste deklaratsiooni koostamisel riiklikul tasandil. Liikmesriigid ei ole kohustatud seda näidist kasutama. Õiguste deklaratsiooni koostamisel võivad liikmesriigid seda näidist muuta, et viia see kooskõlla oma riiklike eeskirjadega ja lisada vajalikku teavet. Liikmesriigi koostatud õiguste deklaratsioon tuleb esitada vahistamisel või kinnipidamisel. See aga ei takista liikmesriikidel anda kahtlustatavale või süüdistatavale isikule kirjalikku teavet muudes olukordades kriminaalmenetluse ajal2.

Teil on järgmised õigused, kui Teid on vahistatud või kinni peetud:

A. ÕIGUS KASUTADA KAITSJA ABI / SAADA ÕIGUSABI

Teil on õigus rääkida konfidentsiaalselt kaitsjaga. Kaitsja on politseist sõltumatu. Kui vajate abi kaitsjaga ühenduse võtmiseks, pöörduge politsei poole ja nad aitavad Teid. Teatud juhtudel võib kaitsja abi olla tasuta. Küsige politseilt selle kohta rohkem teavet.

B. TEAVE SÜÜDISTUSE KOHTA

Teil on õigus teada saada, miks Teid on vahistatud või kinni peetud ja milles Teid kahtlustatakse.

C. SUULINE JA KIRJALIK TÕLGE

Kui Te ei räägi või ei mõista politseis või muus pädevas asutuses kasutatavat keelt, on Teil õigus kasutada tõlgi abi tasuta. Tõlk võib aidata Teil rääkida kaitsjaga ning ta on kohustatud hoidma selle vestluse sisu konfidentsiaalsena. Teil on õigus saada tõlge vähemalt põhidokumentide asjakohastest lõikudest, sealhulgas kohtuniku määrusest, mille alusel Teid vahistati või vahi all hoitakse, süüdistusest ja kohtuotsusest. Teatud juhtudel võite saada suulise tõlke või kokkuvõtte.

D. ÕIGUS VAIKIDA

Politsei või muu pädeva asutuse korraldatud küsitlusel ei ole Te kohustatud vastama küsimustele väidetava süüteo kohta. Kaitsja saab aidata Teil sellekohast otsust teha.

E. JUURDEPÄÄS DOKUMENTIDELE

Kui Teid on vahistatud ja kinni peetud, on Teil (või Teie kaitsjal) õigus tutvuda põhidokumentidega, mida vajate vahistamise või kinnipidamise vaidlustamiseks. Kui Teie kohtuasi jõuab kohtusse, on Teil (või Teie kaitsjal) õigus tutvuda Teid toetavate või Teie vastu kogutud tõendusmaterjalidega.

F. ÕIGUS TEAVITADA KEDAGI OMA VAHISTAMISEST VÕI KINNIPIDAMISEST / TEAVITADA KONSULAATI VÕI SAATKONDA

Kui Teid on vahistatud või kinni peetud, peaksite ütlema politseile, kui soovite kedagi kinnipidamisest teavitada, näiteks pereliiget või tööandjat. Teatavatel juhtudel võidakse ajutiselt piirata õigust teavitada teisi isikuid Teie kinnipidamisest. Politsei annab Teile sellekohast teavet.

Kui olete välismaalane, teatage politseile oma soovist teavitada kinnipidamisest konsulaarasutust või saatkonda. Ühtlasi teatage politseile oma soovist ühendust võtta konsulaarasutuse või saatkonna töötajaga.

G. VÄLTIMATU ARSTIABI

Kui Teid on vahistatud või kinni peetud, on Teil õigus saada vältimatut arstiabi. Teatage politseile, kui vajate vältimatut arstiabi.

H. KINNIPIDAMISE KESTUS

Pärast vahistamist võib Teid kinni pidada maksimaalselt … [tundi/päeva]. Selle aja lõppedes tuleb Teid kas vabaks lasta või toimetada kohtuniku juurde, kes teeb otsuse Teie edasise kinnipidamise kohta. Küsige kaitsjalt või kohtunikult teavet võimaluse kohta vaidlustada vahistamine, nõuda kinnipidamise läbivaatamist või taotleda ajutist vabastamist.

1 :

Austrias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Itaalias, Lätis, Luksemburgis, Madalmaades, Poolas, Slovakkias, Hispaanias, Rootsis ja Ühendkuningriigis (Inglismaal ja Walesis).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar