Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

lehdistötiedote

Bryssel, 4 kesäkuu 2012

Digitaalistrategia: Uusi asetus mahdollistaa sähköisen allekirjoituksen kansainvälisen käytön ja tehostaa sähköisen tunnistamisen hyödyntämistä digitaalisilla sisämarkkinoilla

Euroopan komissio on ehdottanut uusia sääntöjä, joilla mahdollistetaan rajat ylittävät ja tietoturvalliset sähköiset transaktiot Euroopassa. Ehdotetulla asetuksella varmistetaan, että yksityishenkilöt ja yritykset voivat käyttää omaa kansallista sähköistä tunnistamisjärjestelmäänsä käyttäessään muiden sellaisten EU-maiden julkisia palveluja, joissa on käytössä sähköisiä tunnistamisjärjestelmiä. Sillä luodaan myös sisämarkkinat sähköisille allekirjoituksille ja niihin liittyville rajojen yli käytettäville luottamuspalveluille sekä varmistetaan, että tällaisia palveluja voi käyttää yli rajojen ja että niillä on sama oikeudellinen asema kuin perinteisillä paperipohjaisilla prosesseilla. Tämän myötä saadaan hyödynnettyä esimerkiksi sähköisten tarjouskilpailujen koko säästöpotentiaali.

Ehdotuksessa kunnioitetaan täysin sekä olemassa olevia kansallisia sähköisiä tunnistamisjärjestelmiä että niiden jäsenvaltioiden valintoja, joilla ei ole kansallista sähköistä tunnistamisjärjestelmää. Se antaa sähköisiä tunnistusjärjestelmiä käyttäville maille vapauden joko liittyä yleiseurooppalaiseen järjestelmään tai jättäytyä sen ulkopuolelle. Kun jäsenvaltio ilmoittaa haluavansa liittyä yleiseurooppalaiseen järjestelmään, sen on tarjottava sähköisen tunnistamisjärjestelmän kautta ulkomaisille käyttäjille samanlainen pääsy julkisiin palveluihinsa kuin omille kansalaisilleen.

Ihmisten ja yritysten olisi voitava asioida ja käydä kauppaa rajattomilla digitaalisilla sisämarkkinoilla, siitä internetin mahdollisuuksissa on kyse,” sanoo Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. “Myös oikeusvarmuus ja luottamus ovat olennaisia tekijöitä, joten tarvitaan entistä kattavampi asetus sähköisiä allekirjoituksia ja tunnistamisjärjestelmiä varten.”

“Tämän ehdotuksen ansiosta käyttäjät saavat sähköisistä tunnistamisjärjestelmistä kaiken hyödyn irti. Kun kansalliset sähköiset tunnistamisjärjestelmät tunnustetaan vastavuoroisesti ja luottamuspalveluille ja sähköisille allekirjoituksille otetaan käyttöön yhteiset standardit, voi estää internetiä ja julkisia verkkopalveluja jakautumasta kansallisiin saarekkeisiin ja helpottaa näin miljoonien yritysten ja vielä useampien kansalaisten elämää.”

Ehdotetulla asetuksella ei:

 • velvoiteta EU:n jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kansallisia henkilökortteja, sähköisiä henkilökortteja tai muita sähköisen tunnistamisen ratkaisuja, eikä yksityishenkilöitä hankkimaan sellaisia,

 • oteta käyttöön yleiseurooppalaista sähköistä tunnistetta tai minkäänlaista eurooppalaista tietokantaa eikä

 • mahdollisteta tai edellytetä henkilötietojen vaihtoa muiden osapuolten kanssa.

  Esimerkkejä asetuksen erilaisista hyötyjistä:

 • opiskelijat, jotka voivat rekisteröityä ulkomaiseen yliopistoon verkossa ilman tarvetta matkustaa paikan päälle paperilomakkeita täyttämään,

 • kansalaiset, jotka valmistautuvat muuttamaan toiseen EU-maahan, ovat menossa naimisiin ulkomailla tai jättävät veroilmoituksia useaan EU-maahan,

 • hoitoa ulkomailla tarvitsevat, jotka voivat turvallisesti päästä potilastietoihinsa tai valtuuttaa lääkärin tutustumaan niihin,

 • yritykset, jotka voivat verkon kautta osallistua julkisen sektorin tarjouskilpailuihin missä tahansa EU:ssa; ne voivat allekirjoittaa, aikaleimata ja sinetöidä tarjouksensa sähköisesti ilman tarvetta tulostaa ja lähettää lähettipalvelun kautta useita paperikopioita,

 • toisessa EU-maassa liiketoimintaa kaavailevat, jotka voivat perustaa yrityksen internetin kautta; myös tarvittavat vuosittaiset raportit voi jättää helposti verkossa,

 • viranomaiset, jotka voivat keventää hallinnollista taakkaansa, tehostaa toimintaansa, palvella paremmin kansalaisia ja säästää veronmaksajien rahoja.

Tausta

Asetuksen molempia osa-alueita eli sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia varten luodaan ennakoitava sääntely-ympäristö, joka mahdollistaa tietoturvallisen ja sujuvan sähköisen vuorovaikutuksen yritysten, kansalaisten ja viranomaisten välillä. Tämä parantaa julkisten ja yksityisten verkkopalvelujen, sähköisen liiketoiminnan ja sähköisen kaupankäynnin toimivuutta EU:ssa.

Nykyiseen sähköisiä allekirjoituksia koskevaan direktiiviin (direktiivi 1999/93/EY) perustuva lähestymistapa on jossain määrin yhdenmukaistanut käytänteitä Euroopassa. Kaikilla EU-mailla on oikeudelliset puitteet sähköisiä allekirjoituksia varten. Niissä on kuitenkin eroavaisuuksia, joiden vuoksi on käytännössä mahdotonta suorittaa rajat ylittäviä sähköisiä transaktioita. Sama pätee luottamuspalveluihin, kuten aikaleimaamiseen, sähköisiin leimoihin, sähköisiin jakelupalveluihin ja verkkosivustojen todentamiseen, joissa ei ole päästy Euroopan tasoiseen yhteentoimivuuteen. Tästä syystä tässä asetuksessa ehdotetaan yhteisiä sääntöjä ja käytänteitä näille palveluille.

Sähköisille tunnistamisjärjestelmille asetus tuo oikeusvarmuutta vastavuoroisen tunnustamisen ja hyväksymisen periaatteella, jonka mukaan jäsenvaltiot kelpuuttavat kansalliset sähköiset tunnistamisjärjestelmät, jotka on virallisesti ilmoitettu komissiolle. Jäsenvaltioiden ei ole pakko rekisteröidä kansallisia järjestelmiään, mutta komissio toivoo mahdollisimman monien jäsenvaltioiden tekevän niin.

Komissio ja jäsenvaltiot ovat jo osoittaneet, että sähköisten tunnistamisjärjestelmien vastavuoroinen tunnustaminen rajojen yli toimii. Tämä kävi ilmi STORK-hankkeessa, johon osallistui 17 jäsenvaltiota.

Tämänpäiväinen asetusehdotus on viimeinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin (ks. IP/11/469) kahdestatoista avaintoiminnosta. Ehdotus liittyy olennaisesti myös sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaan 2011–2015 (ks. IP/10/1718), EU:n etenemissuunnitelmaan kohti vakautta ja kasvua (ks. IP/11/1180) ja Euroopan digitaalistrategiaan (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/12/403 Sähköinen tunnistaminen, sähköiset allekirjoitukset ja luottamuspalvelut: kysymyksiä ja vastauksia

Ehdotus asetukseksi avautuu tästä linkistä:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm

Lisätietoa rajat ylittäviin julkisiin palveluihin liittyvistä pilottihankkeista

Digitaalistrategian verkkosivusto

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar