Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

En ny rapport och undersökning ger en överblick av migration, asyl och den fria rörligheten i EU

Bryssel den 1 juni 2012 – Idag offentliggör kommissionen en rapport om 2011 års utveckling inom områdena invandring och asyl, åtföljd av en Eurobarometerundersökning av EU-medborgarnas attityder till gränsöverskridande rörlighet, migration och säkerhet. Enligt undersökningen håller 8 av 10 EU-medborgare med om att EU:s medlemsstater bör erbjuda skydd och asyl för dem som är i behov av det och att reglerna för att ta emot asylsökande måste vara desamma inom hela EU. En stor majoritet av EU-medborgarna (67 %) anser det viktigt att kunna resa inom EU utan inre gränskontroller.

- Resultaten i rapporten och av opinionsundersökningen stöder kommissionens åsikt att EU behöver en aktiv och samstämmig migrationspolitik, som uppfyller både kortsiktiga och långsiktiga behov. Vi måste effektivt förvalta våra yttre gränser, för att säkerställa fri rörlighet inom EU och ge skydd till dem som behöver det och samtidigt tillhandahålla kanaler för laglig migration och rörlighet, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot för inrikes frågor.

Här följer några utdrag ur rapporten och Eurobarometerundersökningen (EB):

Laglig migration

RAPPORTEN: Det finns cirka 20,2 miljoner tredjelandsmedborgare i EU, det vill säga cirka 4 % av EU:s totala befolkning (på 502,5 miljoner) och 9,4 % av de 214 miljoner migranter som beräknas finnas i hela världen.

EB: 68 % av de som deltog i opinionsundersökningen anser att legala invandrare bör ha samma rättigheter som EU-medlemsstaternas egna medborgare. Fyra av tio EU-medborgare (42 %) anser att EU bör främja arbetskraftsmigration från länder utanför EU för att hjälpa till att lösa demografiska utmaningar och arbetskraftsbrist, medan 46 % har en avvikande mening.

Irreguljär migration

RAPPORTEN: Under 2011 nekades 343 000 personer inresa till EU, vilket är en minskning med 13 % jämfört med 2010. Under 2011 greps cirka 468 500 personer (en minskning jämfört med 2010 då detta antal uppgick till cirka 505 000 personer) och medlemsstaterna återsände cirka 190 000 tredjelandsmedborgare (15 % färre jämfört med 2010).

EB: Åtta av tio EU-medborgare (80 %) anser att EU bör öka sitt stöd till medlemsstaterna för att de ska kunna hantera irreguljär migration. 78 % anser att kostnaden för hantering av irreguljär migration bör delas mellan EU:s medlemsstater.

Integration

RAPPORTEN: Under 2010 uppgick den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tredjelandsmedborgare i åldern 20–64 år till 58,5 %, jämfört med 68,6 % för den totala befolkningen i åldern 20–64 år.

EB: 53 % av de som deltog i opinionsundersökningen anser att invandringen berikar EU-medlemsstaterna ekonomiskt och kulturellt. 60 % av EU-medborgarna anser att invandrare kan stöta på integrationsproblem till följd av diskriminering.

Asyl

RAPPORTEN: Under 2011 registrerade EU:s medlemsstater något över 302 000 asylansökningar, vilket är en betydande ökning med 16,2 % jämfört med 2010. Antalet ansökningar är emellertid fortfarande långt under den högsta noteringen på 425 000 ansökningar som inkom under 2001.

EB: 80 % av de som deltog i opinionsundersökningen anser att EU:s medlemsstater bör erbjuda skydd och asyl till dem som behöver det. Åtta av tio EU-medborgare anser att antalet asylsökande bör fördelas mer jämnt mellan EU:s medlemsstater.

Schengenavtalet och den fria rörligheten

RAPPORTEN: Cirka 12,7 miljoner Schengenviseringar utfärdades under 2011, majoriteten av dessa utfärdades i Ryska federationen (40,7%), följt av Ukraina (8,7 %). Kina (8,1 %) och Turkiet (4,7 %).

EB: Något färre än sex av tio tillfrågade (57 %) instämmer i att det bör bli lättare för medborgare från länder utanför EU att resa till EU för turism eller i affärer. Möjligheten att resa inom EU utan inre gränskontroller är viktigt för 67 % av de tillfrågade.

Bakgrund

De årliga rapporterna om invandring och asyl följer Europeiska rådets begäran när det antog 2008 års pakt för invandring och asyl. Den tredje årliga rapporten om invandring och asyl (för 2011) belyser den viktigaste utvecklingen på EU-nivå och på nationell nivå för att ta itu med dessa utmaningar, i synnerhet för att:

  • Se till att möjligheterna till laglig migration och rörlighet motsvarar EU:s behov.

  • Fortsätta arbetet för en effektiv integrering för att till fullo dra nytta av den potential som finns bland migranterna, inte bara ekonomiskt sett, utan också kulturellt och socialt.

  • Reagera på migrationstrycket genom ett effektivt genomförande av befintliga åtgärder för att minska irreguljär migration, bland annat genom dialog och samarbete med länder utanför EU, solidaritet med de medlemsstater som berörs mest samt väl fungerande gränskontroller och viseringsförfaranden.

  • Uppnå ett gemensamt europeiskt asylsystem under 2012 för att ge skydd till dem som behöver det. Det är bara genom en samstämmig politik som behandlar alla dessa aspekter, som EU fullt ut kan dra nytta av migrationens positiva bidrag.

I detta sammanhang bör EU:s stöd genom ekonomiskt bistånd för migration och rörlighet förbli en viktig aspekt av solidariteten inom EU och för samarbete med länder utanför EU (se MEMO/12/399).

För närmare upplysningar:

Den tredje årliga rapporten om invandring och asyl:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar som åtföljer denna rapport:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Ekonomiskt bistånd till tredjeländer på området migration och rörlighet

Eurobarometerrapporten: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Europeiska migrationsnätverket:

http://www.emn.europa.eu

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar