Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauns ziņojums un pētījums sniedz ieskatu jautājumos par migrāciju, patvērumu un brīvu pārvietošanos ES

Brisele, 2012. gada 1 jūnijā. Šodien Komisija publicē ziņojumu par 2011. gada notikumiem imigrācijas un patvēruma jomā, ko papildina Eirobarometra pētījums par Eiropas pilsoņu attieksmi pret pārrobežu mobilitāti, migrāciju un drošību. Saskaņā ar šo pētījumu 8 no 10 eiropiešiem uzskata, ka ES dalībvalstīm būtu jānodrošina aizsardzība un patvērums cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, un ka noteikumiem par patvēruma meklētāju uzņemšanu jābūt vienādiem visā ES. Vairums eiropiešu (67 %) domā, ka svarīga ir iespēja ceļot ES bez iekšējo robežu kontroles.

"Ziņojuma dati un sabiedriskās domas aptaujas rezultāti apstiprina Komisijas viedokli, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama stingra un saskaņota migrācijas politika, kas atbilst gan īstermiņa, gan ilgtermiņa vajadzībām. Mums efektīvi jāpārvalda mūsu ārējās robežas, lai ES nodrošinātu brīvu pārvietošanos, sniegtu patiesu aizsardzību tiem, kam tā nepieciešama, un vienlaikus nodrošinātu iespējas legālai migrācijai un mobilitātei", teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Turpmāk sniegti daži izvilkumi no ziņojuma un Eirobarometra pētījuma.

Legālā migrācija

ZIŅOJUMS: ES dzīvo apmēram 20,2 miljoni trešo valstu valstspiederīgo, kas veido 4 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita (502,5 miljoni) un 9,4 % no aplēstā migrantu skaita visā pasaulē (214 miljoni).

Eirobarometra pētījums: 68 % no aptaujātajiem uzskata, ka legālajiem imigrantiem būtu jāpiešķir tādas pašas tiesības kā viņu valsts pilsoņiem. Četri no desmit eiropiešiem (42 %) domā, ka ES būtu jāveicina darbaspēka migrācija no valstīm ārpus ES, lai palīdzētu risināt demogrāfiskās problēmas un darbaspēka trūkuma jautājumu, savukārt 46 % nepiekrīt šai domai.

Nelegālā migrācija

ZIŅOJUMS: 2011. gadā apmēram 343 000 cilvēku tika liegta iebraukšana ES, kas ir par 13 % mazāk nekā 2010. gadā. Aptuveni 468 500 personas 2011. gadā tika aizturētas (šis skaitlis ir samazinājies, salīdzinot ar 2010. gadu, kad tika aizturētas aptuveni 505 000 personas), un dalībvalstis atgrieza apmēram 190 000 trešo valstu valstspiederīgo (gandrīz par 15 % mazāk nekā 2010. gadā).

Eirobarometra pētījums: astoņi no desmit eiropiešiem (80 %) domā, ka ES būtu jāpalielina palīdzība dalībvalstīm, lai novērstu nelikumīgo migrāciju. Savukārt 78 % uzskata, ka nelikumīgās migrācijas novēršanas izmaksas būtu jāsadala starp visām ES dalībvalstīm.

Integrācija

ZIŅOJUMS: 2010. gadā trešo valstu valstspiederīgo vidējais bezdarba rādītājs vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem bija 58,5 % salīdzinājumā ar 68,6 % no kopējā iedzīvotāju skaita šajā vecuma grupā.

Eirobarometra pētījums: 53 % no aptaujātajiem uzskata, ka imigrācija bagātina ES valstis gan ekonomikas, gan kultūras ziņā. 60 % no eiropiešiem uzskata, ka diskriminācijas dēļ imigranti varētu saskarties ar integrācijas problēmām.

Patvērums

ZIŅOJUMS: Dalībvalstīs 2011. gadā tika reģistrēti mazliet vairāk nekā 302 000 patvēruma pieteikumu, kas ir par aptuveni 16,2 % vairāk nekā 2010. gadā. Tomēr šis skaitlis krietni atpaliek no augstākā rādītāja – 425 000 pieteikumu 2001. gadā.

Eirobarometra pētījums: 80 % no aptaujātajiem uzskata, ka ES dalībvalstīm būtu jānodrošina aizsardzība un patvērums tiem, kam tas nepieciešams. Astoņi no desmit eiropiešiem uzskata, ka patvēruma meklētāju skaits būtu vienlīdzīgāk jāsadala starp ES dalībvalstīm.

Šengenas zona un brīva pārvietošanās

ZIŅOJUMS: 2011. gadā tika izsniegti apmēram 12,7 miljoni Šengenas vīzu, lielākā daļa – Krievijas Federācijā (40,7%), kam seko Ukraina (8,7 %), Ķīna (8,1%) un Turcija (4,7 %).

Eirobarometra pētījums: gandrīz seši no desmit respondentiem (57 %) domā, ka personām, kas nav ES pilsoņi, būtu jānodrošina atvieglota ieceļošana ES tūrisma un uzņēmējdarbības nolūkā. Iespēja ceļot ES bez iekšējo robežu kontroles ir svarīga 67 % respondentu.

Priekšvēsture

Gada ziņojumi par imigrāciju un patvērumu tiek sagatavoti, atbildot uz Eiropadomes lūgumu, ko tā izteica, pieņemot 2008. gada Imigrācijas un patvēruma paktu. Trešajā Gada ziņojumā par imigrāciju un patvērumu (par 2011. gadu) ir uzsvērti galvenie pasākumi ES un valstu līmenī, lai risinātu šīs problēmas un jo īpaši lai:

  • nodrošinātu, ka legālās migrācijas un mobilitātes iespējas atbilst ES vajadzībām,

  • turpinātu darbu ceļā uz efektīvu integrāciju, lai pilnībā izmantotu potenciālu, ko piedāvā migranti, ne tikai ekonomikas ziņā, bet arī sociālajā un kultūras nozīmē,

  • risinātu migrācijas spiediena jautājumu, efektīvi īstenojot esošos pasākumus, lai samazinātu nelegālo migrāciju, tostarp, izmantojot dialogu un sadarbību ar valstīm ārpus ES, apliecinot solidaritāti ar visvairāk ietekmētajām dalībvalstīm, kā arī veicot efektīvu robežu kontroli un vīzu procedūras,

  • 2012. gadā īstenotu Kopējo Eiropas patvēruma sistēmu, nodrošinot aizsardzību tiem, kam tā nepieciešama. ES var pilnībā izmantot migrācijas sniegto pozitīvo ietekmi, vienīgi īstenojot saskaņotu politiku, kas risina visus šos jautājumus.

Šajā sakarā svarīgs aspekts, lai nodrošinātu ES iekšējo solidaritāti un sadarbību ar valstīm ārpus ES, ir ES finansiāls atbalsts migrācijai un mobilitātei (skatīt MEMO/12/399).

Papildu informācija

Trešais Gada ziņojums par imigrāciju un patvērumu:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Ziņojumam pievienotais Komisijas dienestu darba dokuments:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Finansiāls atbalsts valstīm ārpus ES migrācijas un mobilitātes jomā

Eirobarometra ziņojums: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Eiropas Migrācijas tīkls

http://www.emn.europa.eu

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar