Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat Prasowy

Bruksela, 5 czerwca 2012

Jak uzyskać więcej mniejszym nakładem? Komisja tworzy specjalistyczne zaplecze informacyjne w zakresie wzrostu gospodarczego osiąganego przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik uruchomił dziś europejską platformę oszczędnego gospodarowania zasobami, której zadaniem jest zapewnianie doradztwa i wskazówek w zakresie strategii politycznej mającej ukierunkować europejską gospodarkę na bardziej zrównoważony model rozwoju. Oszczędne gospodarowanie zasobami jest filarem strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, a zatem stanowi priorytet dla Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem platformy będzie szukanie sposobów realizacji wizji oraz jej najważniejszych etapów, przedstawionych w opracowanym przez Komisję planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy, w tym ostatecznego celu, jakim jest oddzielenie wykorzystania zasobów i jego skutków od wzrostu gospodarczego.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Potrzebujemy ludzi wielkiego kalibru, mających rozległe doświadczenie, którzy pomogą nam podjąć wyzwanie, jakim jest dopasowanie naszej gospodarki do modelu wzrostu osiąganego przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami. Musimy oszczędniej gospodarować zasobami, czy tego chcemy, czy nie – a im wcześniej to zrobimy, tym lepiej dla europejskiej konkurencyjności i dla środowiska. Dzisiejsze pierwsze spotkanie członków platformy napawa mnie nadzieją, że zdołamy sprostać temu wyzwaniu.”

Platformie przewodniczy John Bruton, były premier Irlandii i ambasador UE w Stanach Zjednoczonych. Skupia ona 34 członków, w tym pięciu komisarzy europejskich, czterech posłów do Parlamentu Europejskiego, dziewięciu czołowych przedstawicieli różnych sektorów biznesu, czterech ministrów ochrony środowiska oraz członków organizacji i instytucji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich. Założeniem platformy jest połączenie doświadczenia i umiejętności jej członków w celu dostarczania użytecznych wskazówek Komisji Europejskiej, państwom członkowskim i podmiotom rynkowym.

Przewodniczący platformy John Bruton powiedział: „Jestem szczęśliwy, że mogę należeć do takiej grupy. Jestem pewien, że będziemy z powodzeniem wykorzystywać doświadczenie i wiedzę jej członków, aby ukazać przedsiębiorcom i decydentom politycznym najlepsze sposoby oszczędnego gospodarowania zasobami.”

Głównymi zasadami, jakimi kieruje się w swoich pracach europejska platforma oszczędnego gospodarowania zasobami są: wykazywanie wzajemnych powiązań między różnymi problemami, dążenie do uzyskania wartości dodanej i oczekiwanych skutków oraz osiągnięcie konkretnych rezultatów pomocnych przy tworzeniu polityki.

Platforma stanowi element szerszego dążenia Komisji do zbliżenia zainteresowanych podmiotów i propagowania dialogu dotyczącego wyzwań i możliwości związanych z oszczędnym gospodarowaniem zasobami. Osoby zainteresowane uczestnictwem w debacie mogą wypowiedzieć się za pośrednictwem uruchomionej dziś platformy internetowej, która w najbliższych miesiącach stanie się miejscem wymiany informacji i konsultacji.

Dalsze działania

Grupy robocze mają przedstawić pierwszy zestaw zaleceń za około 12 miesięcy, a kolejny – przed wygaśnięciem ich mandatu w połowie 2014 r.

Kontekst

Inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, dotycząca oszczędnego gospodarowania zasobami obejmowała postulat opracowania planu działania określającego średnio- i długofalowe cele w zakresie oszczędności zasobów oraz środki ich realizacji. Będący jej wynikiem plan działań na rzecz zasobooszczędnej Europy ma na celu przekształcenie europejskiej gospodarki w gospodarkę zrównoważoną do 2050 r. i przedstawia możliwe sposoby osiągnięcia wzrostu gospodarczego przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami, co jest warunkiem koniecznym przyszłego dobrobytu. W planie działań zaleca się zintegrowane podejście wymagające zmian strukturalnych w wielu obszarach polityki i sektorach na poziomie UE i państw członkowskich z głównym naciskiem na najbardziej eksploatowane zasoby. Proponuje się w nim także różnorodne instrumenty, takie jak działania ustawodawcze, instrumenty rynkowe, przeorientowanie instrumentów finansowania oraz propagowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat oszczędnego gospodarowania zasobami można znaleźć na stronach:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar