Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 6. jūnijā

Atjaunojamie energoresursi: Komisija apstiprina tirgus integrāciju un izaugsmes nepieciešamību pēc 2020. gada

Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2020. gadam sasniegt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru energobilancē 20 % apmērā. Šo mērķi var sasniegt rentablā veidā vienīgi tad, ja visi pašreizējie politikas virzieni tiek īstenoti visās dalībvalstīs un ja atbalsta shēmas ir konverģentas. Tāpēc šodien pieņemtajā paziņojumā Komisija aicina nodrošināt koordinētāku Eiropas pieeju atbalsta shēmu izveidē un pārveidē un palielināt atjaunojamās enerģijas tirdzniecības izmantošanu starp dalībvalstīm. Turklāt tas, ka investoriem nepieciešama tiesiskā noteiktība, nozīmē, ka ir būtiski jau tagad sākt apspriest nākotni un veidot stabilu sistēmu laikam pēc 2020. gada.

Enerģētikas komisārs Ginters Etingers saka: "Mums jāturpina attīstīt atjaunojamās enerģijas jomu un veicināt inovatīvus risinājumus, un tas jādara ekonomiski lietderīgā veidā. Proti, jāražo vēja un saules enerģija tur, kur tam ir ekonomisks pamatojums, un jātirgo tā Eiropā, tāpat kā mēs darām ar citiem produktiem un pakalpojumiem."

Šāsdienas paziņojumā norādītas četras galvenās jomas, kurās līdz 2020. gadam jāpastiprina centieni nolūkā sasniegt mūsu mērķus atjaunojamās enerģijas izmantošanā, vienlaikus saglabājot ekonomisko efektivitāti.

  • Enerģijas tirgus.

  • Komisija uzsver nepieciešamību pabeigt iekšējā enerģijas tirgus izveidi un atzīst vajadzību risināt jautājumu par to, kā tirgū veicināt enerģijas ražošanas investīcijas, kas ļautu no atjaunojamiem energoresursiem ražotai enerģijai veiksmīgi tajā integrēties.

  • Atbalsta shēmas. Komisija dod priekšroku shēmām, kas veicina izmaksu samazinājumu un novērš kompensāciju pārmaksāšanu. Tā arī aicina vairāk saskaņot atbalsta shēmas starp visām dalībvalstīm nolūkā izvairīties no nevajadzīgiem šķēršļiem.

  • Sadarbības mehānismi. Komisija mudina paplašināt to sadarbības mehānismu izmantošanu, kas ietverti Atjaunojamo energoresursu direktīvā. Sadarbības mehānismi ļauj dalībvalstīm sasniegt valsts saistošos mērķus, savstarpēji tirgojot atjaunojamo enerģiju. Proti, viena dalībvalsts pērk, piemēram, vēja vai saules enerģiju no citas dalībvalsts vai trešās valsts ārpus ES. Tas var būt lētāk, nekā ražot saules vai vēja enerģiju savā valstī.

  • Sadarbība enerģētikas jomā Vidusjūras reģionā. Komisija iesaka veikt uzlabojumus normatīvajā sistēmā un uzsver, ka integrēts iekšējais tirgus Magriba valstīs varētu atvieglot liela mēroga investīcijas reģionā un ļautu Eiropai importēt atjaunojamo elektroenerģiju.

Attiecībā uz laikposmu pēc 2020. gada paziņojumā atzīts, ka bez atbilstošas sistēmas izaugsme atjaunojamās enerģijas jomā samazināsies. Šādā sistēmā ir jādod vairāk iespēju inovatīviem risinājumiem un izmaksu samazināšanai, kas padarītu atjaunojamās enerģijas jomu par daudzsološu nozari izaugsmes investīcijām. Tāpēc paziņojumā ierosināts sākt gatavot turpmākās politikas variantus un ceļa starpmērķus līdz 2030. gadam. Tajā apzinātas trīs iespējas, kas pārsniedz līdzšinējās darbības robežas.

  • Jauni mērķi attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām, taču nav noteikti mērķi attiecībā uz atjaunojamo enerģiju. Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) būtu galvenais instruments CO2 emisiju samazināšanai.

  • Trīs valstu mērķi: atjaunojamā enerģija, energoefektivitāte un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

  • ES mērķi: atjaunojamā enerģija, energoefektivitāte un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Komisija uzsver, ka ir būtiski iespējami drīz noteikt ceļa starpmērķus līdz 2030. gadam. Tam vajadzētu padarīt atjaunojamās enerģijas ražotājus par konkurētspējīgākiem dalībniekiem Eiropas enerģijas tirgū.

Pamatinformācija

Atjaunojamo energoresursu direktīvā, kas tika pieņemta 2009. gadā, noteikti saistoši mērķi atjaunojamās enerģijas jomā, lielāko uzmanību vēršot uz to, lai 2020. gadā no ES enerģijas kopumā 20 % būtu atjaunojamā enerģija. Katrai dalībvalstij jāsasniedz individuālie mērķi attiecībā uz atjaunojamās enerģijas kopējo īpatsvaru enerģijas patēriņā. Sākotnējā atjaunojamās enerģijas izaugsme, ko veicināja šī sistēma, ir daudzsološa.

Vienotais enerģijas tirgus top, un atjaunojamās enerģijas jomas izaugsme prasa pēc iespējas drīz pabeigt tā pilnīgu izveidi. Tikai atvērtos tirgos atjaunojamā enerģija var konkurēt taisnīgi.

Lai sasniegtu 2020. gada mērķus, dalībvalstīm jāīsteno savi valsts rīcības plāni un būtiski jāpalielina atjaunojamās enerģijas finansējums. Atjaunojamā enerģijā ieguldāmos līdzekļus vajadzētu strauji divkāršot līdz 70 miljardiem eiro gadā. Šīm investīcijām vajadzētu lielākoties nākt no privātā sektora.

Noteiktības trūkums saistībā ar nākotnes politikas virzību pēc 2020. gada kavē šo procesu.

Papildinformācija

Paziņojumu par atjaunojamo enerģiju var izlasīt šeit.

Komisijas tīmekļa vietne par atjaunojamo enerģiju:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Kopsavilkums par dalībvalstu progresu mērķu sasniegšanā atjaunojamās enerģijas jomā (2010):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf

Kontaktpersonas:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar