Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 юни 2012 г.

Как да постигнем повече с по-малко? Комисията събира експертни мнения за растеж с ефективно използване на ресурсите

Днес комисарят по околната среда Янез Поточник стартира Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите, която осигурява експертни указания и съвети за политическите мерки, предназначени да насочат европейската икономика на пътя към устойчив растеж. Ефективното използване на ресурсите е стълб на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и следователно — основен приоритет за Европейската комисия. Главната задача на платформата ще бъде да посочи начини за постигането на основните цели и визията, очертани в Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа, публикувана от Комисията, включително и крайната цел на отделяне на потреблението на ресурси и неговите въздействия от икономическия растеж.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Нужни са ни специалисти с богат опит, които да ни помогнат да се справим с предизвикателството за налагане в нашите икономики на такъв модел на растеж, който използва ефективно ресурсите. Ще трябва да започнем да използваме ресурсите по-ефективно, независимо дали това ни допада или не, и колкото по-рано започнем, толкова по-добре за конкурентоспособността на Европа и за нашата околна среда. Първата среща на платформата днес засилва увереността ми, че ще можем да се справим с това предизвикателство“.

Платформата се председателства от Джон Бъртън, бивш министър-председател на Ирландия и посланик на ЕС в САЩ. Сред нейните 34-ма членове са петима еврокомисари, четирима членове на Европейския парламент, девет водещи представители в различни сектори на бизнеса, четирима министри на околната среда, както и членове на международни организации и институции, представители на гражданското общество и академичните среди. Стремежът е да се съчетаят познанията и уменията на членовете, за да се предоставят полезни насоки на Европейската комисия, държавите членки и участниците на пазара.

Председателят на платформата Джон Бъртън каза: „За мен е удоволствие да имам възможността да работя с такава група. Вярвам, че ще можем да използваме опита и знанията на членовете, за да насочим бизнес средите и политиците към най-добрите начини за постигане на ресурсна ефективност“.

Основните ръководни принципи на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите (EREP) включват разглеждането на взаимовръзките между отделните въпроси, търсенето на добавена стойност и въздействие, както и постигането на осезаеми резултати, които да се използват за разработването на политически решения.

EREP е част от по-широка дейност на Комисията за сближаване на заинтересованите страни и насърчаване на диалога относно предизвикателствата и възможностите на ефективното използване на ресурсите. Желаещите да дадат своя принос в дискусиите се приканват да участват чрез онлайн платформа, която също стартира днес и която ще предостави възможност за редица обмени и консултации през следващите месеци.

Следващи стъпки

Планувано е работните групи да предложат първи набор от препоръки след около 12 месеца и втори — до края на мандата си в средата на 2014 г.

Контекст

Водещата инициатива на стратегията „Европа 2020“ за ефективно използване на ресурсите призова към изготвянето на пътна карта, която да определи средносрочни и дългосрочни цели за ефективното използване на ресурсите и средствата за тяхното постигане. Създадената в резултат на това Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа има за цел до 2050 г. да направи европейската икономика устойчива и очертава начините за постигане на растеж при ефективно използване на ресурсите, което е от съществена важност за бъдещото ни благоденствие и развитие. Пътната карта препоръчва интегриран подход, който изисква структурни промени в много области на политиката и сектори на национално и европейско ниво, като се съсредоточава върху подложените на най-голям натиск ресурси. Тя препоръчва разнообразни инструменти, включително законодателни актове, пазарни инструменти, преориентиране на инструментите за финансиране и насърчаване на устойчивото производство и потребление.

За повече информация:

За повече информация по въпросите на ресурсната ефективност виж:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

MEMO/11/614

За контакти :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar