Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 6. juuni 2012

Komisjon kinnitab, et taastuvenergia turule integreerimine ja kasutuselevõtu kasv peavad pärast 2020. aastat jätkuma

Euroopa Liit on võtnud kohustuse saavutada 2020. aastaks taastuvenergia 20% osakaal. Selle sihini võib jõuda üksnes kulutõhusal viisil, kui kõiki praegu kehtivaid poliitikameetmeid rakendatakse kõikides liikmesriikides ja kui toetuskavad ühtlustatakse. Seetõttu esitab komisjon täna vastuvõetud teatises üleskutse läheneda toetuskavade kehtestamisele ja reformimisele Euroopas koordineeritumalt ning suurendada liikmesriikidevahelist taastuvenergiaga kauplemist. Peale selle nõuab asjaolu, et investoritel on vaja õiguskindlust, viivitamatult tulevikuväljavaadete arutamist ja tugeva raamistiku rajamist 2020. aastale järgnevaks ajaks.

Energeetikavolinik Günther Oettinger märkis: „Tuleks jätkata taastuvenergia arendamist ja edendada innovatiivseid lahendusi. Seda tuleb teha kulutõhusalt. See tähendab, et tuule- ja päikeseenergiat tuleb toota seal, kus see on majanduslikult mõttekas, ning kaubelda sellega Euroopa sees. Just nii, nagu me teeme ka muude kaupade ja teenustega.”

Täna avaldatud teatises on määratud neli peamist valdkonda, kus 2020. aastani tuleks rohkem pingutada, et jõuda taastuvenergeetikale seatud sihtideni, olles samal ajal kulutõhus.

  • Energiaturg. Komisjon rõhutab tungivalt energia siseturu valmimise vajadust ja tunnistab, et on vaja tegeleda elektritootmisesse investeerimise stiimulitega turul, et taastuvenergiat saaks sujuvalt turule integreerida.

  • Toetuskavad. Komisjon soosib selliseid kavasid, millega saab vähendada kulusid ja vältida ülekompenseerimist. Tarbetute tõkete vältimiseks kutsub komisjon toetama mõtet, et liikmesriikide toetuskavad peaksid olema üksteisega rohkem kooskõlas.

  • Koostöömehhanismid. Komisjon õhutab julgemini kasutama koostöömehhanisme, mis on sätestatud taastuvenergia direktiivis. Koostöömehhanismide abil võiksid liikmesriigid täita oma riiklikud siduvad eesmärgid omavahel taastuvenergiaga kaubeldes. See tähendab, et üks liikmesriik ostab näiteks tuule- või päikeseenergiat teiselt liikmesriigilt või kolmandalt riigilt väljastpoolt EL-i. See võib tulla odavam kui päikese- või tuuleenergia tootmine oma riigis.

  • Vahemere piirkonna energiakoostöö. Komisjon soovitab parandada õigusraamistikku ja rõhutab, et integreeritud piirkondlik turg Magribis aitaks lihtsustada suuremahuliste investeeringute tegemist sellesse piirkonda ning võimaldaks Euroopal importida taastuvelektrit.

Pärast 2020. aastat saabuva ajajärgu kohta tunnistab komisjon, et ilma sobiva raamistikuta väheneb taastuvenergia kasutuselevõtu kasv järsult. Selline raamistik peaks võimaldama rohkem innovatsiooni ja vähendama kulusid, et taastuvenergeetikast saaks investeeringutele kasvu tõotav sektor. Seepärast paneb komisjon ette alustada tuleviku poliitikavõimaluste ja 2030. aasta vahe-eesmärkide ettevalmistamise protsessi Lisaks praeguse poliitika jätkumisele on ette nähtud kolm võimalust.

  • Uued eesmärgid seoses kasvuhoonegaaside heitega, ilma taastuvenergia eesmärke seadmata. ELi heitkogustega kauplemise süsteem oleks CO2 heite vähendamise peamine abimees.

  • Kolm riiklikku sihtmärki: taastuvenergia, energiatõhusus ja kasvuhoonegaasid.

  • Kogu ELi sihtmärgid: taastuvenergia, energiatõhususe ja kasvuhoonegaasidega seotud eesmärgid.

Komisjon rõhutab, et on väga oluline määrata 2030. aasta vahe-eesmärgid kindlaks nii ruttu kui võimalik. Need peaksid võimaldama taastuvenergiatootjatel olla Euroopa energiaturul üha konkurentsivõimelisemad osalised.

Taust

2009. aastal vastuvõetud taastuvenergia direktiivis on taastuvenergeetikale seatud siduvad eesmärgid. Pingutused on koondatud sellele, et 2020. aastaks moodustaks taastuvenergia ELi üldises energiaallikate jaotuses 20%. Igal liikmesriigil on oma eesmärgid seoses taastuvenergia üldise osakaaluga energiatarbimises. Sellest raamistikust tingitud esialgne taastuvenergia osakaalu suurenemine on olnud paljutõotav.

Ühtne energiaturg on moodustumas ning taastuvenergia laialdasema kasutamise tõttu on see üha hädavajalikum. Taastuvenergia saab õiglaselt konkureerida üksnes avatud turgudel.

2020. aastaks määratud eesmärkideni jõudmiseks tuleb liikmesriikidel rakendada riiklikke kavasid ja oluliselt suurendada taastuvenergia rahastamist. Aasta jooksul tehtavad kapitaliinvesteeringud peaksid kiiresti kasvama kahekordseks, 70 miljardile eurole. Need investeeringud peaksid tulema peamiselt erasektorist.

Ebakindlus pärast 2020.aastat rakendatavate poliitikameetmete suhtes takistab seda protsessi.

Lisateave

Taastuvenergia teatis on kättesaadav siin.

Komisjoni veebisait taastuvenergia kohta:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Kokkuvõte liikmesriikide edusammudest taastuvenergia eesmärkide saavutamisel (2010):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar