Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 6. júna 2012

Nové opatrenia krízového riadenia s cieľom zamedziť budúcim záchranným balíčkom pre banky

Finančná kríza poukázala na to, že pripravenosť verejných orgánov v otázke konania voči bankám pôsobiacim na dnešnom globálnom trhu, ktoré sa stretávajú s ťažkosťami, je zlá. Vlády museli na zachovanie poskytovania dôležitých finančných služieb občanom a podnikom „naliať“ do bánk verejné finančné prostriedky a poskytnúť záruky v bezprecedentnom rozsahu: v období od októbra 2008 do októbra 2011 Európska komisia odsúhlasila finančným inštitúciám1 4,5 bilióna EUR (čo je ekvivalent 37 % HDP EÚ) vo forme opatrení štátnej pomoci. Tým sa síce odvrátilo masívne zlyhanie bankového sektora a hospodársky rozpad, no daňovníkov to zaťažilo zhoršujúcimi sa verejnými financiami a otázku spôsobu konania voči veľkým cezhraničným bankám nachádzajúcich sa v ťažkostiach sa nepodarilo vyriešiť.

To sa však zmení vďaka návrhom, ktoré dnes schválila Európska komisia, na pravidlá na ozdravenie bánk a riešenie krízových situácií platné v celej EÚ. Zabezpečí sa nimi to, že orgány budú mať v budúcnosti prostriedky na rozhodnú intervenciu pred vznikom problémov, ako aj skôr v procese, ak sa naozaj vyskytnú. Navyše ak sa finančná situácia nejakej banky zhorší tak, že ju už nebude možné zachrániť, návrhom sa zabezpečuje, že kritické funkcie banky bude možné zachrániť, pričom náklady na reštrukturalizáciu bánk s problémami a ich vyriešenie neponesú daňovníci, ale majitelia bánk a veritelia.

Predseda Barroso uviedol: „EÚ plne napĺňa svoje záväzky v rámci G20. Dva týždne pred samitom v Los Cabos Komisia predstavuje návrh, ktorý pomôže ochrániť našich daňovníkov a hospodárstva pred vplyvom akéhokoľvek ďalšieho zlyhania bánk. Dnešný návrh je dôležitým krokom smerom k bankovej únii v EÚ a na základe neho bude bankový sektor zodpovednejší. Prispeje sa tým k stabilite a dôvere v EÚ v budúcnosti, keďže pracujeme na tom, aby sa naše od seba závislé ekonomiky posilnili a ďalej integrovali.“

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier uviedol: „Finančná kríza stála daňovníkov veľa peňazí. Dnešný návrh je konečné opatrenie pri napĺňaní našich záväzkov v rámci G20 na lepšiu finančnú reguláciu. Verejné orgány musíme vybaviť tak, aby mohli v prípade ďalšej bankovej krízy primerane konať. V opačnom prípade to budú opäť občania, ktorí budú musieť zaplatiť účet, a zachránené banky budú fungovať ako predtým vediac, že sa im pomoc poskytne opätovne.“

Kľúčové prvky návrhu:

Rámec pre riešenie krízových situácií

Tento rámec je postavený na najnovšom úsilí niekoľkých členských štátov o zlepšenie vnútroštátnych systémov riešenia krízových situácií. Posilňuje ich v kľúčových aspektoch a zabezpečuje životaschopnosť nástrojov na riešenie krízových situácií na európskom integrovanom finančnom trhu.

Navrhované opatrenia sú rozdelené do právomocí na „prevenciu“, „včasnú intervenciu“ a „riešenie krízových situácií“, pričom intervencie orgánov budú zároveň so zhoršujúcou sa situáciou väčšie.

1. Príprava a prevencia:

  • Po prvé, podľa rámca sa od bánk vyžaduje, aby vypracovali plány ozdravenia, v ktorých sa stanovia opatrenia, ktoré by sa použili v prípade zhoršenia ich finančnej situácie, s cieľom obnoviť ich životaschopnosť.

  • Po druhé, od orgánov, ktorým sa zverila zodpovednosť za vyriešenie krízových situácií bánk, sa vyžaduje, aby pripravili plány na riešenie krízových situácií s možnosťami pre konanie voči bankám v kritickom stave, ktoré už nie sú životaschopné (ako napr. podrobnosti o uplatňovaní nástrojov na riešenie krízových situácií a spôsoby zabezpečenia kontinuity kritických funkcií). Plány ozdravenia a plány na riešenie krízových situácií sa pripravia na úrovni skupiny, ako aj pre jednotlivé inštitúcie v rámci skupiny.

  • Po tretie, ak orgány v priebehu tohto plánovacieho procesu zistia prekážky pre obnovu platobnej schopnosti, môžu od banky vyžadovať, aby zmenila svoje zákonné alebo prevádzkové štruktúry na zabezpečenie obnovenia platobnej schopnosti dostupnými nástrojmi spôsobom, ktorý neoslabuje kritické funkcie, neohrozuje finančnú stabilitu alebo nespôsobuje náklady pre daňovníkov.

  • Nakoniec, finančné skupiny môžu uzatvárať dohody o podpore v rámci skupiny na zníženie rozširovania krízy a rýchle oživenie finančnej stability skupiny ako celku. Inštitúcie, ktoré pôsobia v rámci skupiny, by tak boli so súhlasom orgánov dohľadu a akcionárov každého subjektu, ktorý je zmluvnou stranou dohody, schopné poskytnúť finančnú podporu (formou pôžičiek, poskytnutím záruk alebo poskytnutím aktív ako záruky pri transakcii) ďalším subjektom v rámci skupiny, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí.

2. Včasná intervencia

Včasnou intervenciou orgánov dohľadu sa zabezpečí riešenie finančných ťažkostí hneď pri ich vzniku. Právomoci včasnej intervencie sa uplatňujú vtedy, keď inštitúcia nespĺňa zákonné požiadavky na kapitál, alebo keď je pravdepodobné, že ich poruší. Orgány by mohli od inštitúcie vyžadovať, aby vykonala každé opatrenie stanovené v pláne ozdravenia, aby vypracovala akčný program a harmonogram na jeho vykonanie, mohli by vyžadovať zvolanie schôdze akcionárov s cieľom prijať naliehavé rozhodnutia a od inštitúcie by mohli vyžadovať, aby vypracovala plán na reštrukturalizáciu dlhu spoločne s veriteľmi.

Okrem toho budú mať orgány dohľadu právomoc vymenovať na stanovené obdobie osobitného správcu banky, ak v prípade jej finančnej stability nastalo významné zhoršenie a uvedené nástroje nebudú dostačujúce na zvrátenie situácie. Hlavnou úlohou osobitného správcu je napraviť finančnú situáciu banky a riadne a obozretné riadenie jej činností.

3. Právomoci a nástroje riešenia krízových situácií

Riešenie krízovej situácie nastáva vtedy, ak sa preventívnymi opatreniami a opatreniami včasnej intervencie nevyrieši situácia, ktorá sa zhoršuje, až do okamihu, keď je banka v úpadku alebo k nemu pravdepodobne príde. Ak orgán stanoví, že zamedzeniu kolapsu banky by nepomohlo žiadne alternatívne opatrenie a že ide o verejný záujem (prístup ku kritickým bankovým funkciám, finančná stabilita, integrita verejných financií atď.), orgány by mali prevziať kontrolu nad inštitúciou a iniciovať konanie na rozhodné riešenie krízovej situácie.

Harmonizované nástroje a právomoci riešenia krízovej situácie spoločne s plánmi riešenia krízovej situácie vypracované v predstihu pre vnútroštátne aj cezhraničné banky zabezpečia, aby vnútroštátne orgány vo všetkých členských štátoch mali spoločnú sadu nástrojov a plán na riadenie bánk ohrozených úpadkom. Zásahy do práv akcionárov a veriteľov, ktoré tieto nástroje zahŕňajú, sú opodstatnené prevládajúcou potrebou chrániť finančnú stabilitu, vkladateľov a daňovníkov a podporujú ich záruky na zabezpečenie toho, aby sa nástroje riešenia krízovej situácie nepoužili nesprávne.

Hlavné nástroje riešenia krízových situácií sú tieto:

  • Nástroj scudzenia obchodných činností, pomocou ktorého by orgány predali inej banke celú zlyhajúcu banku, alebo len jej časť;

  • Nástroj preklenovacej inštitúcie, ktorý spočíva v identifikácii dobrých aktív alebo významných funkcií banky a ich prevedení na novú banku (preklenovaciu banku), ktorá by sa predala inému subjektu. Stará banka so zlými alebo nevýznamnými funkciami by sa zrušila za podmienok bežného konkurzného konania;

  • Nástroj oddelenia aktív, pomocou ktorého sa zlé aktíva banky prenesú na subjekt pre správu aktív. Pomocou tohto nástroja sa vyčistí súvaha banky. V snahe zabrániť používaniu tohto nástroja čisto vo forme opatrenia štátnej pomoci sa v rámci ustanovuje, že sa môže použiť len v spojení s iným nástrojom (preklenovacia banka, scudzenie obchodných činností alebo odpísanie dlhu). Tým sa zabezpečí, že hoci banka dostane podporu, takisto prejde reštrukturalizáciou;

  • Nástroj na odpísanie dlhu, prostredníctvom ktorého by sa banka rekapitalizovala, pričom by sa znížil počet akcionárov, alebo by sa vytesnili, a pohľadávky veriteľov by sa znížili alebo previedli na akcie. Inštitúcia, v prípade ktorej by sa nenašiel súkromný nadobúdateľ, alebo ktorej rozdelenie by bolo náročné, by tak mohla pokračovať pri poskytovaní dôležitých služieb bez potreby podpory z verejných prostriedkov a orgány by mali čas na jej reorganizáciu alebo likvidáciu častí jej obchodných činností organizovaným spôsobom. Na tento účel by sa od bánk vyžadovalo, aby mali minimálne percento celkových pasív v podobe nástrojov oprávnených na odpísanie dlhu. Ak by to nastalo, odpísali by sa vo vopred určenom poradí z hľadiska seniority pohľadávok, aby mohla byť inštitúcia opätovne životaschopná.

Spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi

V snahe konať voči bankám alebo skupinám EÚ, ktoré pôsobia cezhranične, sa týmto rámcom posilňuje spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi vo všetkých fázach prípravy, intervencie a riešenia krízových situácií. Kolégia pre riešenie krízových situácií sa ustanovia pod vedením orgánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a za účasti Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). EBA uľahčí spoločné kroky a v prípade potreby bude vystupovať ako záväzný sprostredkovateľ. Tým sa stanovujú základy pre stále viac integrovaný dohľad nad cezhraničnými subjektmi na úrovni EÚ, ktoré sa v nasledujúcich rokoch ďalej preskúmajú v kontexte revízie európskej architektúry dohľadu.

Financovanie riešenia krízových situácií

Aby boli nástroje riešenia krízových situácií účinné, budú si vyžadovať určité množstvo finančných prostriedkov. Napríklad, ak orgány zriadia preklenovaciu banku, bude pre svoju prevádzku potrebovať kapitál alebo krátkodobé pôžičky. Ak nebude k dispozícii trhové financovanie a v snahe vyhnúť sa štátnemu financovaniu opatrení na riešenie krízovej situácie, dodatočné financovanie sa zabezpečí vďaka fondom na riešenie krízovej situácie, ktoré budú získavať príspevky z bánk pomerne k ich záväzkom a rizikovým profilom. Fondy budú musieť nadobudnúť dostatočnú kapacitu na dosiahnutie 1 % krytých vkladov v priebehu desiatich rokov. Použijú sa výhradne na podporu systematickej reorganizácie a riešenie krízových situácií a nikdy na záchranu banky formou záchranného balíčka. Vnútroštátne fondy na riešenie krízovej situácie by pôsobili na vzájomnej báze, najmä na poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie krízovej situácie cezhraničných bánk.

Na optimálne použitie zdrojov smernica o riešení krízových situácií takisto využíva finančné prostriedky, ktoré sú už k dispozícii v 27 systémoch ochrany vkladov. Tieto systémy, popri fondoch na riešenie krízových situácií, poskytnú finančné prostriedky na ochranu retailových vkladateľov. Pre čo najväčšiu súčinnosť budú členské štáty dokonca môcť tieto systémy a fondy na riešenie krízových situácií spájať, ak všetky záruky budú pripravené na zabezpečenie toho, aby systémy zostali v pozícii vyplatiť vkladateľov v prípade zlyhania banky.

Základné informácie

Kríza je jasným dôkazom toho, že keď problémy zasiahnu jednu banku, môžu sa rozšíriť na celý finančný sektor i ďaleko za hranice ktorejkoľvek krajiny. Zároveň sa ukázalo, že neexistovali systémy riadenia finančných inštitúcií, ktoré boli postihnuté ťažkosťami. Existuje veľmi málo pravidiel, ktoré by určovali, aké kroky by orgány mali podniknúť v prípade bankovej krízy. Práve preto sa krajiny G20 dohodli, že sa musia zriadiť rámce krízovej prevencie a krízového riadenia. 2

Finančná kríza je jasným dôkazom toho, že je potrebný spoľahlivejší mechanizmus krízového riadenia na vnútroštátnej úrovni, ako aj toho, že je potrebné uviesť do praxe mechanizmy, ktoré by uľahčovali lepšie zvládanie úpadkov cezhraničných bánk. Počas krízy došlo ku kolapsu viacerých prestížnych bánk (Fortis, Lehman Brothers, islandské banky, Anglo Irish Bank, Dexia), čím sa odhalili závažné nedostatky existujúcich opatrení. Pri neexistencii mechanizmu na organizovanie riadnej likvidácie nemali členské štáty EÚ inú možnosť než poskytnúť svojmu bankovému sektoru záchranné balíčky. Komisia už v roku 2010 uverejnila oznámenie o tom, ako hodlá v tejto veci postupovať (IP/10/1353).

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm

MEMO/12/416

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 25)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Zdroj: Európska komisia


Side Bar