Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

tlačová správa

Brusel, 6. júna 2012

Energia z obnoviteľných zdrojov: Komisia potvrdila integráciu trhu a potrebu rastu po roku 2020

Európska únia sa zaviazala dosiahnuť do roku 2020 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie. Tento cieľ sa dá dosiahnuť len nákladovo efektívnym spôsobom, ak sa všetky v súčasnosti platné politiky implementujú vo všetkých členských štátoch a zároveň sa zosúladia systémy podpory. Komisia preto v oznámení, ktoré dnes prijala, volá po koordinovanejšom európskom prístupe týkajúcom sa zriaďovania systémov podpory a ich úprav a po väčšom využívaní obchodovania s energiou z obnoviteľných zdrojov energie medzi členskými štátmi. Okrem toho skutočnosť, že investori potrebujú právnu istotu, má zásadný význam pre začatie diskusií o budúcnosti a vytvorenie pevného rámca na obdobie po roku 2020.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger v tejto súvislosti uviedol: „Mali by sme pokračovať v rozvoji energie z obnoviteľných zdrojov energie a podpore inovatívnych riešení. Musíme pri tom postupovať nákladovo efektívnym spôsobom. To znamená: vyrábať veternú a solárnu energiu tam, kde je to hospodársky zmysluplné, a obchodovať s ňou v Európe, rovnako ako to robíme s inými produktmi a službami.“

V dnešnom oznámení sa uvádzajú štyri hlavné oblasti, v ktorých by sa úsilie malo vystupňovať tak, aby sme do roku 2020 dosiahli stanovené ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie pri dodržaní nákladovej efektívnosti:

  • Trh s energiou: Komisia zdôrazňuje nutnosť dobudovať vnútorný trh s energiou a uznáva potrebu trhových investičných stimulov na výrobu elektrickej energie s cieľom umožniť hladké začlenenie energie z obnoviteľných zdrojov energie do ponuky na trhu.

  • Systémy podpory: Komisia uprednostňuje systémy, ktoré podporujú znižovanie nákladov a bránia nadmernej kompenzácii. Zároveň vyzýva k väčšej konzistentnosti systémov podpory medzi jednotlivými členskými štátmi, aby sa nevytvárali zbytočné prekážky.

  • Mechanizmy spolupráce: Komisia podporuje intenzívnejšie využívanie mechanizmov spolupráce uvedených v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov energie. Tieto mechanizmy spolupráce umožňujú členským štátom, aby dosiahli svoje záväzné vnútroštátne ciele pomocou vzájomného obchodovania s energiou z obnoviteľných zdrojov energie. Znamená to, že jeden členský štát kúpi napríklad veternú alebo solárnu energiu od iného členského štátu alebo tretej krajiny mimo EÚ. Môže to byť lacnejšie než výroba solárnej alebo veternej energie v domovskej krajine.

  • Spolupráca v oblasti energetiky v Stredozemí. Komisia navrhuje vylepšiť regulačný rámec a zdôrazňuje, že integrovaný regionálny trh Maghrebu by uľahčil rozsiahle investície v tomto regióne a umožnil by dovážať elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie do Európy.

Pokiaľ ide o obdobie po roku 2020, Komisia si uvedomuje, že bez vhodného rámca sa rast energie z obnoviteľných zdrojov energie prudko prepadne. Takýto rámec musí umožňovať väčšie inovácie a znižovať náklady, aby sa z obnoviteľných energií stal sľubný investičný sektor v záujme rastu. Komisia preto navrhuje začať proces prípravy možností budúcej politiky a jej významných etáp v horizonte roka 2030. Identifikovala tri možnosti okrem pokračovania súčasného stavu:

  • Nové ciele pre emisie skleníkových plynov, ale žiadne ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie. Systém EÚ pre obchodovanie s emisiami by bol hlavným nástrojom na znižovanie emisií CO2.

  • Tri ciele na vnútroštátnej úrovni: energia z obnoviteľných zdrojov energie, energetická efektívnosť a emisie skleníkových plynov.

  • Ciele na úrovni celej EÚ: energia z obnoviteľných zdrojov energie, energetická efektívnosť a emisie skleníkových plynov.

Komisia zdôrazňuje dôležitosť čo najskoršieho stanovenia etáp do roku 2030. Výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov energie by mali byť vďaka tomu čoraz konkurencieschopnejšími aktérmi na európskom trhu s energiou.

Súvislosti

V smernici o energii z obnoviteľných zdrojov energie prijatej v roku 2009 sa stanovujú záväzné ciele pre energiu z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 so zameraním sa na dosiahnutie 20 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie v celkovom energetickom mixe v rámci EÚ. Každý členský štát musí naplniť svoj individuálny cieľ, aby sa dosiahol tento celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na energetickej spotrebe. Počiatočný rast energie z obnoviteľných zdrojov vedený týmto rámcom je sľubný.

Jednotný trh s energiou sa stále vytvára a vzhľadom na rast odvetvia energií z obnoviteľných zdrojov energie je jeho dokončenie ešte naliehavejšie. Energia z obnoviteľných zdrojov energie môže zapájať do spravodlivej hospodárskej súťaže jedine na otvorených trhoch.

Aby dosiahli ciele stanovené na rok 2020, členské štáty musia implementovať svoje vnútroštátne akčné plány a značne zvýšiť financovanie obnoviteľnej energie. Bolo by potrebné, aby sa ročná kapitálová investícia rýchle zdvojnásobila na 70 miliárd EUR. Táto investícia by mala pochádzať najmä zo súkromného sektora.

Tento proces však brzdí neistota, pokiaľ ide o smerovanie budúcich politík po roku 2020.

Ďalšie informácie

Oznámenie o obnoviteľných zdrojoch energie je k dispozícii tu.

Webová stránka Komisie o energii z obnoviteľných zdrojov energie:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Zhrnutie pokroku, ktorý členské štáty dosiahli v dosahovaní cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (stav k roku 2010):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf

Kontaktné osoby:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar