Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 юни 2012 г.

Правото на информация при арест на територията на целия ЕС се превърна в закон

„Имате право на … декларация за правата“. В Официален вестник (сборника със законодателството на ЕС) бе публикуван нов законодателен акт, с който се гарантира правото на информация на подсъдимите в наказателните производства в целия Европейски съюз. „Директивата относно правото на информация в наказателното производство“ бе предложена от Европейската комисия през юли 2010 г., гласувана от Европейския парламент на 13 декември 2011 г. (вж. IP/11/1534) и одобрена от националните министри на правосъдието на 27 април 2012 г. (вж. IP/12/430). Този закон гарантира, че на всички арестувани лица или лица, за които е издадена европейска заповед за арест в някоя държава — членка на ЕС, се предоставя декларация за правата, изброяваща основните им права по време на наказателното производство. От настоящия момент държавите — членки на ЕС, разполагат с две години, за да въведат новите правила в своите национални правни системи. Понастоящем правото на декларация за правата съществува само в около една трета от държавите членки1.

Сега разполагаме с друг централен стълб на истинско европейско пространство на правосъдие. Новият закон относно правото на информация ще помогне да се гарантира справедлив процес за всички в ЕС. Той ще гарантира, че лицата, обвинени или заподозрени в извършването на престъпление, ясно и своевременно са информирани за своите права,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието.Той ще бъде особено полезен за милионите туристи и други лица, които пътуват в ЕС и които може да се окажат въвлечени в наказателно производство — отсега нататък те ще разполагат с изричното право да бъдат информирани за своите права на език, който разбират. Това ще помогне да се защитят срещу съдебни грешки. Разчитам на това, че държавите членки бързо ще транспонират този закон на ЕС в своите национални системи и че няма да чакат до последния момент преди изтичането на срока, за да се превърне той в осезаема действителност за 500 милиона граждани на ЕС.“

Контекст

Европейската комисия представи предложението за новия закон през юли 2010 г. (IP/10/989) като част от поредица мерки, свързани с правото на справедлив съдебен процес, които да се прилагат в целия ЕС. Това е втората мярка, инициирана от комисаря на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг, с която се цели определянето на общи минимални стандарти на ЕС в наказателните производства. Това ще засили доверието в пространството на правосъдие на ЕС. Европейският парламент и Съветът одобриха първото предложение през октомври 2010 г. (IP/10/1305), с което на заподозрените лица се даде право на писмен и устен превод.

Директивата относно правото на информация ще гарантира, че полицията и прокурорите предоставят на заподозрените информация за техните права. При арест властите ще предоставят тази информация писмено — под формата на декларация за правата, написана на обикновен, достъпен език. Декларацията ще се дава на заподозрените лица винаги в случай на арест, независимо от това дали са я поискали изрично или не, като при необходимост тя ще бъде превеждана. При все че държавите от ЕС са свободни да изберат точната формулировка на декларацията, за да спести усилия в предложението на Комисията се съдържа образец на 22 езика на ЕС (вж. приложението). Това ще осигури последователност за хората, пътуващи в чужбина, и ще ограничи разходите за превод.

Декларацията за правата ще съдържа практически подробности относно правата на задържаните или арестуваните лица като:

  • правото да запазят мълчание;

  • правото на адвокат;

  • правото на информация относно обвинението;

  • правото на устен и писмен превод на съответния език за тези, които не разбират езика на производството;

  • правото да се явят пред съда в кратък срок след ареста;

  • правото да уведомят лице по свое желание относно ареста или задържането си.

Декларацията за правата ще помогне да бъдат избегнати съдебните грешки и да се намали броят на обжалванията.

В момента вероятността гражданите да бъдат правилно информирани за правата си, ако бъдат арестувани и обвинени в извършването на престъпление, е различна в ЕС. В някои държави членки заподозрените получават само устна информация относно процесуалните си права, а в други писмената информация се предоставя само ако бъде поискана.

Съгласно член 82, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и с цел улесняването на взаимното признаване на съдебни решения и подобряването на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, ЕС може да приема мерки за утвърждаването на правата на гражданите на ЕС в съответствие с Хартата на основните права на ЕС.

Правото на справедлив съдебен процес и правото на защита са посочени в членове 47 и 48 от Хартата на основните права на ЕС, както и в член 6 от Европейската конвенция за правата на човека.

През юни 2011 г. Комисията предложи трета мярка с цел гарантиране на достъпа до адвокат и правото на арестуваното лице да се свърже с близките си (IP/11/689). Предложението понастоящем се обсъжда в Европейския парламент и Съвета.

За повече информация:

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Европейска комисия — права на заподозрените лица и на обвиняемите:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерен образец на декларация за правата

Единственото предназначение на този образец е да се представи примерна декларация за правата с оглед подпомагане на националните органи при изготвянето на подобна декларация на национално равнище. Държавите членки не са задължени да използват този образец. При изготвянето на своята декларация държавите членки могат да изменят този образец, така че да го приведат в съответствие със своите национални разпоредби и да добавят и друга полезна информация2.

Вие имате следните права:

A. ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ/ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ

Имате право да говорите с адвокат при условията на поверителност. Адвокатът е независим от полицията. Обърнете се към полицията, ако се нуждаете от помощ, за да се свържете с адвокат, полицията ще Ви окаже съдействие. В определени случаи помощта може да е безплатна. Обърнете се към полицията за повече информация.

Б. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБВИНЕНИЕТО

Имате право да узнаете защо сте арестуван/задържан и в извършването на какво сте заподозрян.

В. УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД

Ако не говорите или разбирате езика, имате право да получите помощ от устен преводач. Тази помощ е безплатна. Устният преводач може да Ви помогне в разговора с Вашия адвокат и е задължен да запази съдържанието на разговора поверително. Имате право на превод най-малко на представляващите интерес за Вас части от основни документи, включително всяко решение на съда, с което се разрешава Вашето арестуване или оставяне в ареста, всяко повдигнато обвинение или обвинителен акт и всяка присъда. При определени обстоятелства може да Ви бъде предоставен устен превод или резюме.

Г. ПРАВО ДА ЗАПАЗИТЕ МЪЛЧАНИЕ

По време на разпит от полицията или съдебните органи не сте длъжен да отговаряте на въпросите относно предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка.

Д. ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ

Когато сте арестуван, Вие (или Вашият адвокат) имате правото на достъп до документите от съществено значение, от които се нуждаете, за да обжалвате ареста или задържането. Ако Вашият случай стигне до съда, Вие (или Вашият адвокат) ще имате право на достъп до доказателствените материали, които могат да се използват във Ваша полза или срещу Вас.

Е. УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ ОТНОСНО ВАШЕТО ЗАДЪРЖАНЕ/УВЕДОМЯВАНЕ НА ВАШЕТО КОНСУЛСТВО ИЛИ ПОСОЛСТВО

Когато сте арестуван, уведомете полицията, ако желаете да информира някого за Вашето задържане, например член на семейството или Вашия работодател. В определени случаи правото да бъдат информирани други лица за задържането Ви може временно да бъде ограничено. Полицията ще може да Ви даде информация за това.

Ако сте чужденец, уведомете полицията, ако искате консулската служба или посолството на Вашата държава да бъдат информирани за Вашето задържане. Уведомете също така полицията, ако искате да се свържете със служител на Вашата консулска служба или посолство.

Ж. СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Когато сте арестуван, имате право на спешна медицинска помощ. Уведомете полицията, ако имате нужда от спешна медицинска помощ.

З. СРОК НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

След ареста може да бъдете лишен от свобода/задържан за максимален срок от … [попълва се приложимият брой часове/дни]. В края на този период трябва или да бъдете освободен, или изслушан от съдия, който ще вземе решение относно по-нататъшното Ви задържане. Поискайте от адвоката си или от съдията информация относно възможностите за обжалване на ареста, за преразглеждане на задържането или за отправяне на искане за условно освобождаване.

1 :

Австрия, Чешката република, Германия, Италия, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство (Англия и Уелс).

2 :

Съгласно член 4, параграф 1 декларацията за правата се предоставя при арест/задържане. Това обаче не отменя необходимостта държавите членки да предоставят на заподозряното лице или на обвиняемия писмена информация на другите етапи на наказателното производство.


Side Bar