Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Naujoje ataskaitoje ir apklausoje trumpai apžvelgiama migracijos, prieglobsčio ir laisvo judėjimo padėtis ES

Briuselis, 2012 m. birželio 1 d. Šiandien Komisija skelbia ataskaitą, kurioje apžvelgiami per 2011 m. įvykę pokyčiai imigracijos ir prieglobsčio srityse ir prie kurios pridėta Eurobarometro apklausa apie Europos piliečių požiūrį į tarpvalstybinį judumą, migraciją ir saugumą. Remiantis apklausos rezultatais, 8 iš 10 europiečių sutinka, kad ES valstybės narės turėtų suteikti apsaugą ir prieglobstį asmenims, kuriems to reikia, ir kad prieglobsčio prašytojų priėmimo taisyklės visoje ES turėtų būti vienodos. Dauguma europiečių (67 %) mano, kad svarbu turėti galimybę keliauti ES be vidaus sienų kontrolės.

„Ataskaitoje pateikti duomenys ir apklausos rezultatai rodo, jog pritariama Komisijos nuomonei, kad Europos Sąjungai reikia tvirtos ir nuoseklios migracijos politikos, kuria atsižvelgiama ir į trumpalaikius, ir į ilgalaikius poreikius. Turime veiksmingai valdyti savo išorės sienas, siekdami užtikrinti laisvą judėjimą Europos Sąjungoje, suteikti tikrą apsaugą tiems, kuriems jos reikia, ir kartu numatyti teisėtos migracijos ir judumo galimybes,“ – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Štai keli svarbiausi ataskaitoje ir Eurobarometro apklausoje aptarti klausimai:

Teisėta migracija

ATASKAITA: ES yra apie 20,2 mln. trečiųjų šalių piliečių – t. y. apie 4 % viso ES gyventojų skaičiaus (502,5 mln.) ir 9,4 % bendro apytikslio migrantų visame pasaulyje skaičiaus (214 mln.).

APKLAUSA: 68 % apklaustųjų mano, kad, teisėti imigrantai turėtų turėti tokias pačias teises kaip ir šalies piliečiai. Keturi iš dešimties europiečių (42 %) mano, kad ES turėtų skatinti darbo jėgos migraciją iš ES nepriklausančių šalių, kad būtų sprendžiamos demografinės problemos ir darbo jėgos trūkumas; su šiuo teiginiu nesutinka 46 % apklaustųjų.

Neteisėta migracija

ATASKAITA: 2011 m. apie 343 000 asmenų buvo uždrausta atvykti į ES; palyginti su 2010 m., šis skaičius sumažėjo 13 %. 2011 m. taip pat sulaikyta apie 468 500 neteisėtai sieną kertančių asmenų (t. y. mažiau, palyginti su 2010 m., kuomet buvo sulaikyta apie 505 000 asmenų); valstybės narės grąžino apie 190 000 trečiųjų šalių piliečių (beveik 15 % mažiau, palyginti su 2010 m.).

APKLAUSA: aštuoni iš dešimties europiečių (80 %) mano, kad ES turėtų labiau padėti valstybėms narėms spręsti neteisėtos migracijos problemą. 78 % respondentų mano, kad ES valstybės narės turėtų dalytis kovojant su neteisėta migracija patiriamomis išlaidomis.

Integracija

ATASKAITA: 2010 m. vidutinis 20–64 metų trečiųjų šalių piliečių užimtumo lygis buvo 58,5 %, o bendras 20–64 metų visų gyventojų užimtumo lygis buvo 68,6 %.

APKLAUSA: 53 % apklaustųjų mano, kad imigracija praturtina ES šalis ekonominiu ir kultūriniu požiūriu. 60 % europiečių mano, kad dėl diskriminacijos imigrantams gali kilti sunku integruojantis.

Prieglobstis

ATASKAITA: 2011 m. ES valstybės narės užregistravo šiek tiek daugiau nei 302 000 prieglobsčio prašymų, t. y. 16,2 % daugiau, palyginti su 2010 m. Vis dėlto tai gerokai mažiau, palyginti su 2001 m., kuomet buvo gautas rekordinis prašymų skaičius – 425 000.

APKLAUSA: 80 % apklaustųjų mano, kad ES valstybės narės turėtų suteikti apsaugą ir prieglobstį tiems, kuriems to reikia. Aštuoni iš dešimties europiečių mano, kad ES valstybės narės prieglobsčio prašytojus turėtų tarpusavyje pasiskirstyti tolygiau.

Šengeno erdvė ir laisvas judėjimas

ATASKAITA: 2011 m. išduota apie 12,7 mln. Šengeno vizų, daugiausia Rusijos Federacijoje (40,7%), Ukrainoje (8,7 %), Kinijoje (8,1 %) ir Turkijoje (4,7 %).

APKLAUSA: šiek tiek mažiau nei šeši iš dešimties respondentų (57 %) mano, kad ES nepriklausančių šalių piliečiams turėtų būti lengviau keliauti į ES turizmo ir verslo reikalais. Galimybė keliauti ES be vidaus sienų kontrolės yra svarbi 67 % respondentų.

Pagrindiniai faktai

Metinės imigracijos ir prieglobsčio ataskaitos rengiamos atsižvelgiant į Europos Vadovų Tarybos pageidavimą, išreikštą priimant 2008 m. imigracijos ir prieglobsčio paktą. Trečiojoje metinėje imigracijos ir prieglobsčio ataskaitoje (2011 m.) apžvelgiami pagrindiniai pokyčiai ES ir nacionaliniu lygmenimis, siekiant spręsti šiuos uždavinius, visų pirma:

  • užtikrinti, kad teisėtos migracijos ir judumo galimybės atitiktų ES poreikius;

  • toliau siekti veiksmingos integracijos, kad visapusiškai būtų išnaudotas migrantų potencialas, ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu bei kultūriniu požiūriu;

  • migracijos problemas spręsti veiksmingai įgyvendinant galiojančias kovos su neteisėta imigracija priemones, taip pat palaikant dialogą ir bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis, solidarizuojantis su labiausiai nukentėjusiomis valstybėmis narėmis, ir užtikrinant gerai veikiančias sienų kontrolės priemones ir vizų išdavimo tvarką;

  • 2012 m. sukurti bendrą Europos prieglobsčio sistemą, siekiant suteikti apsaugą tiems, kuriems jos reikia. Tik vykdydama nuoseklią politiką, kuria sprendžiamos visos šios problemos, ES galės visapusiškai pasinaudoti migracijos teikiamais privalumais.

Šiomis aplinkybėmis ES teikiama su migracija ir judumu susijusi finansinė parama tebėra svarbus solidarumo ES viduje ir bendradarbiavimo su ES nepriklausančiomis šalimis aspektas (žr. MEMO/12/399).

Išsamesnė informacija

Trečioji metinė imigracijos ir prieglobsčio ataskaita

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Prie ataskaitos pridėtas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399 Finansinė su migracija ir judumu susijusi parama ES nepriklausančioms šalims

Eurobarometro ataskaita: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainės pradžios tinklalapis

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainės pradžios tinklalapis

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Europos migracijos tinklas

http://www.emn.europa.eu.

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst, tel. (+32 2 298 67 64)


Side Bar