Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos

pranešimas spaudai

Briuselis, 4 Biržẽlis 2012

Skaitmeninė darbotvarkė. Naujasis reglamentas sudarys sąlygas naudoti elektroninių parašų sistemą tarpvalstybiniu mastu, o elektroninės atpažinties sistema bendrojoje skaitmeninėje rinkoje bus taikoma veiksmingiau

Briuselis. Europos Komisija siūlo naujas taisykles, kurios suteiks galimybę vykdyti saugius elektroninius sandorius tarp Europos valstybių. Pagal siūlomą reglamentą kitų ES šalių viešąsias paslaugas, teikiamas naudojant elektroninės atpažinties sistemas, fiziniai asmenys ir įmonės galės gauti taikydami savo šalies elektroninės atpažinties sistemą. Be to, įgyvendinus šį reglamentą bus sukurta elektroninių parašų ir su jais susijusių tarpvalstybinių internetinių patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinka. Taip bus užtikrinta, kad šias paslaugas būtų galima teikti tarpvalstybiniu mastu, o jų teisinis statusas būtų toks pat kaip ir tradicinių popieriniais dokumentais grindžiamų procedūrų. Be to, šis reglamentas padės pasinaudoti elektroninio viešojo pirkimo sistemos teikiama galimybe sutaupyti daug lėšų.

Rengiant pasiūlymą tinkamai atsižvelgta į jau naudojamas nacionalines atpažinties sistemas ir tokių sistemų neturinčių valstybių narių pageidavimus. Elektroninės atpažinties sistemą įsidiegusioms šalims reglamente numatyta galimybė apsispręsti, ar prisijungti prie europinės sistemos. Jeigu valstybė narė praneša apie pageidavimą prisijungti prie europinės sistemos, ji turi sudaryti tokias elektronine atpažintimi grindžiamas sąlygas naudotis viešosiomis paslaugomis, kokias yra sudariusi savo piliečiams.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Fiziniai asmenys ir įmonės turėtų turėti galimybę vykdyti sandorius bendrojoje skaitmeninėje rinkoje be sienų – tai didžiulis interneto privalumas. Teisinis tikrumas ir patikimumas taip pat svarbūs, todėl ir reikia išsamesnio elektroninių parašų ir elektroninės atpažinties reglamento.“

„Šis pasiūlymas suteiks galimybę kuo geriau pasinaudoti turimomis elektroninės atpažinties priemonėmis. Abipusis nacionalinių elektroninės atpažinties sistemų pripažinimas ir bendrieji patikimumo užtikrinimo paslaugų bei elektroninių parašų standartai gali padėti išvengti interneto ir internetinių viešųjų paslaugų sektoriaus nacionalinio susiskaidymo, o milijonams įmonių ir piliečių palengvinti gyvenimą.“

Siūlomame reglamente nenumatyta:

  • įpareigoti ES valstybes nares pradėti naudoti, o fizinius asmenis – gauti nacionalines tapatybės korteles, elektronines tapatybės korteles ar kitokias elektroninės atpažinties priemones,

  • sukurti europinio elektroninės atpažinties proceso arba kokios nors europinės duomenų bazės,

  • sudaryti sąlygas dalytis asmens informacija su kitais subjektais arba nustatyti tokį įpareigojimą.

Įvairios reglamente numatytos priemonės bus visų pirma naudingos:

  • studentams: į studijas užsienio universitete jie galės užsiregistruoti internetu – tad jiems nebereikės vykti į užsienį asmeniškai pildyti dokumentų;

  • piliečiams, tvarkantiems persikėlimo gyventi į kitą ES šalį ar tuoktuvių užsienyje reikalus, ar pildantiems kelias mokesčių deklaracijas;

  • pacientams, kuriems užsienyje reikalinga medicininė pagalba: jie galės saugiai pasitikrinti savo medicininius įrašus internete arba leisti gydytojui su jais susipažinti;

  • bendrovėms: jos galės internetu teikti paraiškas bet kur Europos Sąjungoje rengiamiems viešojo sektoriaus pirkimų konkursams. Savo pasiūlymus jos galės pasirašyti, padėti laiko žymą ir spaudą elektroniniu būdu, užuot spausdinusios ir siuntusios daug pasiūlymų kopijų paštu;

  • pradėti verslą kitoje ES šalyje pageidaujantiems asmenims: jie galės lengvai įsteigti bendrovę internetu ir teikti internetines metines ataskaitas;

  • vyriausybėms: jos galės sumažinti administracinę naštą ir padidinti efektyvumą, todėl pagerės teikiamų paslaugų kokybė ir bus sutaupyta mokesčių mokėtojų pinigų.

Pagrindiniai faktai

Abu reglamento elementai – elektroninė atpažintis ir elektroniniai parašai – padės sukurti nuspėjamą reguliavimo aplinką, todėl elektroniniai sandoriai tarp įmonių, piliečių ir valstybinių institucijų bus vykdomi saugiai ir sklandžiai. Tai padidins Europos Sąjungoje teikiamų viešųjų ir privačiųjų internetinių paslaugų, elektroninio verslo ir elektroninės prekybos veiksmingumą.

Elektroninių parašų strategija, kuri grindžiama šiuo metu galiojančia Elektroninių parašų direktyva (Direktyva 1999/93/EB), suteikė galimybę tam tikru mastu suvienodinti elektroninių parašų naudojimą visoje Europoje. Visos ES šalys yra sukūrusios teisines elektroninių parašų sistemas, tačiau jos skiriasi, todėl faktiškai vykdyti tarpvalstybinių elektroninių sandorių neįmanoma. Tas pats pasakytina ir apie patikimumo užtikrinimo paslaugas (pavyzdžiui, laiko žymas, elektroninius spaudus, elektroninį pristatymą ir interneto svetainių autentiškumo tikrinimą) – šių paslaugų sąveikumas Europos lygiu neužtikrintas. Todėl šiame reglamente siūloma nustatyti tokių paslaugų bendras taisykles ir procedūras.

Reglamente numatyta elektroninės atpažinties srityje teisinį tikrumą užtikrinti taikant abipusio pripažinimo ir priėmimo principą, pagal kurį valstybės narės priima nacionalines elektroninės atpažinties sistemas, apie kurias oficialiai pranešta Komisijai. Valstybės narės neprivalo registruoti savo nacionalinių elektroninės atpažinties sistemų, tačiau Komisija tikisi, kad daugelis valstybių narių nuspręs tai padaryti.

Vykdydamos STORK projektą, kuriame dalyvavo 17 valstybių narių, Komisija ir ES valstybės narės įrodė, kad tarpvalstybinis abipusis elektroninės atpažinties sistemų pripažinimas įmanomas.

Šiandien skelbiamas reglamento projektas – tai paskutinis iš 12 pagrindinių veiksmų, pasiūlytų Bendrosios rinkos akte (žr. IP/11/469). Šie pasiūlymai taip pat pateikti 2011–2015 m. e. valdžios veiksmų plane (žr. IP/10/1718), ES stabilumo ir ekonomikos augimo gairėse (žr. IP/11/1180) ir Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Naudingos nuorodos

MEMO/12/403 Elektroninė atpažintis, elektroniniai parašai ir patikimumo užtikrinimo paslaugos. Klausimai ir atsakymai

Nuoroda į reglamento projektą:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm

Daugiau apie tarpvalstybinių viešųjų paslaugų projektus

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

Asmenys ryšiams

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar