Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2012

Πώς θα πετύχουμε περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα; Η Επιτροπή συγκεντρώνει μεγαλόπνοες ιδέες με αντικείμενο την οικονομική ανάπτυξη στην οποία χρησιμοποιούνται αποδοτικά οι πόροι

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δρομολόγησε σήμερα την ευρωπαϊκή πλατφόρμα αποδοτικής χρήσης των πόρων για την παροχή υψηλού επιπέδου καθοδήγησης και συμβουλών σχετικά με μέτρα άσκησης πολιτικής που αποσκοπούν στη στροφή της ευρωπαϊκής οικονομίας προς μια πιο βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Η αποδοτική χρήση των πόρων αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και επομένως είναι μια κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρωταρχικό έργο της πλατφόρμας θα είναι να προσδιορίσει με ποιο τρόπο θα επιτευχθούν τα ορόσημα και το όραμα που διατυπώνονται στον Χάρτη πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της, συμπεριλαμβανομένου του απώτατου οράματος της αποσύνδεσης της χρήσης των πόρων και των επιπτώσεών της από την οικονομική ανάπτυξη.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik, δήλωσε: «Χρειαζόμαστε ανθρώπους υψηλής στάθμης και ευρείας εμπειρίας που θα μας βοηθήσουν να αντεπεξέλθουμε στην πρόκληση να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μετασχηματίσουμε τις οικονομίες μας σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο στο οποίο χρησιμοποιούνται αποδοτικά οι πόροι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, θα πρέπει να αξιοποιούμε αποδοτικότερα τους πόρους, και όσο νωρίτερα το κάνουμε τόσο το καλύτερο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και για το περιβάλλον μας. Η πρώτη συνεδρίαση της πλατφόρμας σήμερα με πείθει περισσότερο ότι θα είμαστε ικανοί να ανταποκριθούμε στην πρόκληση.»

Της πλατφόρμας προεδρεύει ο John Bruton, πρώην πρωθυπουργός της Ιρλανδίας και Πρεσβευτής της ΕΕ στις ΗΠΑ. Τα 34 μέλη της περιλαμβάνουν πέντε ευρωπαίους επιτρόπους, τέσσερις ευρωβουλευτές, εννέα ηγέτες από διάφορους κλάδους του επιχειρηματικού κόσμου, τέσσερις υπουργούς περιβάλλοντος και μέλη διεθνών οργανισμών και θεσμικών οργάνων και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των ακαδημαϊκών κύκλων. Πρόθεση της πλατφόρμας είναι να συνδυάσει την εμπειρία και τις δεξιότητες των μελών της ώστε να προσφέρει χρήσιμη καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη μέλη και σε παράγοντες της αγοράς.

Ο προεδρεύων της πλατφόρμας John Bruton δήλωσε: «Χαίρομαι που είμαι σε θέση να συνεργαστώ με μια τέτοια ομάδα. Είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της για να καθοδηγήσουμε τους ιθύνοντες του επιχειρηματικού κόσμου και της πολιτικής ως προς τους καλύτερους τρόπους επίτευξης της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Οι βασικές αρχές από τις οποίες διαπνέονται οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΕΠΑΧΠ) περιλαμβάνουν τη διερμηνεία των διασυνδέσεων μεταξύ ζητημάτων, την αναζήτηση προστιθέμενης αξίας και αντικτύπου, και την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για να τροφοδοτήσουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Η ΕΠΑΧΠ εντάσσεται σε ευρύτερη κίνηση της Επιτροπής να φέρει σε επαφή τους εμπλεκόμενους παράγοντες και να προωθήσει τον διάλογο με αντικείμενο τις προκλήσεις και ευκαιρίες της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Όποιος ενδιαφέρεται να συμβάλει στον διάλογο καλείται να συμμετάσχει μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία επίσης εγκαινιάζεται σήμερα και θα φιλοξενήσει σειρά ανταλλαγών και διαβουλεύσεων κατά τους προσεχείς μήνες.

Επόμενα βήματα

Οι ομάδες εργασίας αναμένεται να αποδώσουν ένα πρώτο σύνολο συστάσεων σε περίπου 12 μήνες, και ένα δεύτερο μέχρι τα τέλη της θητείας τους στα μέσα 2014.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας Ευρώπη 2020 σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων έγινε έκκληση για Χάρτη πορείας στον οποίο ορίζονται μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι για την αποδοτική χρήση των πόρων και τα μέσα επίτευξής τους. Ο προκύψας Χάρτης πορείας για μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της στοχεύει στο να έχει μετασχηματίσει έως το 2050 την οικονομία της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία και περιγράφει σε αδρές γραμμές τον τρόπο που θα επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη στην οποία χρησιμοποιούνται αποδοτικά οι πόροι, η οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μελλοντική ευτυχία και ευημερία μας. Ο Χάρτης πορείας συνιστά ολοκληρωμένη προσέγγιση που απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές σε πολλούς τομείς άσκησης πολιτικής και κλάδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών, με εστίαση στους πόρους οι οποίοι υφίστανται την εντονότερη πίεση. Ο Χάρτης πορείας προτείνει ποικιλία μέσων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται νομοθεσία, μέσα που βασίζονται στην αγορά, επανεστίαση μέσων χρηματοδότησης και προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποδοτική χρήση των πόρων, επισκεφθείτε:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar