Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Preses paziņojums

Briselē, 2012. gada 5. jūnijā

Kā ar mazāk līdzekļiem izdarīt vairāk? Komisija apkopo augsta līmeņa ekspertu ieteikumus par resursefektīvu izaugsmi

Vides komisārs Janess Potočniks šodien atklāja Eiropas resursefektivitātes platformu, kuras mērķis ir sniegt augsta līmeņa norādījumus un ieteikumus par politikas pasākumiem, kas paredzēti Eiropas ekonomikas virzīšanai uz ilgtspējīgāku izaugsmi. Resursefektivitāte ir “Eiropa 2020” (stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei) pīlārs, un tāpēc tā ir Eiropas Komisijas galvenā prioritāte. Platformas galvenais uzdevums būs noteikt to, kā īstenot mērķus un redzējumu, kas izklāstīti Komisijas "Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā", tostarp galīgo redzējumu par ekonomiskās izaugsmes nošķiršanu no resursu izmantošanas un tās ietekmi.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Mums ir vajadzīgi cilvēki ar augstu kvalifikāciju un plašu pieredzi, lai palīdzētu risināt uzdevumu: kā pārveidot mūsu ekonomiku par resursefektīvas izaugsmes paraugu. Mums jākļūst resursefektīvākiem, vai mums tas patīk vai nē, un jo agrāk to darīsim, jo labāk būs Eiropas konkurētspējai un videi. Šodien organizētā platformas pirmā sanāksme vairo manu pārliecību, ka mēs tiksim galā ar šo uzdevumu.

Platformas priekšsēdētājs ir bijušais Īrijas premjerministrs un ES vēstnieks Amerikas Savienotajās Valstīs Džons Brutons. No 34 platformas locekļiem pieci ir Eiropas komisāri, četri Eiropas Parlamenta locekļi, deviņi dažādu nozaru uzņēmumu vadītāji, četri vides ministri un starptautisko organizāciju un iestāžu, vispārējās sabiedrības un akadēmisko aprindu pārstāvji. Mērķis ir apvienot locekļu pieredzi un prasmi, lai sniegtu vērtīgus norādījumus Eiropas Komisijai, dalībvalstīm un tirgus dalībniekiem.

Platformas priekšsēdētājs Džons Brutons sacīja: „Esmu gandarīts par iespēju strādāt šādā grupā. Esmu pārliecināts, ka varēsim izmantot locekļu pieredzi un zināšanas, lai sniegtu norādījumus uzņēmējiem un politikas veidotājiem par to, kā vislabāk panākt resursefektivitāti."

Galvenie principi, kuru pamatā ir Eiropas Resursefektivitātes platformas (EREP) darbs, ir problēmu savstarpējās saiknes atspoguļošana, pievienotās vērtības un ietekmes noteikšana un taustāmu rezultātu gūšana, lai tos iekļautu politikas izstrādē.

EREP ir daļa no plašāka Komisijas darba, kura mērķis ir apvienot ieinteresētās personas un veicināt dialogu par problēmām un iespējām resursefektivitātes jomā. Ikviens, kurš vēlas iesaistīties diskusijā, ir aicināts to darīt tiešsaistes platformā, kuras darbība arī tiek uzsākta šodien un kurā nākamajos mēnešos tiks organizētas vairākas viedokļu apmaiņas un apspriedes.

Turpmākie pasākumi

Plānots, ka pirmo darba grupu ieteikumu kopumu sagatavos aptuveni 12 mēnešu laikā, bet otru ieteikumu kopumu – līdz tās pilnvaru beigām 2014. gada vidū.

Pamatinformācija

Stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīvā par resursefektivitāti bija paredzēts sagatavot ceļvedi, lai noteiktu vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus attiecībā uz resursefektivitāti un līdzekļus to sasniegšanai. Iegūtā "Ceļveža par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā" mērķis ir līdz 2050. gadam pārveidot Eiropas ekonomiku par ilgtspējīgu, un tajā ir izklāstīts, kā mēs varam panākt resursefektīvu izaugsmi, kas ir svarīga turpmākai labklājībai un attīstībai. Ceļvedī ieteikta integrēta pieeja, kas paredz strukturālas izmaiņas daudzās politikas jomās un nozarēs Eiropas un dalībvalstu līmenī, galveno uzmanību pievēršot visvairāk noslogotajiem resursiem. Ceļvedī ieteikti dažādi instrumenti, tostarp tiesību akti, tirgus instrumenti, finansējuma instrumentu prioritāšu maiņa un ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa veicināšana.

Papildinformācija

Vairāk informācijas par resursefektivitāti skatīt:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar