Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. birželio 6 d.

Naujos krizių valdymo priemonės padės išvengti bankų gelbėjimo valstybės lėšomis ateityje

Finansų krizė parodė, kad valdžios institucijos yra prastai pasirengusios spręsti šiandienos pasaulio rinkose veikiančių ir finansinių sunkumų patiriančių bankų keliamas problemas. Kad piliečiams ir įmonėms ir toliau būtų teikiamos esminės finansinės paslaugos, vyriausybėms teko viešosiomis lėšomis paremti bankus ir suteikti garantijų precedento neturinčiu mastu: 2008 m. spalio mėn.–2011 m. spalio mėn. Europos Komisija patvirtino 4,5 trln. EUR (tai lygu 37 % ES BVP) vertės valstybės pagalbos priemones finansų įstaigoms1. Tai leido išvengti bankų žlugimo ir ekonomikos sutrikdymo, bet užkrovė naštą ant mokesčių mokėtojų pečių, nes suprastėjo viešųjų finansų padėtis, be to, nebuvo išspręsta problema, ką daryti su sunkumų patiriančiais dideliais tarpvalstybiniais bankais.

Padėtį pakeis šiandien Europos Komisijos priimti pasiūlymai dėl ES masto bankų gaivinimo ir pertvarkymo taisyklių. Jomis bus užtikrinta, kad ateityje valdžios institucijos turėtų priemonių ryžtingai įsikišti tiek prieš problemoms iškylant, tiek vos joms prasidėjus. Be to, pasiūlymu užtikrinama, kad tuo atveju, jei banko finansinė padėtis pablogėtų tiek, kad nieko nebūtų galima padaryti, ypatingos svarbos banko funkcijas būtų galima išgelbėti, o žlungančių bankų restruktūrizavimo ir pertvarkymo išlaidas padengtų ne mokesčių mokėtojai, o banko savininkai ir kreditoriai.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „ES sėkmingai vykdo savo Didžiojo dvidešimtuko (G20) įsipareigojimus. Likus dviems savaitėms iki Kabose įvyksiančio G20 aukščiausiojo lygio susitikimo, Komisija pristato pasiūlymą, kuriuo siekiama ateityje apsaugoti mūsų mokesčių mokėtojus ir ekonomikas nuo visų žlungančių bankų keliamų problemų. Šiandienos pasiūlymas – tai esminis žingsnis siekiant ES bankų sąjungos ir didesnės bankų sektoriaus atsakomybės. Savo pastangomis sustiprinti ir labiau integruoti tarpusavyje susijusias ekonomikas mes padidinsime ES stabilumą ir pasitikėjimą ja ateityje.“

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Finansų krizė brangiai kainavo mokesčių mokėtojams. Šiandienos pasiūlymas – tai galutinė priemonė, įgyvendinant mūsų geresnio finansų reguliavimo įsipareigojimus, prisiimtus Didžiojo dvidešimtuko susitikime. Turime valdžios institucijoms suteikti priemonių, kad jos galėtų tinkamai veikti ateityje kilus bankų krizėms. Priešingu atveju piliečiams vėl teks apmokėti išlaidas, o išgelbėti bankai ir toliau veiks kaip anksčiau žinodami, kad kaskart bus vėl gelbėjami.“

Svarbiausi pasiūlymo elementai

Finansų įstaigų pertvarkymo sistema

Sistema grindžiama neseniai kelių valstybių narių vykdyta veikla, kuria siekta tobulinti nacionalines bankų pertvarkymo sistemas. Ši sistema sustiprina pagrindinius valstybių narių sistemų elementus ir užtikrina bankų pertvarkymo priemonių gyvybingumą Europos integruotoje finansų rinkoje.

Siūlomos priemonės skirstomos į prevencines, ankstyvos intervencijos ir pertvarkymo priemones, o valdžios institucijų įsikišimo mastas tuo didesnis, kuo prastesnė padėtis.

1. Pasirengimas ir prevencija

  • Pirmiausia pagal sistemą iš bankų bus reikalaujama parengti gaivinimo planus, kuriuose būtų nustatytos priemonės, kurių banko finansinei būklei smarkiai pablogėjus jis imtųsi savo gyvybingumui atkurti.

  • Antra, reikalaujama, kad valdžios institucijos, kurioms pavedama atsakomybė pertvarkyti bankus, parengtų bankų pertvarkymo planus, numatydamos galimybes tvarkyti bankus, kurių būklė kritinė ir kurie jau neveiksnūs (pavyzdžiui, išsamiai paaiškinti, kokios pertvarkymo priemonės būtų taikomos ir kokiais būdais būtų užtikrintas ypatingos svarbos funkcijų tęstinumas). Reikės parengti ir grupės masto, ir atskiroms grupės įstaigoms skirtus gaivinimo ir pertvarkymo planus.

  • Trečia, jei šio planavimo proceso metu valdžios įstaigos nustato pertvarkymo kliūčių, jos gali pareikalauti banko keisti savo teisinę ar veiklos struktūrą, siekiant užtikrinti, kad banką būtų galima pertvarkyti turimomis priemonėmis taip, kad nebūtų padaryta neigiamo poveikio jo ypatingos svarbos funkcijoms, nekiltų grėsmė finansiniam stabilumui, o mokesčių mokėtojams netektų padengti išlaidų.

  • Galiausiai finansų grupės gali sudaryti tarpusavio paramos susitarimus, kurie padėtų mažinti krizės galimybę ir sparčiai padidinti visos grupės finansinį stabilumą. Taigi gavusios priežiūros institucijų ir visų susitarimą sudariusių subjektų akcininkų pritarimą, grupei priklausančios įstaigos galėtų teikti finansinę paramą (kaip paskolą, suteikdamos garantijas arba turto, kuris būtų naudojamas kaip sandorio užstatas) kitiems finansinių sunkumų patiriantiems grupės subjektams.

2. Ankstyva intervencija

Ankstyva priežiūros intervencija bus užtikrinta, kad finansiniai sunkumai būtų šalinami vos jiems kilus. Ankstyvos intervencijos įgaliojimais galima pradėti naudotis, kai finansų įstaiga nebevykdo reguliuojamojo kapitalo reikalavimų arba kyla įtarimų, kad greičiausiai juos pažeidžia. Valdžios institucijos galėtų pareikalauti, kad įstaiga įgyvendintų gaivinimo plane nustatytas priemones, sudarytų veiksmų programą ir jos įgyvendinimo tvarkaraštį, pareikalautų sušaukti akcininkų susirinkimą, kuriame būtų priimti skubūs sprendimai, ir įpareigoti įstaigą su jos kreditoriais parengti skolos restruktūrizavimo planą.

Be to, tais atvejais, kai finansų įstaigos finansinė būklė gerokai pablogėja ir pirmiau nurodytų priemonių nepakanka padėčiai pakeisti, priežiūros institucijos turės įgaliojimus tam tikram laikotarpiui bankui paskirti specialųjį valdytoją. Specialiojo valdytojo pagrindinė pareiga – atkurti banko finansinę būklę ir vėl užtikrinti patikimą ir apdairų jo verslo veiklos valdymą.

3. Pertvarkymo įgaliojimai ir priemonės

Pertvarkymas pradedamas tais atvejais, kai prevencinėmis ir ankstyvos intervencijos priemonėmis nepavyksta ištaisyti blogėjančios padėties ir bankas žlunga arba gali žlugti. Jei valdžios institucija nusprendžia, kad jokiais alternatyviais veiksmais nepavyks užkirsti kelio banko žlugimui ir kyla pavojus viešajam interesui (t. y. galimybei naudotis ypatingos svarbos banko funkcijomis, finansiniam stabilumui, viešųjų finansų vientisumui ir pan.), valdžios institucijos turėtų imtis kontroliuoti šią įstaigą ir pradėti ryžtingus pertvarkymo veiksmus.

Suderintomis pertvarkymo priemonėmis ir įgaliojimais bei iš anksto tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu mastu veikiantiems bankams parengtais pertvarkymo planais bus užtikrinta, kad visų valstybių narių valdžios institucijos turėtų bendrą bankų žlugimo valdymo priemonių rinkinį ir veiksmų planą. Taikant šias priemones numatomą akcininkų ir kreditorių teisių ribojimą pateisina svarbesnis poreikis apsaugoti finansinį stabilumą, indėlininkus ir mokesčių mokėtojus, be to, yra nustatytos teisių apsaugos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad pertvarkymo priemonėmis nebūtų naudojamasi netinkamai.

Pagrindinės pertvarkymo priemonės:

  • verslo pardavimo priemonė, kurią taikydamos valdžios institucijos parduotų visą žlungantį banką arba jo dalį kitam bankui;

  • laikinosios finansų įstaigos priemonė, pagal kurią nustatytas geras banko turtas arba esminės banko funkcijos yra priskiriami naujam bankui (laikinajam bankui), o pats bankas parduodamas kitam subjektui. Tada senasis bankas su blogomis arba neesminėmis funkcijomis būtų likviduotas pagal įprastą nemokumo procedūrą;

  • turto atskyrimo priemonė, pagal kurią blogas banko turtas perduodamas turto valdymo įmonei. Šia priemone sutvarkomas banko balansas. Siekiant neleisti naudoti šios priemonės vien kaip valstybės pagalbos priemonės, sistemoje numatyta, kad ją galima naudoti tik kartu su kita priemone (laikinuoju banku, verslo pardavimu ar nurašymu). Taip užtikrinama, kad bankas ne tik gautų pagalbą, bet ir būtų restruktūrizuojamas;

  • vidinio rekapitalizavimo priemonė, pagal kurią bankas būtų rekapitalizuotas, akcijos būtų arba panaikintos, arba jų vertė sumažinta, o kreditorių reikalavimai taip pat sumažinti arba konvertuoti į akcijas. Tokiu būdu finansų įstaiga, kuriai neatsirastų privatus pirkėjas arba kurią būtų sudėtinga padalyti, galėtų ir toliau teikti esmines paslaugas negaudama viešosiomis lėšomis finansuojamos pagalbos, o valdžios įstaigos turėtų laiko ją reorganizuoti arba jos verslo dalis palaipsniui ir metodiškai likviduoti. Todėl būtų reikalaujama, kad bankai minimalią visų įsipareigojimų procentinę dalį laikytų priemonėmis, tinkamomis vidiniam rekapitalizavimui. Siekiant atkurti įstaigos gyvybingumą, prireikus šios priemonės būtų nurašytos pagal iš anksto nustatytą tvarką, laikantis reikalavimų pirmaeiliškumo.

Nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimas

Norint spręsti tarptautiniu mastu veiklą vykdančių ES bankų ar grupių žlugimo problemą, sistema stiprinamas nacionalinių institucijų bendradarbiavimas visais pasirengimo, intervencijos ir pertvarkymo etapais. Steigiamos pertvarkymo kolegijos, kurioms vadovaus grupės pertvarkymo institucija ir kurių veikloje dalyvaus Europos bankininkystės institucija (EBI). EBI rems bendrus veiksmus, o prireikus bus privaloma tarpininkė. Taip bus padėti pamatai vis labiau integruotai ES lygmens tarpvalstybinių subjektų priežiūrai, kuri, peržiūrėjus Europos priežiūros struktūrą, per ateinančius metus bus dar labiau didinama.

Bankų pertvarkymo finansavimas

Kad pertvarkymo priemonės būtų veiksmingai taikomos, joms turės būti skirtas tam tikras finansavimas. Pavyzdžiui, jei valdžios įstaigos sukurs laikinąjį banką, kad galėtų veikti, jam reikės kapitalo arba trumpalaikių paskolų. Tais atvejais, kai finansavimo nebus gaunama iš rinkų, ir siekiant išvengti valstybės lėšų skyrimo pertvarkymo veiksmams, papildomą finansavimą suteiks bankų pertvarkymo fondai, finansuojami bankų įnašais, proporcingais jų įsipareigojimams ir rizikos pobūdžiui. Per 10 metų fondų turtas turės siekti 1 proc. apsaugotų indėlių vertės. Jų lėšos bus naudojamos tik bankams metodiškai reorganizuoti ir pertvarkyti ir jokiu būdu ne bankams gelbėti. Nacionaliniai bankų pertvarkymo fondai bendradarbiautų, visų pirma teikdami finansavimą tarpvalstybiniams bankams pertvarkyti.

Siekiant išteklius naudoti optimaliai, pagal Finansų įstaigų pertvarkymo direktyvą taip pat numatoma pasitelkti finansavimą, jau teikiamą pagal 27 indėlių garantijų sistemas. Pagal šias sistemas, greta finansavimo iš bankų pertvarkymo fondų, bus skiriamos lėšos mažmeniniams indėlininkams apsaugoti. Siekiant visiškai pasinaudoti šios sąveikos privalumais, valstybėms narėms netgi bus leista jungti indėlių garantijų sistemas ir bankų pertvarkymo fondą, jei bus užtikrintos visos garantijos, kad nesėkmės atveju sistema išliktų visiškai pajėgi išmokėti kompensacijas indėlininkams.

Pagrindiniai faktai

Krizė aiškiai parodė, kad vieną banką užgriuvusios problemos gali išplisti visame finansų sektoriuje ir gerokai už vienos šalies ribų. Tapo akivaizdu ir tai, kad nėra sunkumų patiriančių finansų įstaigų valdymo sistemų. Priimta labai nedaug taisyklių, kuriomis nustatoma, kokių veiksmų turėtų imtis valdžios institucijos kilus bankų krizei. Dėl to Didžiojo dvidešimtuko valstybės kartu nusprendė, kad reikia sukurti krizių prevencijos ir valdymo sistemas2.

Finansų krizė pateikė aiškių įrodymų, kad reikia tvirtesnių krizių valdymo nacionaliniu lygmeniu priemonių ir būtina nustatyti žlungančių tarpvalstybinių bankų tvarkymo būdus. Per krizę žlugo arba netoli žlugimo ribos atsidūrė keletas aukšto lygio bankų („Fortis“, „Lehman Brothers“, Islandijos bankai, „Anglo Irish Bank“, „Dexia“); tai atskleidė rimtų dabartinės sistemos trūkumų. Kadangi nebuvo priemonių metodiškam likvidavimui organizuoti, ES valstybėms narėms neliko nieko kita tik gelbėti savo bankų sektorių. Dar 2010 m. Komisija paskelbė komunikatą dėl tolesnių veiksmų (žr. IP/09/1353).

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/crisis_management/index_en.htm

MEMO/12/416

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck, tel. (32-2) 296 34 25

Carmel Dunne, tel. (32-2) 299 88 94

Audrey Augier, tel. (32-2) 297 16 07

1 :

1 Šaltinis: Europos Komisija.


Side Bar