Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 juni 2012

Förnybara energikällor: EU-kommissionen konstaterar marknadsintegration och behovet av tillväxt efter 2020

EU har åtagit sig att uppnå en andel av 20 % förnybar energi fram till 2020. Detta mål kan nås på ett kostnadseffektivt sätt endast om de nuvarande strategierna genomförs i alla EU-länder och om stödsystemen blir samstämmiga. I meddelandet som antas idag efterlyser EU-kommissionen därför en mer samordnad EU-strategi för att bygga upp och reformera stödsystem och en ökad handel med förnybara energikällor mellan medlemsländerna. Investerarna behöver veta vad som gäller, och det är därför viktigt att börja diskutera framtiden och anta ett stabilt regelverk för tiden efter 2020.

–Vi bör fortsätta att utveckla förnybara energikällor och främja innovativa lösningar, säger miljökommissionär Günter Oettinger. Vi måste göra detta på ett kostnadseffektivt sätt. Detta innebär att producera vindkraft och solenergi där det är förnuftigt ur en ekonomisk synvinkel och handla med den inom EU, som vi gör med andra produkter och tjänster.

Dagens meddelande visar på fyra huvudområden där insatserna bör intensifieras fram till 2020 för att uppnå målen för förnybar energi på ett sätt som samtidigt är kostnadseffektivt:

  • Energimarknaden. EU-kommissionen framhåller att det är viktigt att fullborda den inre energimarknaden och konstaterar att man behöver skapa marknadsincitament för investeringar i kraftproduktion, så att förnybara energikällor lättare kan komma in på marknaden.

  • Stödsystem. EU-kommissionen förordar system som uppmuntrar till kostnadsminskningar och undviker överkompensation. Kommissionen vill även att stödsystemen ska bli mer samstämmiga i olika medlemsländer för att undvika onödiga hinder.

  • Samarbetsmekanismer. EU-kommissionen uppmuntrar till en ökad användning av de samarbetsmekanismer som finns i direktivet om förnybara energikällor. Tack vare samarbetsmekanismerna kan EU-länderna nå sina nationella bindande mål genom att handla med förnybar energi inom EU. Detta kan vara billigare än att producera solenergi eller vindkraft i hemlandet.

  • Energisamarbete inom Medelhavsområdet. EU-kommissionen föreslår förbättringar av regelverket och betonar att en integrerad regional marknad i Maghrebländerna skulle främja storskaliga investeringar i regionen och göra det möjligt för EU att importera el från förnybara energikällor.

I meddelandet konstateras det att tillväxten för förnybara energikällor kommer att minska kraftigt utan ett lämpligt regelverk. Regelverket måste möjliggöra mer innovation och få ned kostnaderna, så att förnybara energikällor drar till sig investeringar. Man bör därför utarbeta framtida politiska alternativ och milstolpar för 2020. Tre alternativ har tagits fram:

  • Nya mål för växthusgasutsläpp, men inga mål för förnybar energi. EU:s utsläppshandel blir det huvudsakliga verktyget för att minska koldioxidutsläppen.

  • Tre nationella mål: Förnybara energikällor, energieffektivitet och växthusgas.

  • EU-mål: Förnybara energikällor, energieffektivitet och mål för växthusgasutsläpp.

EU-kommissionen understryker att det är centralt att ta fram målstolpar för 2030 så fort som möjligt. De bör göra det möjligt för producenter av förnybar energi att bli mer konkurrenskraftiga på den europeiska energimarknaden.

Bakgrund

I direktivet om förnybara energikällor som antogs 2009 anges bindande mål för förnybara energikällor, med fokus på att nå en andel av 20 % förnybara energikällor i EU:s totala energimix år 2020. Varje medlemsland måste nå individuella mål för andelen förnybara energikällor av landets totala energiförbrukning. Den första tillväxtfasen inom förnybara energikällor som styrts av detta regelverk har varit lovande.

Den inre energimarknaden är under utveckling, och tillväxten av förnybara energikällor gör att det är allt mer angeläget att den fullbordas. Det är bara på öppna marknader som förnybara energikällor kan konkurrera rättvist.

För att nå målen för 2020 måste medlemsländerna genomföra sina nationella handlingsplaner och påtagligt öka finansieringen av förnybar energi. De årliga kapitalinvesteringarna skulle snabbt behöva fördubblas till 70 miljarder euro. Investeringen bör huvudsakligen göras av den privata sektorn.

Osäkerheten om framtida politiska riktningar efter 2020 är ett hinder för utvecklingen.

Mer information

Meddelandet om förnybara energikällor finns här.

EU-kommissionens webbplats om förnybara energikällor:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Sammanfattning av medlemsländernas utveckling mot målen för förnybara energikällor (2010):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar