Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Съобщения за медиите

Брюксел, 6 юни 2012 г.

Възобновяеми енергийни източници: Комисията потвърждава пазарното интегриране и необходимостта от растеж след 2020 г.

Европейският съюз си е поставил амбициозната цел да постигне дял от 20 % на енергията от възобновяеми източници до 2020 г. Тази цел може да бъде постигната по рентабилен начин само ако всички действащи в момента политики се прилагат във всички държави членки и ако се постигне сближаване на схемите за подпомагане. Затова в приетото днес съобщение Комисията призовава за по-координиран европейски подход при създаването и реформирането на схемите за подпомагане, както и за увеличаване на търговията с енергия от възобновяеми източници между държавите членки. Освен това инвеститорите се нуждаят от правна сигурност и затова от решаващо значение е да започне обсъждането на бъдещи действия и изграждането на солидна рамка за периода след 2020 г.

Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Трябва да продължим да развиваме енергията от възобновяеми източници и да насърчаваме новаторските решения. Трябва да направим това по рентабилен начин. Това означава: производство на вятърна и слънчева енергия там, където е икономически изгодно и търговия с нея в рамките на Европа — така, както правим и с други продукти и услуги.“

В днешното Съобщение са посочени четири основни области, в които трябва да съсредоточим усилията си до 2020 г., за да постигнем по рентабилен начин целите, които сме си поставили в областта на енергията от възобновяеми източници:

  • Енергиен пазар: Комисията подчертава необходимостта от завършване изграждането на вътрешния енергиен пазар, както и от пазарни стимули за инвестициите в производство на електроенергия, за да се създаде възможност за плавно интегриране на възобновяемите енергийни източници на пазара.

  • Схеми за подпомагане: Комисията подпомага схеми, с които се насърчава намаляването на разходите и се избягва свръхкомпенсирането. Тя призовава също така за последователност в схемите за подпомагане между държавите членки с оглед избягване на ненужните пречки.

  • Механизми за сътрудничество. Комисията насърчава по-широкото използване на механизмите за сътрудничество, които се съдържат в директивата за възобновяемите енергийни източници. Механизмите за сътрудничество дават възможност на държавите членки да постигнат националните си обвързващи цели, като търгуват помежду си с енергия от възобновяеми източници. Това означава, че една държава членка купува например вятърна или слънчева енергия от друга държава членка или от трета държава извън ЕС. Това за нея може да се окаже по-евтино, отколкото самата тя да произвежда такава енергия.

  • Енергийно сътрудничество в Средиземноморския регион. Комисията предлага подобрения в регулаторната рамка и подчертава, че един интегриран регионален пазар в Магреб би улеснил притока на широкомащабни инвестиции в този регион и би дал възможност за европейски внос на електроенергия от възобновяеми източници.

За периода след 2020 г. в Съобщението се потвърждава, че без подходяща рамка ще започне спад на растежа при енергията от възобновяеми източници. Тази рамка трябва да стимулира повече иновации и да води до намаляване на разходите, за да превърне възобновяемите енергийни източници в обещаващ отрасъл, който да привлича инвестиции за постигане на растеж. В тази връзка, с нея се предлага започване на процес на изготвяне на бъдещите варианти за политика и основните етапи за 2030 г. В нея се разглеждат три варианта, освен продължаването на обичайната практика:

  • Нови цели за емисиите на парникови газове (ЕПГ), но без посочване на цели за енергията от възобновяеми източници. Схемата за търговия с емисии (СТЕ) ще бъде основният инструмент за намаляване на емисиите на CO2.

  • Три национални цели: енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и ЕПГ.

  • Цели общо за ЕС: цели, свързани с енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и ЕПГ.

Комисията подчертава, че е от решаващо значение възможно най-скоро да бъдат идентифицирани основните етапи до 2030 г. Те следва да дават възможност на производителите на енергия от възобновяеми източници да бъдат все по-конкурентни на европейския енергиен пазар.

Контекст

Директивата за енергията от възобновяеми източници, приета през 2009 г., определя обвързващи цели за енергията от възобновяеми източници и е насочена към постигане на 20 % дял на този вид енергия в общия енергиен микс на ЕС до 2020 г. Всяка държава членка трябва да изпълни индивидуалните си цели за общия дял на енергията от възобновяеми източници в енергопотреблението. Първоначалният растеж в областта на енергията от възобновяеми източници, дължащ се на тази рамка, е обещаващ.

Единният енергиен пазар е в процес на изграждане и растежът в областта на енергията от възобновяеми източници прави това изграждане още по-неотложно. Честна конкуренция за енергията от възобновяеми източници може да съществува единствено на открити пазари.

За постигане на целите за 2020 г., държавите членки трябва да прилагат националните си планове за действие и да увеличат значително финансирането на енергията от възобновяеми източници. Годишните капиталови инвестиции трябва в кратък срок да бъдат удвоени до 70 млрд. EUR. Тези инвестиции следва да бъдат предимно от частния сектор.

Липсата на сигурност относно насоките на бъдещата политика след 2020 г. пречи на този процес.

За повече информация:

Съобщението за възобновяемите енергийни източници може да бъде намерено тук.

Интернет страница на Комисията за енергията от възобновяеми източници:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Обобщение на напредъка на държавите членки при постигането на цели, свързани с възобновяемите енергийни източници (2010 г.):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/2010_list_renewable_energy_targets.pdf

За контакти:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar