Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nová správa a prieskum poskytujú prehľad o situácii v oblasti migrácie, azylu a voľného pohybu v EÚ

Brusel 1. júna 2012 – Komisia dnes uverejňuje správu o vývoji v oblasti prisťahovalectva a azylu za rok 2011, ako aj prieskum Eurobarometer o postoji európskych občanov k cezhraničnej mobilite, migrácii a bezpečnosti. Z prieskumu vyplýva, že 8 z 10 Európanov súhlasí s tvrdením, že členské štáty EÚ by mali poskytovať ochranu a azyl osobám, ktoré takúto ochranu potrebujú, a že pravidlá prijímania žiadateľov o azyl by mali byť v celej EÚ rovnaké. Výrazná väčšina Európanov (67 %) sa domnieva, že cestovanie v EÚ bez kontrol na vnútorných hraniciach je dôležité.

„Údaje, ktoré správa obsahuje, a výsledky prieskumu verejnej mienky podporujú názor Komisie, že Európska únia potrebuje silnú a koherentnú migračnú politiku, ktorá dokáže riešiť krátkodobé aj dlhodobé potreby. Musíme zaistiť účinné riadenie našich vonkajších hraníc, chrániť voľný pohyb v EÚ, poskytovať skutočnú ochranu tým, ktorí ju potrebujú, a zároveň vytvoriť možnosti pre legálnu migráciu a mobilitu,” povedala komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Najdôležitejšie zistenia správy a prieskumu Eurobarometer (EB) sú tieto:

Legálna migrácia

SPRÁVA: V EÚ žije asi 20,2 milióna štátnych príslušníkov tretích krajín, čo predstavuje asi 4 % populácie EÚ (502,5 milióna) a 9,4 % z odhadovaného celkového počtu migrantov na svete (214 miliónov).

EB: 68 % respondentov si myslí, že legálni prisťahovalci by mali mať rovnaké práva ako vlastní občania daného členského štátu. Štyria z desiatich Európanov (42 %) sa domnievajú, že EÚ by mala podporovať pracovnú migráciu z nečlenských krajín, a týmto spôsobom riešiť problémy vyplývajúce z demografického vývoja a nedostatok pracovných síl. Proti je 46 % účastníkov prieskumu.

Nelegálna migrácia

SPRÁVA: V roku 2011 bol vstup na územie EÚ zamietnutý približne 343 000 osobám, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje pokles o 13 %. V roku 2011 došlo aj k zaisteniu približne 468 500 osôb, čo znamená pokles oproti roku 2010, v ktorom bolo zaznamenaných až 505 000 prípadov. Zároveň členské štáty uložili približne 190 000 štátnym príslušníkom tretích krajín povinnosť opustiť územie (o 15 % menej ako v roku 2010).

EB: Osem z desiatich Európanov (80 %) si myslí, že EÚ by mala členským štátom poskytovať väčšiu pomoc pri riešení problematiky nelegálnej migrácie. Podľa názoru 78 % respondentov by náklady na zvládanie nelegálnej migrácie mali znášať spoločne všetky členské štáty EÚ.

Integrácia

SPRÁVA: V roku 2010 dosahovala priemerná miera zamestnanosti štátnych príslušníkov tretích krajín vo veku 20 – 64 rokov 58,5 %, pričom v prípade celej populácie vo veku 20 – 64 rokov to bolo 68,6 %.

EB: 53 % respondentov sa domnieva, že prisťahovalectvo hospodársky a kultúrne obohacuje krajiny EÚ. 60 % Európanov si myslí, že prisťahovalci môžu čeliť problémom pri integrácii z dôvodu diskriminácie.

Azyl

SPRÁVA: V roku 2011 bolo v členských štátoch EÚ podaných o niečo viac ako 302 000 žiadostí o azyl, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje výrazný nárast o 16,2 %. Je to však stále výrazne menej než maximum, ktorým bolo 425 000 žiadostí podaných v roku 2001.

EB: 80 % respondentov si myslí, že členské štáty by mali poskytovať ochranu a azyl osobám, ktoré túto ochranu potrebujú. Osem z desiatich Európanov sa domnieva, že počet žiadateľov o azyl v jednotlivých členských štátoch EÚ by mal byť vyrovnanejší.

Schengen a voľný pohyb

SPRÁVA: V roku 2011 bolo udelených približne 12,7 miliónov schengenských víz, väčšina z nich v Ruskej federácii (asi 40,7%), za ňou nasleduje Ukrajina (8,7 %), Čína (8,1 %) a Turecko (4,7 %).

EB: Takmer šesť z desiatich respondentov (57%) súhlasí s tým, že cestovanie občanov nečlenských štátov do EÚ na turistické alebo pracovné účely by sa malo zjednodušiť. Možnosť cestovať v rámci EÚ bez kontrol na vnútorných hraniciach považuje za dôležitú 67 % respondentov.

Súvislosti

Výročné správy o prisťahovalectve a azyle sa vypracúvajú na základe žiadosti, ktorú vzniesla Európska rada pri prijímaní Európskeho paktu o prisťahovalectve a azyle v roku 2008. Tretia výročná správa o prisťahovalectve a azyle (za rok 2011) informuje o vývoji, ku ktorému došlo na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov pri riešení týchto výziev, a to najmä v súvislosti so:

  • zaisťovaním toho, aby možnosti legálnej migrácie a mobility zodpovedali potrebám EÚ,

  • pokračujúcou realizáciou snáh o účinnú integráciu, aby sa potenciál migrantov naplno využil nielen v ekonomickej, ale tiež v sociálnej a kultúrnej oblasti,

  • reagovaním na migračné tlaky účinným vykonávaním existujúcich opatrení na obmedzenie nelegálnej migrácie, a to aj prostredníctvom dialógu a spolupráce s nečlenskými krajinami, solidarity s členskými krajinami, ktoré sú problémom najviac postihnuté, ako aj dobre fungujúcich hraničných kontrol a vízových procedúr,

  • dokončením spoločného európskeho azylového systému v roku 2012, aby bolo možné poskytovať ochranu osobám, ktoré ju potrebujú. Len koherentná politika, ktorá rieši všetky uvedené aspekty, umožní EÚ naplno využiť potenciál migrácie.

V tejto súvislosti je podpora EÚ poskytovaná prostredníctvom finančnej pomoci v oblasti migrácie a mobility významným aspektom vnútornej solidarity v rámci EÚ a spolupráce s nečlenskými krajinami (pozri MEMO/12/399).

Ďalšie informácie:

Tretia výročná správa o prisťahovalectve a azyle:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Pracovný dokument útvarov Komisie sprevádzajúci správu:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Finančná pomoc nečlenským krajinám EÚ v oblasti migrácie a mobility

Prieskum Eurobarometer: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Domovská stránka komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Európska migračná sieť

http://www.emn.europa.eu

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar