Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. juni 2012

Retten til information ved anholdelse er nu fastsat ved lov i hele EU

"Du har ret til … - en meddelelse om rettigheder”. En ny lov, der sikrer mistænkte eller tiltalte personers ret til information under straffesager i hele Den Europæiske Union, er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende – EU’s ”statstidende”. Europa-Kommissionen fremsatte forslag til "direktivet om ret til information under straffesager" i juli 2010, Europa-Parlamentet stemte om forslaget den 13. december 2011 (se IP/11/1534) og de nationale justitsministre vedtog det den 27. april 2012 (se IP/12/430). Denne lov sikrer, at alle, der anholdes eller er omfattet af en europæisk arrestordre, i en hvilken som helst EU-medlemsstat får en meddelelse om deres rettigheder, hvori er anført deres grundlæggende rettigheder under straffesager. EU-medlemsstaterne har nu to år til at indføre de nye regler i deres nationale lovgivning. På nuværende tidspunkt er det kun i ca. en tredjedel af medlemsstaterne, at man har ret til en meddelelse om rettigheder1.

Viviane Reding, der er EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, udtalte, at der nu er endnu en central søjle på plads i et ægte europæisk retligt område, og at den nye lov om ret til information vil være med til at sikre en retfærdig rettergang for alle i EU. Hun fortsatte med at sige, at den vil sikre, at alle, der er tiltalt eller mistænkt for en strafbar handling, tydeligt straks informeres om deres rettigheder, og at den navnlig vil være nyttig for de millioner af ferierende og andre, der rejser rundt i EU, og som måske bliver involveret i en straffesag, idet de nu eksplicit vil have ret til at blive informeret om deres rettigheder på et sprog, de forstår. Hun tilføjede, at det vil være med til at beskytte mod rettergangsfejl, og hun regnede nu med, at medlemsstaterne hurtigt vil implementere denne EU-lov i deres nationale lovgivning og ikke vente til sidste øjeblik inden fristens udløb, således at det bliver en konkret realitet for vores 500 mio. borgere.

Baggrund

Europa-Kommissionen fremsatte forslaget til den nye lov i juli 2012 (IP/10/989) som en del af en række rettigheder for at sikre en retfærdig rettergang, der skal finde anvendelse i hele EU. Den er den anden foranstaltning, der er iværksat af EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, og som har til formål at fastsætte fælles EU-minimumsstandarder i straffesager. Det vil styrke tilliden i EU's retlige område. Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i oktober 2010 det første forslag, som gav mistænkte ret til oversættelse og tolkning (IP/10/1305).

Direktivet om ret til information skal sikre, at politiet og anklagerne informerer mistænkte om deres rettigheder. Efter en anholdelse vil myndighederne give denne information skriftligt ‑ i form af en meddelelse om rettigheder ‑ der er udformet i et enkelt dagligdagssprog. Den vil i alle tilfælde blive givet til mistænkte ved deres anholdelse, uanset om de beder om det eller ej, og den vil om nødvendigt blive oversat. EU-landene kan selv vælge den nøjagtige ordlyd i meddelelsen, men for at spare arbejde har Kommissionen fremsat forslag til en model, der findes på de 22 EU-sprog (se bilaget). Det vil sikre ensartetheden for borgere, der passerer grænserne, og begrænse udgifterne til oversættelse.

Meddelelsen om rettigheder skal indeholde praktiske oplysninger om de rettigheder, personer, der er anholdt eller frihedsberøvet, har, f.eks.:

  • ret til ikke at udtale sig

  • ret til at få adgang til en advokat

  • ret til at blive informeret om tiltalen

  • ret til tolkning og oversættelse til et hvilket som helst sprog, hvis de ikke forstår processproget

  • ret til straks at komme for en dommer efter anholdelsen

  • ret til at informere en anden om anholdelsen eller frihedsberøvelsen.

Meddelelsen om rettigheder skal være med til at undgå rettergangsfejl og mindske antallet af anker.

På nuværende tidspunkt er chancerne for, at borgerne bliver ordentligt informeret om deres rettigheder, hvis de anholdes, og der bliver rejst straffesag mod dem, meget forskellige på tværs af EU. I nogle medlemsstater bliver mistænkte kun informeret mundtligt om deres processuelle rettigheder, og i andre får de kun skriftlig information, hvis de beder om det.

I henhold til artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med henblik på at fremme den gensidige anerkendelse af retsafgørelser og forbedre det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager kan EU på grundlag af EU’s charter om grundlæggende rettigheder vedtage foranstaltninger med henblik på at styrke EU-borgernes rettigheder.

Retten til en retfærdig rettergang og retten til forsvar er fastsat i artikel 47 og 48 i EU’s charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske menneskerettig­hedskonvention.

I juni 2011 fremsatte Kommissionen forslag til en tredje foranstaltning for at sikre mistænktes ret til at tale med en advokat og underrette familien (IP/11/689). Forslaget er i øjeblikket ved at blive drøftet i Europa-Parlamentet og Rådet.

Yderligere oplysninger

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Europa-Kommissionen – mistænktes og tiltaltes rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAG

Vejledende standardformulering til meddelelsen om rettigheder:

Formålet med denne standardformulering er at vejlede nationale myndigheder i formuleringen af en sådan meddelelse om rettigheder på nationalt plan. Medlemsstaterne er ikke forpligtede til at anvende denne standardformulering. Når de udarbejder meddelelsen om rettigheder, kan medlemsstaterne ændre denne standardformulering for at tilpasse den til nationale regler og tilføje yderligere nyttig information. Medlemsstatens meddelelse om rettigheder skal udleveres ved anholdelse eller tilbageholdelse. Dette forhindrer dog ikke medlemsstaterne i at give mistænkte og tiltalte personer skriftlig information i andre situationer under en straffesag. 2

Du har følgende rettigheder, når du er anholdt eller tilbageholdt:

A. RET TIL AT FÅ ADVOKATBISTAND/RETSHJÆLP

Du har ret til at tale fortroligt med en advokat. En advokat er uafhængig af politiet. Spørg politiet, hvis du har brug for hjælp med at få kontakt med en advokat; politiet skal hjælpe dig. I visse tilfælde kan bistanden være gratis. Bed politiet om flere informationer.

B. INFORMATION OM TILTALEN

Du har ret til at få at vide, hvorfor du er blevet anholdt eller tilbageholdt, og hvad du mistænkes for at have gjort.

C. TOLKNING OG OVERSÆTTELSE

Hvis du ikke taler eller forstår det sprog, som politiet eller andre kompetente myndigheder taler, har du ret til gratis tolkebistand. Tolken kan hjælpe dig, når du skal tale med din advokat, og tolken har tavshedspligt om indholdet af samtalen. Du har ret til at få en oversættelse af i det mindste relevante passager af væsentlige dokumenter, herunder alle kendelser afsagt af en dommer, der giver tilladelse til din anholdelse eller varetægtsfængsling, af alle anklager eller anklageskrifter og af alle domme. Du kan under visse omstændigheder få en mundtlig oversættelse eller et mundtligt sammendrag.

D. RET TIL IKKE AT UDTALE SIG

Når du bliver udspurgt af politiet eller andre kompetente myndigheder, er du ikke forpligtet til at besvare spørgsmål om den påståede strafbare handling. Din advokat kan hjælpe dig med at træffe afgørelse herom.

E. AKTINDSIGT

Når du bliver anholdt og tilbageholdt, har du (eller din advokat) ret til aktindsigt i væsentlige dokumenter, som du skal bruge for at anfægte anholdelsen eller tilbageholdelsen. Hvis din sag går til en domstol, har du (eller din advokat) ret til aktindsigt i materiale for eller imod dig i sagen.

F. UNDERRETNING AF ANDRE OM DIN TILBAGEHOLDELSE/UNDERRETNING AF DIT HJEMLANDS KONSULAT ELLER AMBASSADE

Når du bliver anholdt eller tilbageholdt, bør du oplyse politiet om, hvorvidt du ønsker, at nogen underrettes om din tilbageholdelse, f.eks. et familiemedlem eller din arbejdsgiver. I visse tilfælde kan retten til at informere en anden person om din tilbageholdelse være midlertidigt begrænset. I så fald informerer politiet dig herom.

Hvis du er udlænding, oplys da politiet om, hvorvidt du ønsker, at dit hjemlands konsulære myndighed eller ambassade underrettes om din tilbageholdelse. Oplys venligst også politiet om, hvorvidt du ønsker at kontakte en repræsentant for dit hjemlands konsulære myndighed eller ambassade.

G. AKUT LÆGEHJÆLP

Når du bliver anholdt eller tilbageholdt, har du ret til akut lægehjælp. Fortæl venligst politiet, hvis du har behov for sådan hjælp.

H. HVOR LÆNGE KAN DU FRIHEDSBERØVES?

Når du bliver anholdt, kan du frihedsberøves eller tilbageholdes i højst … [det relevante antal timer/dage indsættes]. Ved afslutningen af dette tidsrum skal du enten løslades eller høres af en dommer, der beslutter, om du fortsat skal tilbageholdes. Bed din advokat eller dommeren om informationer om muligheden for at anfægte anholdelsen, opnå en prøvelse af tilbageholdelsen eller anmode om midlertidig løsladelse.

1 :

Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Italien, Letland, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Slovakiet, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige (England og Wales).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar