Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. júna 2012

Ako dosiahnuť viac s nižšími nákladmi? Komisia zhromažďuje informácie na vysokej úrovni v záujme rastu s efektívnym využívaním zdrojov

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik dnes oficiálne otvoril Európsku platformu pre efektívne využívanie zdrojov, ktorej cieľom je poskytovať usmernenia a poradenstvo na vysokej úrovni pri príprave politických opatrení na dosiahnutie udržateľnejšieho rastu európskeho hospodárstva. Efektívne využívanie zdrojov je jedným z pilierov stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a preto je najvyššou prioritou Európskej komisie. Prvoradou úlohou platformy bude určiť, ako dosiahnuť ciele a výhľady uvedené v Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje vrátane konečnej vízie oddelenia využívania zdrojov a jeho dôsledkov od hospodárskeho rastu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Potrebujeme špičkových odborníkov so širokými skúsenosťami, ktorí nám pomôžu vyriešiť otázku spôsobu transformácie našich ekonomík na model rastu s efektívnym využívaním zdrojov. Zdroje budeme musieť využívať efektívnejšie, či sa nám to páči, alebo nie, a čím skôr s tým začneme, tým lepšie pre našu európsku konkurencieschopnosť a naše životné prostredie. Po dnešnom prvom stretnutí členov platformy som ešte viac presvedčený o tom, že sa nám túto otázku podarí vyriešiť.“

Predsedom platformy je bývalý írsky premiér a veľvyslanec EÚ v USA John Bruton. Medzi jej 34 členov patria piati členovia Európskej komisie, štyria poslanci Európskeho parlamentu, deviati poprední zástupcovia podnikateľskej sféry z rôznych sektorov, štyria ministri životného prostredia a členovia medzinárodných organizácií a inštitúcií, zástupcovia občianskej spoločnosti a akademickej obce. Zámerom je spojiť skúsenosti a kvalifikácie členov platformy v záujme poskytovania vhodných usmernení Európskej komisii, členským štátom a trhovým aktérom.

Predseda platformy John Bruton uviedol: „Mám veľkú radosť z toho, že môžem spolupracovať s takouto skupinou. Som si istý, že skúsenosti a znalosti členov budeme môcť využiť na usmerňovanie podnikateľských a politických kruhov v oblasti optimálnych spôsobov dosiahnutia efektívneho využívania zdrojov.“

K hlavným zásadám, ktorými sa bude riadiť činnosť Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov (EREP), patrí zohľadňovanie vzájomných väzieb medzi jednotlivými oblasťami, úsilie o dosiahnutie pridanej hodnoty a účinku a hmatateľné výsledky použiteľné pri realizácii politiky.

EREP je súčasťou rozsiahlejších opatrení Komisie, ktorých cieľom je spájať zainteresované strany a podporovať dialóg o otázkach a možnostiach týkajúcich sa efektívneho využívania zdrojov. Vyzývame všetkých, ktorí by mali záujem prispieť k diskusii, aby sa na nej zúčastnili prostredníctvom online platformy takisto sprístupnenej dnes, ktorá bude v nasledujúcich mesiacoch miestom viacerých výmen a konzultácií.

Ďalšie kroky

Prvý súbor odporúčaní by pracovné skupiny mali vydať približne o 12 mesiacov a druhý do konca svojho mandátu v prvej polovici roka 2014.

Kontext

V hlavnej iniciatíve stratégie Európa 2020 zameranej na efektívne využívanie zdrojov sa vyžaduje vytvorenie plánu, aby sa tak vymedzili strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti efektívneho využívania zdrojov a prostriedky, ktorými sa tieto ciele dajú dosiahnuť. Cieľom výsledného Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje je transformovať európske hospodárstvo do roku 2050 na udržateľné hospodárstvo a tento plán obsahuje aj možnosti dosahovania rastu s efektívnym využívaním zdrojov, ktorý je nevyhnutný pre náš blahobyt a prosperitu v budúcnosti. V pláne sa odporúča integrovaný prístup, ktorý si vyžaduje štrukturálne zmeny v mnohých oblastiach a sektoroch politiky na celoeurópskej a vnútroštátnej úrovni, so zameraním na zdroje, ktoré sú pod najväčším tlakom. V pláne sa odporúčajú rôzne nástroje vrátane právnych predpisov, trhových nástrojov, novej orientácie nástrojov financovania a podpory udržateľnej výroby a spotreby.

Ďalšie informácie

Viac informácií o efektívnom využívaní zdrojov:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Monica Westeren (+32 2 299 1830)


Side Bar