Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 7. června 2012

Právo na informace při zatčení je nyní stanoveno právním předpisem platným v celé EU

„Máte právo … – na písemné poučení o právech“. Nový právní předpis, který v celé Evropské unii zajišťuje právo obžalovaných na informace v trestním řízení, byl zveřejněn v Úředním věstníku – sbírce právních předpisů EU. „Směrnice o právu na informace v trestním řízení“, kterou navrhla Evropská komise v červenci 2010, byla přijata Evropským parlamentem dne 13. prosince 2011 (viz IP/11/1534) a schválena ministry spravedlnosti jednotlivých členských států dne 27. dubna 2012 (viz IP/12/430). Tento právní předpis zaručuje, aby každému, kdo je zatčen nebo na koho se vztahuje evropský zatýkací rozkaz v kterémkoli členském státě EU, bylo poskytnuto písemné poučení o právech, které uvádí seznam základních práv během trestního řízení. Členské státy EU mají nyní dva roky na zavedení těchto nových pravidel ve svých vnitrostátních právních systémech. V současné době existuje právo na písemné poučení o právech pouze přibližně v jedné třetině členských států1.

„Nyní máme další nosný pilíř evropského prostoru práva. Nový právní předpis o právu na informace pomůže zaručit spravedlivý proces pro všechny v EU. Zajistí, aby byli všichni obvinění či podezřelí z trestného činu jasně a rychle informováni o svých právech,“ uvedla místopředsedkyně EU Viviane Redingová, komisařka pro oblast spravedlnosti. „Bude zvláště důležitý pro miliony lidí na dovolené a pro další osoby, jež cestují v EU a mohou se stát účastníky trestního řízení: nyní budou mít výslovné právo být informováni o svých právech v jazyce, kterému rozumějí. Přispěje to k ochraně před justičním pochybením. Já nyní apeluji na členské státy, aby nevyčkávaly až do poslední chvíle a co nejdříve provedly tento právní předpis EU do svých vnitrostátních systémů. Jedině tak se stane hmatatelnou realitou pro našich 500 milionů občanů.“

Souvislosti

Evropská komise navrhla nový právní předpis v červenci 2010 (IP/10/989) jako součást řady práv zajišťujících spravedlivé řízení, jež mají být uplatňována v celé EU. Je druhým opatřením iniciovaným komisařkou EU pro spravedlnost Viviane Redingovou, které má vytyčit společné minimální normy EU v trestních věcech. Tento krok posílí důvěru v prostor spravedlnosti EU. V říjnu 2010 Evropský parlament a Rada schválily první návrh, který podezřelým zaručuje právo na překlad a tlumočení (IP/10/1305).

Směrnice o právu na informace zajistí, aby policie a státní zástupci podezřelým poskytli informace o jejich právech. Po zatčení jim orgány předají tuto informaci písemně – v podobě poučení o právech –, které bude sepsáno srozumitelnou a přístupnou formou. Poučení bude podezřelým po zatčení předáno v každém případě, bez ohledu na to, zda o ně požádají či nikoli, a v případě potřeby bude také přeloženo. Přesné znění tohoto písemného poučení o právech si mohou členské státy EU zvolit samy. Aby jim však ušetřila práci, navrhla Komise jeho vzor v 22 úředních jazycích EU (viz příloha). Pro osoby překračující hranice se tím zajistí soudržnost a sníží se i náklady na překlady.

Písemné poučení o právech bude obsahovat praktické podrobné informace o právech zatčených či zadržených osob, jako je například:

  • právo nevypovídat,

  • právo na obhájce,

  • právo na seznámení se s obviněním,

  • právo osob, které nerozumí jazyku řízení, na tlumočení a překlad do jakéhokoli jazyka,

  • právo být ihned po zatčení předveden před soud,

  • právo informovat o svém zatčení či zadržení další osobu.

Poučení o právech by mělo pomoci zabránit justičním pochybením a snížit počet podaných odvolání.

Šance, že občané budou řádně poučeni o svých právech v případě, že jsou zatčeni a čelí obvinění ze spáchání trestného činu, se v současnosti v jednotlivých zemích EU liší. V některých členských státech jsou podezřelí o svých procesních právech poučeni pouze ústně a v jiných státech se jim dostane písemného poučení jen na vyžádání.

Podle čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a v zájmu snazšího vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a zlepšení policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, může EU přijmout opatření k posílení práv občanů EU, které je založeno na Chartě základních práv EU.

Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu jsou stanoveny v článcích 47 a 48 Listiny základních práv EU, jakož i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech.

V červnu 2011 Komise navrhla třetí opatření, jež má zaručit právo na přístup k obhájci a na komunikaci s příbuznými (IP/11/689). Tento návrh nyní projednává Evropský parlament a Rada.

Více informací

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Evropská komise – práva podezřelých a obviněných osob:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm.

Kontaktní osoby :

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PŘÍLOHA

Indikativní vzor písemného poučení o právech:

Jediným účelem tohoto vzoru je pomoci vnitrostátním orgánům při formulaci jejich poučení o právech na vnitrostátní úrovni. Členské státy nejsou povinny tento vzor použít. Při přípravě podoby svého poučení o právech mohou příslušné orgány tento vzor upravit tak, aby odpovídal jejich vnitrostátním předpisům, a rozšířit jej o další užitečné informace. Poučení o právech členského státu se předává při zatčení či zadržení. To však členským státům nebrání v tom, aby podezřelým či obviněným poskytovaly písemné informace i v jiných situacích během trestního řízení.2.

Pokud jste zatčen(a) či zadržena(a), máte tato práva:

A. PRÁVNÍK/PRÁVNÍ POMOC

Máte právo důvěrně hovořit se svým právníkem. Právník je nezávislý na policii. Potřebujete-li pomoci kontaktovat právníka, požádejte policii a ona Vám pomůže. V některých případech je tato pomoc bezplatná. Požádejte policii o bližší informace.

B. INFORMACE O OBVINĚNÍ

Máte právo vědět, proč jste byl(a) zatčen(a) nebo zadržen(a) a ze spáchání jakého činu jste podezírán(a).

C. TLUMOČENÍ A PŘEKLAD

Pokud nemluvíte jazykem, kterým hovoří policie nebo jiné příslušné orgány, nebo tomuto jazyku nerozumíte, máte právo na bezplatnou pomoc tlumočníka. Tlumočník Vám může pomoci v komunikaci s Vaším právníkem, a pokud jde o obsah vašich rozhovorů, je vázán mlčenlivostí. Máte právo na překlad alespoň důležitých částí podstatných dokumentů, které se týkají vašeho případu, včetně veškerých soudních příkazů vedoucích k Vašemu zatčení, veškerých obvinění a obžalob a veškerých rozsudků. Za určitých okolností Vám může být zajištěn ústní překlad či shrnutí.

D. PRÁVO NEVYPOVÍDAT

Během výslechu policií nebo jinými příslušnými orgány nejste povinen(na) odpovídat na otázky týkající se trestného činu, který jste údajně spáchal(a). S rozhodnutím v této věci Vám může pomoci Váš právník.

E. PŘÍSTUP K DOKUMENTŮM

Pokud jste zatčen(a) a zadržen(a), máte (Vy nebo Váš právník) právo nahlédnout do podstatných dokumentů nutných k napadení Vašeho zatčení nebo zadržení. Pokud se Váš případ dostane před soud, budete mít (Vy nebo Váš právník) právo na přístup k podstatným důkazům, které svědčí ve Váš prospěch nebo ve Váš neprospěch.

F. VYROZUMĚNÍ DALŠÍ OSOBY O VAŠEM ZATČENÍ NEBO ZADRŽENÍ/VYROZUMĚNÍ VAŠEHO KONZULÁTU NEBO VELVYSLANECTVÍ

Pokud jste zatčen(a) či zadržen(a), měl(a) byste sdělit policii, zda si přejete nechat o svém zadržení někoho vyrozumět, např. člena své rodiny nebo svého zaměstnavatele. V některých případech může být Vaše právo na vyrozumění další osoby o Vašem zadržení dočasně omezeno. V takovém případě Vás o tom policie informuje.

Jste-li cizinec/cizinka, sdělte policii, zda si přejete, aby byl o Vašem zadržení vyrozuměn Váš konzulární úřad nebo velvyslanectví. Rovněž policii prosím sdělte, zda si přejete kontaktovat pracovníka konzulárního úřadu nebo velvyslanectví.

G. NALÉHAVÁ LÉKAŘSKÁ POMOC

Jste-li zatčen(a) nebo zadržen(a), máte právo na naléhavou lékařskou pomoc. Pokud tuto pomoc potřebujete, sdělte to prosím policii.

H. DOBA ZBAVENÍ SVOBODY

Po zatčení můžete být zbaven(a) svobody nebo zadržen(a) nejdéle po dobu … [uveďte příslušný počet hodin/dní]. Po uplynutí této lhůty musíte být propuštěn(a), nebo předveden(a) před soudce, který rozhodne o Vašem dalším zadržování. Požádejte svého právníka nebo soudce o informace týkající se možnosti napadnout Vaše zatčení, dosáhnout přezkumu zadržení či požádat o předběžné propuštění.

1 :

Rakousko, Česká republika, Německo, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Spojené království (Anglie a Wales).

2 :

According to Article 4(1), the Letter of Rights shall be given upon arrest/detention. This however shall not prevent Member States from providing suspected or accused persons with written information in other situations during criminal proceedings.


Side Bar