Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 4 červen 2012

Digitální agenda: nové nařízení umožní používat elektronický podpis pro přeshraniční transakce a plně využít elektronickou identifikaci na jednotném digitálním trhu

Evropská komise navrhla nová pravidla umožňující provádět v Evropě přeshraniční elektronické transakce, které budou zároveň bezpečné. Díky navrhovanému nařízení budou mít jednotlivci a podniky prostřednictvím národních elektronických identifikačních systémů přístup k veřejným službám jiných států EU, které elektronické identifikační systémy také používají. Nařízením se rovněž vytváří vnitřní trh pro přeshraniční využívání elektronického podpisu a souvisejících on-line důvěryhodných služeb tak, že se zajistí fungování těchto služeb přes hranice a jejich právní postavení bude rovnocenné tradičním postupům vyžadujícím dokumenty v listinné podobě. Plně se tak využije potenciál úspor, který nabízí elektronické zadávání veřejných zakázek.

Návrh je naprosto v souladu se stávajícími vnitrostátními identifikační systémy a s preferencemi těch členských států, které vnitrostátní identifikační systémy nemají. Země s elektronickými identifikačními systémy budou mít možnost zapojit se do evropského identifikačního systému nebo zůstat mimo něj. Pokud členský stát oznámí, že má zájem se k celoevropskému systému připojit, musí zároveň umožnit přístup k veřejným službám přístupným prostřednictvím elektronického identifikačního systému, který nabízí svým vlastním občanům.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Jednotlivci a podniky by měli mít možnost realizovat transakce v rámci hranicemi neomezeného jednotného digitálního trhu, který je možné díky internetu využívat. Zároveň je třeba zpracovat detailnější nařízení o používání elektronických podpisů a elektronické identifikaci, aby se dosáhlo nezbytné právní jistoty a spolehlivosti takových operací.“

„Pokud si zavedete elektronickou identitu, budete ji moci díky tomuto návrhu plně využít. Vzájemným uznáváním národních identifikačních elektronických systémů a společnými normami pro důvěryhodné služby a elektronické podpisy můžeme zabránit rozdrobení internetu a veřejných služeb on-line na národní části a tím můžeme usnadnit život miliónům podniků a ještě většímu počtu občanů.“

Navrhované nařízení se nebude:

  • zavazovat členské státy EU k zavedení vnitrostátních průkazů totožnosti, elektronických průkazů totožnosti nebo jiných typů elektronické identifikace, ani nebude zavazovat jednotlivce k získání takových průkazů,

  • zavádět evropský identifikační systém nebo jakoukoli evropskou databázi,

  • umožňovat sdílení osobních údajů s jinými stranami nebo jej vyžadovat.

Jmenujme cílové skupiny, které budou z četných aspektů nařízení těžit nejvíce:

  • Studenti, kteří by se mohli zaregistrovat na zahraniční univerzitě on-line bez toho, aby museli kvůli vyplňování přihlášky cestovat do zahraničí osobně.

  • Občané, kteří se přestěhují do jiné země EU, uzavřou v zahraničí sňatek nebo budou vyplňovat daňové přiznání.

  • Pacienti, kteří potřebují lékařské ošetření v zahraničí, by mohli bezpečně nahlédnout do svých zdravotních záznamů nebo k tomu oprávnit lékaře.

  • Společnosti by mohly elektronicky předkládat nabídky k veřejným zakázkám vyhlášeným kdekoliv v EU. Své nabídky by nemusely tisknout a zasílat v několika výtiscích poštou, ale mohly by je elektronicky podepsat, opatřit časovým razítkem a elektronicky zapečetit.

  • Osoby, které si přejí podnikat v jiné zemi EU, by mohly založit firmu přes internet a bez problémů předkládat výroční zprávy on-line.

  • Státní správa by mohla snížit administrativní zátěž a zvýšit efektivitu, čímž by zároveň lépe sloužila svým občanům a šetřila peníze daňových poplatníků.

Souvislosti

Oba základní prvky nařízení – elektronické identifikačních systémy a elektronické podpisy – vytvoří předvídatelné právní prostředí pro bezpečný a bezproblémový elektronický styk mezi podniky, občany a orgány veřejné správy. Zvýší se tím efektivita veřejných a soukromých on-line služeb, služeb elektronického obchodního styku a elektronického obchodování v EU.

Postupem pro zacházení s elektronickými podpisy, který vychází ze současné směrnice o elektronickém podpisu (směrnice 1999/93/ES), se do určité míry harmonizovaly postupy v celé Evropě. Všechny státy EU mají právní rámec pro elektronické podpisy, který se však vzájemně liší a je prakticky nemožné realizovat elektronické transakce se zahraničím. Totéž platí pro důvěryhodné služby, jako jsou elektronická časová razítka, pečetní systémy a doručování i ověřování pravosti přes internet, které způsobují nedostatečnou evropskou interoperabilitu. To je důvod, proč vznikl návrh nařízení pro společná pravidla a postupy pro tyto služby.

Nařízení stanoví právní jistotu pro elektronické identifikační systémy na základě principu vzájemného uznávání a sdílení, v rámci nějž členský stát přijme národní elektronické identifikační systémy, které byly oficiálně oznámeny Komisi. Členské státy nemusí registrovat své národní elektronické identifikační systémy povinně, ale Komise doufá, že mnoho členských států tak učiní nebo se rozhodne tak učinit.

V průběhu projektu STORK, do kterého se zapojilo 17 členských států, Komise a členské státy prokázaly, že přeshraniční vzájemné uznávání elektronické identifikace funguje.

Současný návrh nařízení je posledním z dvanácti klíčových kroků navrhovaných Aktem o jednotném trhu (viz IP/11/469). Tyto návrhy jsou také zakotveny v akčním plánu elektronické veřejné správy na období 2011–2015 (viz IP/10/718), v Plánu EU ke stabilitě a růstu (viz IP/11/1180) a v Digitální agendě pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Užitečné odkazy

MEMO/12/403 Electronická identifikace, podpisy a důvěryhodné služby: otázky & odpovědi

Odkaz na předlohu nařízení

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm

Více o pilotních projektech přeshraničních veřejných služeb

Internetová stránka Digitální agendy

Internetová stránka Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar