Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 6. junija 2012

Obnovljivi viri: Komisija potrjuje povezovanje trgov in potrebo po rasti po letu 2020

Evropska unija se je zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov. Ta cilj je mogoče doseči le na stroškovno učinkovit način, če se vse trenutno veljavne politike izvajajo v vseh državah članicah in če se sheme podpore poenotijo. Komisija zato v danes sprejetem sporočilu poziva k bolj usklajenemu evropskemu pristopu k oblikovanju in reformiranju shem podpore ter k pogostejšemu trgovanju z obnovljivo energijo med državami članicami. Poleg tega je zaradi dejstva, da vlagatelji potrebujejo regulativno varnost, bistveno, da se začne razpravo o prihodnosti in pripravo trdnega okvira za obdobje po letu 2020.

Komisar za energetiko Günther Oettinger je dejal: „Še naprej moramo razvijati tehnologijo za pridobivanje energije iz obnovljivih virov in spodbujati inovativne rešitve. To moramo storiti na cenovno učinkovit način, kar pomeni: proizvajati vetrno in sončno energijo, kjer je to ekonomsko smiselno, ter nato z njo trgovati znotraj Evrope, kot trgujemo z drugimi proizvodi in storitvami.“

V današnjem sporočilu so navedena štiri glavna področja, na katerih je treba pospešiti prizadevanja do leta 2020, da bi dosegli cilje glede energije iz obnovljivih virov na stroškovno učinkovit način:

  • Energetski trg: Komisija vztraja pri potrebi po dokončnem oblikovanju notranjega energetskega trga ter priznava potrebo po spodbudah za naložbe v proizvodnjo energije na trgu, da se omogoči nemoteno vključevanje obnovljivih virov na trg.

  • Sheme podpore: Komisija daje prednost shemam, ki spodbujajo zniževanje stroškov in se izogibajo previsokim nadomestilom. Prav tako poziva, naj bodo sheme podpore bolj usklajene med državami članicami, da se preprečijo nepotrebne ovire.

  • Mehanizmi sodelovanja. Komisija spodbuja povečano uporabo mehanizmov sodelovanja, ki so vključeni v direktivo o obnovljivih virih energije. Mehanizmi sodelovanja dopuščajo državam članicam, da dosežejo svoje zavezujoče nacionalne cilje z medsebojnim trgovanjem z obnovljivimi viri energije. To pomeni, da na primer ena država članica kupi vetrno ali sončno energijo od druge države članice ali tretje države zunaj EU. To je lahko cenejše od proizvodnje sončne ali vetrne energije v domači državi.

  • Sodelovanje na področju energije v Sredozemlju. Komisija predlaga izboljšave regulativnega okvira in poudarja, da bi lahko povezan regionalni trg v državah Magreba olajšal obsežne naložbe v tej regiji in Evropi omogočil, da uvozi električno energijo iz obnovljivih virov.

V sporočilu se ugotavlja, da se bo po letu 2020 brez primernega okvira rast na področju energije iz obnovljivih virov ustavila. Takšen okvir mora dopuščati več inovacij in znižati stroške, da postanejo obnovljivi viri obetaven sektor naložb za rast. Zato predlaga začetek postopka za pripravo prihodnjih možnosti politike in mejnikov za leto 2030. Tri možnosti, ki niso s tega področja, prepoznava kot običajne:

  • Novi cilji za emisije toplogrednih plinov, vendar brez ciljev za energijo iz obnovljivih virov. ETS bi bil glavni instrument za zmanjšanje emisij CO2.

  • Trije nacionalni cilji: energija iz obnovljivih virov, energetska učinkovitost in emisije toplogrednih plinov.

  • Cilji za celotno EU: cilji glede energije iz obnovljivih virov, energetske učinkovitosti in emisij toplogrednih plinov.

Komisija poudarja, da je bistveno čim prej določiti mejnike za leto 2030. Ti morajo proizvajalcem energije iz obnovljivih virov omogočiti, da postanejo vse bolj konkurenčni udeleženci na evropskem energetskem trgu.

Ozadje

Direktiva o obnovljivih virih energije, sprejeta leta 2009, določa zavezujoče cilje za energijo iz obnovljivih virov, pri čemer se osredotoča na doseganje 20-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v celotni energetski mešanici EU do leta 2020. Vse države članice morajo doseči posamezne cilje glede skupnega deleža energije iz obnovljivih virov pri porabi energije. Začetna rast obnovljive energije, podprta s tem okvirom, je bila obetajoča.

Enotni energetski trg je v nastajanju, zaradi povečanja rasti energije iz obnovljivih virov pa je postalo njegovo dokončanje še toliko bolj nujno. Le na odprtih trgih je energija iz obnovljivih virov lahko pošteno konkurenčna.

Da bi dosegle cilje za leto 2020 morajo države članice izvesti svoje nacionalne akcijske načrte in bistveno povečati financiranje obnovljivih virov. Letne naložbe v kapital bi se morale hitro podvojiti na 70 milijard EUR. Ta sredstva bi moral večinoma prispevati zasebni sektor.

Pomanjkanje gotovosti glede usmeritve prihodnjih politik po letu 2020 ovira ta postopek.

Dodatne informacije

Sporočilo o obnovljivih virih je mogoče najti tu.

Spletna stran Komisije o obnovljivi energiji:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Povzetek napredka držav članic pri uresničevanju ciljev glede obnovljivih virov energije (2010):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf

Kontakta:

Marlene Holzner +32 22960196

Nicole Bockstaller +32 22952589


Side Bar