Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Nowe sprawozdanie i badanie rzucają światło na kwestie migracji, azylu i swobodnego przepływu osób w UE

Bruksela, dnia 1 czerwca 2012 r. – Komisja opublikowała dziś sprawozdanie na temat rozwoju sytuacji w dziedzinie imigracji i azylu w 2011 r. oraz badanie Eurobarometru poświęcone postawom obywateli europejskich wobec zagadnień mobilności transgranicznej, migracji i bezpieczeństwa. Według badania ośmiu z dziesięciu Europejczyków twierdzi, że państwa członkowskie UE powinny zapewniać ochronę i azyl osobom potrzebującym i że przepisy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl powinny być jednakowe na obszarze całej UE. Znaczna większość Europejczyków (67%) uważa za istotną możliwość podróżowania na terenie UE bez kontroli na granicach wewnętrznych.

„Dane zawarte w sprawozdaniu i wyniki badania opinii publicznej utwierdzają Komisję w przekonaniu, że Unia Europejska potrzebuje silnej i spójnej polityki migracyjnej uwzględniającej potrzeby zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Musimy skutecznie kontrolować nasze zewnętrzne granice, tak aby zabezpieczyć swobodny przepływ osób na terenie UE i zapewnić rzeczywistą ochronę osobom jej potrzebującym, umożliwiając równocześnie legalną migrację i mobilność”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.

Poniżej znajdują się niektóre z głównych punktów sprawozdania i badania Eurobarometru (EB):

Legalna migracja

SPRAWOZDANIE: Na terenie UE przebywa około 20,2 miliona obywateli państw trzecich, co stanowi 4% całkowitej liczby ludności UE (502,5 miliona) i 9,4% szacowanej liczby migrantów na świecie (214 milionów).

EB: 68% respondentów uważa, że legalni imigranci powinni cieszyć się tymi samymi prawami, co obywatele ich własnego kraju. Czterech na dziesięciu badanych Europejczyków (42%) sądzi, że UE powinna wspierać migrację zarobkową z krajów spoza UE w celu zaradzenia wyzwaniom demograficznym i problemowi braku siły roboczej. 46% respondentów jest odmiennego zdania.

Nielegalna migracja

SPRAWOZDANIE: W 2011 r. około 343 000 osobom odmówiono wjazdu do UE, co stanowi 13-procentowy spadek w stosunku do 2010 r. W tym samym 2011 r. zatrzymano ok. 468 500 osób (spadek w porównaniu z 2010 r., gdy zatrzymano ok. 505 000 osób), a państwa członkowskie zastosowały procedurę powrotu wobec ok. 190 000 obywateli państw trzecich (15% mniej niż w 2010 r.).

EB: Ośmiu z dziesięciu badanych Europejczyków (80%) uważa, że UE powinna w większym stopniu wspierać państwa członkowskie w rozwiązywania problemów związanych z nielegalną migracją. 78% badanych jest zdania, że koszty związane z nielegalną migracją powinny być ponoszone wspólnie przez państwa członkowskie UE.

Integracja

SPRAWOZDANIE: W 2010 r. średni wskaźnik zatrudnienia wśród obywateli państw trzecich w wieku 20-64 lat wynosił 58,5%, co odpowiada wskaźnikowi 68,6% dla całkowitej liczby ludności w wieku 20-64 lat.

EB: 53% respondentów uważa, że imigracja wzbogaca państwa UE pod względem gospodarczym i kulturowym. 60% Europejczyków twierdzi, że imigranci mogą napotkać trudności w integracji z powodu dyskryminacji.

Polityka azylowa

SPRAWOZDANIE: W 2011 r. państwa członkowskie UE zarejestrowały nieco ponad 302 000 wniosków o azyl, czyli aż o 16,2% więcej niż w 2010 r. Jest to jednak nadal o wiele mniej niż rekordowa liczba 425 000 wniosków otrzymanych w 2001 r.

EB: 80% badanych uważa, że państwa członkowskie UE powinny zapewniać ochronę i azyl osobom potrzebującym. Ośmiu z dziesięciu Europejczyków biorących udział w sondażu jest zdania, że liczba osób ubiegających się o azyl powinna być bardziej równomiernie rozłożona wśród państw członkowskich UE.

Strefa Schengen i swobodny przepływ osób

SPRAWOZDANIE: W 2011 r. wydano ok. 12,7 miliona wiz Schengen, z czego większość w Federacji Rosyjskiej (40,7%), na Ukrainie (8,7%), w Chinach (8,1%) i w Turcji (4,7%).

EB: Nieco mniej niż sześciu z dziesięciu respondentów (57%) uważa, że należy wprowadzić ułatwienia w podróżowaniu w celach turystycznych i biznesowych do UE dla obywateli państw trzecich. Możliwość podróżowania na terenie UE bez kontroli na granicach wewnętrznych jest istotna dla 67% badanych.

Kontekst

Sprawozdania roczne na temat imigracji i azylu są zgodne z wnioskiem Rady Europejskiej złożonym w momencie przyjęcia paktu o imigracji i azylu z 2008 r. W trzecim sprawozdaniu rocznym na temat imigracji i azylu (za 2011 r.) podkreślone zostały główne inicjatywy na poziomie unijnym i krajowym powzięte, aby sprostać powyższym wyzwaniom, a w szczególności aby:

  • dopilnować, aby możliwości legalnej migracji i mobilności odpowiadały potrzebom UE;

  • kontynuować prace na rzecz skutecznej integracji w celu pełnego wykorzystania potencjału imigrantów, nie tylko w sensie gospodarczym, ale również w sensie społecznym i kulturowym;

  • wyjść naprzeciw presji migracyjnej poprzez skuteczne wdrażanie istniejących środków ograniczania nielegalnej migracji, w tym poprzez dialog i współpracę z krajami spoza UE, solidarność z państwami członkowskimi najbardziej dotkniętymi tym problemem oraz zapewnienie sprawnie funkcjonujących kontroli granicznych i procedur wizowych;

  • urzeczywistnić wspólny europejski system azylowy w 2012 r. w celu zapewnienia ochrony potrzebującym. Jedynie spójna polityka obejmująca wszystkie wymienione aspekty może zapewnić UE pełne wykorzystanie pozytywnych czynników związanych z migracją.

W tym kontekście wsparcie UE w formie pomocy finansowej na rzecz migracji i mobilności pozostaje istotnym aspektem solidarności wewnątrz UE i współpracy z krajami nienależącymi do Unii (zob. MEMO/12/399).

Dodatkowe informacje

Trzecie sprawozdanie roczne na temat imigracji i azylu:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Dokument roboczy służb Komisji dołączony do sprawozdania:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Pomoc finansowa dla krajów spoza UE w dziedzinie migracji i mobilności

Sprawozdanie Eurobarometru: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Strona internetowa Cecilii Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Europejska Sieć Migracyjna:

http://www.emn.europa.eu

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar