Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 6. kesäkuuta 2012

Uusiutuvat energialähteet: Komissio vahvistaa markkinoiden yhdentymistä ja kasvua vuoden 2020 jälkeen

Euroopan unioni on sitoutunut siihen, että uusiutuvan energian osuus on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä tavoite voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti vain, jos nykyiset politiikat pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja jos tukijärjestelmät lähentyvät toisiaan. Tänään annetussa tiedonannossa komissio kehottaakin soveltamaan koordinoidumpaa eurooppalaista lähestymistapaa tukijärjestelmien perustamiseen ja muuttamiseen ja lisäämään uusiutuvan energian kauppaa jäsenvaltioissa. Sijoittajat tarvitsevat vakaan sääntely-ympäristön ja tästä syystä onkin tärkeää aloittaa keskustelut tulevaisuudesta ja luoda vankka kehys vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.

Energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger totesi: ”Uusiutuvaa energiaa olisi kehittävä edelleen ja lisäksi edistettävä innovatiivisia ratkaisuja. Tämä on tehtävä kustannustehokkaasti. Näin ollen on tuotettava tuuli- ja aurinkoenergiaa, jos se on taloudellisesti järkevää ja käytävä sillä kauppaa Euroopassa kuten muillakin tuotteilla ja palveluilla.”

Tänään julkaistussa tiedonannossa esitetään neljä alaa, joilla olisi tehostettava ponnisteluja vuoteen 2020 saakka uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi kustannustehokkaasti:

  • Energiamarkkinat: Komission mielestä energian sisämarkkinat on saatava valmiiksi ja sähköntuotannon investointikannustimiin on puututtava, jotta uusiutuvien energialähteiden tulo markkinoille sujuisi ongelmitta.

  • Tukijärjestelmät: Komissio suosii järjestelmiä, joilla edistetään kustannussäästöjä ja vältetään liiallista kompensointia. Tukijärjestelmien olisi myös oltava nykyistä yhdenmukaisempia eri jäsenvaltioissa tarpeettomien esteiden välttämiseksi.

  • Yhteistyömekanismit. Komissio edistää uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin yhteistyömekanismien käytön lisäämistä. Yhteistyömekanismien avulla jäsenvaltiot voivat saavuttaa kansalliset sitovat tavoitteensa käymällä keskenään kauppaa uusiutuvalla energialla. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi jäsenvaltio ostaa esimerkiksi tuuli- tai aurinkoenergian toisesta jäsenvaltiosta tai EU:n ulkopuolisesta maasta. Tämä voi olla halvempaa kuin aurinko- tai tuulienergian tuottaminen kotimaassa.

  • Energia-alan yhteistyö Välimerellä. Komissio ehdottaa sääntelykehyksen parantamista ja korostaa, että Maghreb-maiden yhdentyneet alueelliset markkinat helpottaisivat laajamittaisia investointeja alueella ja loisivat edellytykset sille, että Eurooppa voi tuoda uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä.

Tiedonannossa todetaan vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta, että uusiutuvan energian kasvu tyrehtyy ilman asianmukaisia toimia. Tällaisen toimintakehyksen on mahdollistettava innovoinnin lisääminen ja saatava kustannuksia alas, jotta uusiutuvista energialähteistä tulisi lupaava ja kasvua aikaansaava investointisektori. Tästä syystä tiedonannossa ehdotetaan, että käynnistetään prosessi poliittisten vaihtoehtojen ja välietappien valmistelemiseksi vuotta 2030 varten. Siinä yksilöidään kolme vaihtoehtoa, jotka menevät pidemmälle kuin vaihtoehto, jossa uusia toimia ei toteuteta:

  • Uusia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöille mutta ei uusiutuvia energialähteitä koskevia tavoitteita. Hiilidioksidipäästöjen tärkein vähentämisväline olisi päästöoikeuksien kauppa.

  • Kolme kansallista tavoitetta: Uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt.

  • EU:n laajuiset tavoitteet: Uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuus ja kasvihuonekaasujen päästötavoitteet.

Komissio korostaa, että on ratkaisevan tärkeää yksilöidä vuotta 2030 koskevat välitavoitteet mahdollisimman pian. Niiden avulla uusiutuvan energian tuottajat olisivat aikaisempaa kilpailukykyisempiä toimijat Euroopan energiamarkkinoilta.

Tausta

Vuonna 2009 hyväksytyssä uusiutuvaa energiaa koskevassa direktiivissä asetetaan sitovia tavoitteita uusiutuvalle energialle. Tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus EU:n kokonaisenergiavalikoimassa on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kunkin jäsenvaltion on saavutettava yksittäiset tavoitteensa, joiden mukaan tietty osa energian kokonaiskulutuksesta on katettava uusiutuvalla energialla. Tämän kehyksen aikaansaama uusiutuvan energian alustava kasvu on ollut lupaavaa.

Energian sisämarkkinat ovat valmisteilla ja uusiutuvan energian käytön kasvun myötä niiden saaminen valmiiksi on entistä tärkeämpää. Uusiutuva energia voi kilpailla tasavertaisesti ainoastaan avoimilla markkinoilla.

Vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön kansallisten toimintasuunnitelmansa ja lisättävä uusiutuvan energian rahoitusta. Vuosittaiset pääomainvestoinnit olisi kaksinkertaistettava nopeasti 70 miljardiin euroon. Tämän investoinnin olisi pääasiassa tultava yksityiseltä sektorilta.

Epävarmuus vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan politiikan suunnasta hidastaa prosessia.

Lisätietoja

Uusiutuvaa energiaa koskeva tiedonanto on täällä.

Uusiutuvaa energiaa käsittelevät komission verkkosivut:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Yhteenveto jäsenvaltioiden edistymisestä uusiutuvaa energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamisessa (2010):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32-2)296 01 96

Nicole Bockstaller (+32-2)295 25 89


Side Bar