Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Novo poročilo in raziskava kažeta podobo migracij, azila in prostega gibanja v EU

V Bruslju, 1. junija 2012 – Komisija danes objavlja poročilo o napredku na področju priseljevanja in azila v letu 2011, ki ga spremlja raziskava Evrobarometra o stališčih evropskih državljanov v zvezi s čezmejno mobilnostjo, migracijami in varnostjo. Glede na raziskavo se osem od desetih Evropejcev strinja, da bi morale države članice EU nuditi zaščito in azil ljudem v stiski ter da bi morala biti pravila za sprejem prosilcev za azil enaka po vsej EU. Velika večina Evropejcev (67 %) meni, da je pomembno imeti možnost potovanja znotraj EU brez nadzora na notranjih mejah.

Podatki poročila in rezultati raziskave javnega mnenja podpirajo stališče Komisije, da Evropska unija potrebuje močno in usklajeno migracijsko politiko, s katero se bo odzivala na kratkoročne in dolgoročne potrebe. Učinkovito moramo upravljati naše zunanje meje, zaščititi prosto gibanje znotraj EU, nuditi pravo varstvo osebam v stiski, obenem pa zagotoviti poti za zakonite migracije in mobilnost,“ je dejala Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

V nadaljevanju je navedenih nekaj bistvenih ugotovitev poročila in raziskave Evrobarometra.

Zakonite migracije

POROČILO: V EU je približno 20,2 milijona državljanov tretjih držav, kar je približno 4 % celotnega prebivalstva EU (502,5 milijona) in 9,4 % migrantov po vsem svetu, ki naj bi jih bilo 214 milijonov.

Evrobarometer: 68 % vprašanih meni, da bi morali imeti zakoniti priseljenci enake pravice kot državljani držav članic EU. Štirje od desetih Evropejcev (42 %) menijo, da bi morala EU spodbujati migracije delovne sile iz držav, ki niso članice EU, kot pomoč pri reševanju demografskih izzivov in pomanjkanja delovne sile. 46 % vprašanih se s tem ne strinja.

Nezakonite migracije

POROČILO: Leta 2011 je bil približno 343 000 osebam zavrnjen vstop v EU, kar je 13 % manj kot leta 2010. Poleg tega je bilo leta 2011 prijetih približno 468 500 oseb (kar je manj kot leta 2010, ko je bilo takih oseb približno 505 000) in države članice so vrnile približno 190 000 državljanov tretjih držav (15 % manj kot leta 2010).

Evrobarometer: Osem Evropejcev od desetih (80 %) meni, da bi morala EU povečati obseg pomoči državam članicam pri obvladovanju izrednih migracij. 78 % vprašanih je mnenja, da bi si morale države članice stroške obvladovanja izrednih migracij deliti.

Vključevanje

POROČILO: Leta 2010 je bila povprečna stopnja zaposlenosti državljanov tretjih držav, starih med 20 in 64 let 58,5-odstotna, povprečna stopnja zaposlenosti celotnega prebivalstva v isti starostni skupini pa 68,6-odstotna.

Evrobarometer: 53 % vprašanih meni, da priseljevanje državam EU prinaša ekonomsko in kulturno bogastvo. 60 % Evropejcev je prepričanih, da lahko priseljenci pri vključevanju naletijo na težave zaradi diskriminacije.

Azil

POROČILO: Leta 2011 so države članice EU registrirale več kot 302 000 prošenj za azil, kar je v primerjavi z letom 2010 precejšnje povečanje (16,2 %). Vendar pa je to število precej manjše od rekordnega števila 425 000 prošenj, prejetih leta 2001.

Evrobarometer: 80 % vprašanih meni, da bi morale države članice EU nuditi zaščito in azil tistim, ki ju potrebujejo. Prav toliko jih je mnenja, da bi moralo biti število prosilcev za azil bolj enakovredno porazdeljeno po državah članicah.

Schengensko območje in prosto gibanje

POROČILO: Leta 2011 je bilo izdanih približno 12,7 milijona schengenskih vizumov, večina v Ruski federaciji (40,7%), nekaj manj pa v Ukrajini (8,7 %), na Kitajskem (8,1 %) in v Turčiji (4,7 %).

Evrobarometer: Le nekaj manj kot šest od desetih vprašanih (57 %) se strinja, da bi bilo treba nedržavljanom EU olajšati potovanje v EU v turistične ali poslovne namene. Možnost potovanja znotraj EU brez nadzora na notranjih mejah je pomembna za 67 % vprašanih.

Ozadje

V letnih poročilih o priseljevanju in azilu se upošteva zahteva, ki jo je Evropski svet izrazil ob sprejetju Pakta o priseljevanju in azilu leta 2008. Tretje letno poročilo o priseljevanju in azilu (za leto 2011) poudarja glavne dosežke na ravni EU in nacionalni ravni za reševanje teh izzivov, zlasti:

  • zagotavljanje, da možnosti za zakonite migracije in mobilnost ustrezajo potrebam EU,

  • nadaljevanje prizadevanj za učinkovito vključevanje, da bi v celoti izkoristili potencial migrantov, in sicer ne le z ekonomskega, temveč tudi z družbenega in kulturnega vidika,

  • odzivanje na migracijske pritiske z učinkovitim izvrševanjem obstoječih ukrepov za zmanjšanje obsega izrednih migracij, tudi s pomočjo dialoga in sodelovanja s tretjimi državami, solidarnostjo z državami članicami, ki so najbolj prizadete, ter dobro delujočim nadzorom na mejah in učinkovitimi vizumskimi postopki,

  • vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema leta 2012, da bi zagotovili zaščito tistim, ki jo potrebujejo. Le z usklajeno politiko, ki obravnava vse te vidike, lahko EU v celoti izkoristi pozitivne prispevke migracij.

Podpora EU z zagotavljanjem finančne pomoči na področju migracij in mobilnosti je še naprej pomemben vidik medsebojne solidarnosti v EU in sodelovanja s tretjimi državami (glej MEMO/12/399).

Več informacij

Tretje letno poročilo o priseljevanju in azilu:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Delovni dokument služb Komisije, ki spremlja poročilo:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Finančna pomoč tretjim državam na področju migracij in mobilnosti

Poročilo o raziskavi Evrobarometra: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Evropska mreža migracij:

http://www.emn.europa.eu

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar