Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tuoretta tietoa maahanmuutosta, turvapaikanhakijoista ja liikkuvuudesta EU:ssa

Bryssel 1.6.2012 – Komissio julkaisee tänään kertomuksen maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden kehityksestä vuonna 2011. Sen ohessa julkaistaan Eurobarometri-tutkimus liikkuvuutta, maahanmuuttoa ja turvallisuutta koskevista EU:n kansalaisten asenteista. Tutkimuksen mukaan kahdeksan eurooppalaista kymmenestä on sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden on tarjottava suojelua ja turvapaikka sitä tarvitseville ja että turvapaikkasääntöjen pitäisi olla samat kaikkialla EU:ssa. Enemmistö eurooppalaisista (67 prosenttia) pitää tärkeänä vapaata matkustamista EU:ssa ilman sisärajatarkastuksia.

”Kertomuksessa raportoidut luvut ja mielipidetutkimuksen tulokset tukevat komission näkemystä, jonka mukaan Euroopan unioni tarvitsee vahvaa ja johdonmukaista maahanmuuttopolitiikkaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin tarpeisiin. EU:n ulkorajoja on hallinnoitava tehokkaasti, vapaa liikkuvuus EU:n sisällä on turvattava ja tarvitseville on annettava todellista suojelua. Samalla laillinen maahanmuutto ja liikkuvuus tarvitsevat kanavansa”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Kertomuksen ja Eurobarometri-tutkimuksen (EB) pääkohtia:

Laillinen maahanmuutto

KERTOMUS: EU:ssa oleskelee noin 20,2 miljoonaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaista. Tämä muodostaa noin neljän prosentin osuuden EU:n koko väestöstä (502,5 miljoonaa) ja 9,4 prosenttia niistä koko maailman arviolta 214 miljoonasta ihmisestä, jotka ovat muuttaneet kotimaastaan muualle.

EB: 68 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että laillisilla maahanmuuttajilla pitäisi olla samat oikeudet kuin maan kansalaisilla. Neljä eurooppalaista kymmenestä (42 prosenttia) uskoo, että EU:n olisi väestönkehityksensä ja työvoimapulan vuoksi edistettävä työvoiman muuttoa EU:hun sen ulkopuolelta, kun taas 46 prosenttia on eri mieltä.

Laiton maahanmuutto

KERTOMUS: Vuonna evättiin noin 343 000 ihmisen pääsy EU:hun, mikä on 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Edelleen vuonna 2011 otettiin kiinni noin 468 500 laitonta maahanmuuttajaa (vähemmän kuin vuonna 2010, jolloin määrä oli noin 505 000) ja jäsenvaltiot palauttivat noin 190 000 EU:n ulkopuolista kansalaista (15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010).

EB: Kahdeksan eurooppalaista kymmenestä (80 prosenttia) katsoo, että EU:n olisi lisättävä tukeaan jäsenvaltioille laittoman maahanmuuton käsittelyssä. Vastanneista 78 prosenttia toivoisi, että laittoman maahanmuuton kustannukset jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Kotouttaminen

KERTOMUS: EU:ssa oleskelevien 20–64-vuotiaiden, sen ulkopuolisten maiden kansalaisten työllisyysaste oli vuonna 2010 keskimäärin 58,5 prosenttia kun koko samanikäisen väestön työllisyysaste oli 68,6 prosenttia.

EB: Vastanneista 53 prosenttia on sitä mieltä, että maahanmuutto rikastuttaa EU-maita taloudellisesti ja kulttuurisesti, ja 60 prosenttia arvelee, että syrjintä saattaa haitata maahanmuuttajien kotouttamista.

Turvapaikka

KERTOMUS: EU:n jäsenvaltiot kirjasivat vuonna 2011 hieman yli 302 000 turvapaikkahakemusta. Tässä on tapahtunut merkittävä, 16,2 prosentin lisäys vuoteen 2010 verrattuna. Lukumäärä on silti huomattavasti pienempi kuin ennätysvuonna 2001, jolloin hakemuksia kertyi 425 000.

EB: Vastanneista 80 prosenttia katsoo, että EU:n jäsenvaltioiden on tarjottava suojelua ja turvapaikka sitä tarvitseville. Kahdeksan eurooppalaista kymmenestä on sitä mieltä, että turvapaikanhakijoiden määriä olisi tasattava jäsenvaltioiden kesken.

Schengen ja vapaa liikkuvuus

KERTOMUS: Vuonna 2011 myönnettiin noin 12,7 miljoonaa Schengen-viisumia, suurin osa Venäjällä (noin 41 prosenttia) ja seuraavaksi eniten Ukrainassa (8,7 prosenttia), Kiinassa (8,1 prosenttia) ja Turkissa (4,7 prosenttia).

EB: Hiukan alle kuusi vastaajaa kymmenestä (57 prosenttia) kannattaa sitä, että EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten matkustamista EU:hun turisteina ja työasioissa olisi helpotettava. Mahdollisuutta vapaaseen matkustamiseen EU:n sisällä ilman sisärajatarkastuksia arvostaa 67 prosenttia vastaajista.

Taustaa

Vuosikertomus maahanmuutosta ja turvapaikka-asioista annetaan Eurooppa-neuvoston pyynnöstä, jonka se esitti vuonna 2008 maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen yhteydessä. Kolmannessa, vuotta 2011 koskevassa kertomuksessa tuodaan esiin tärkeimpiä näihin haasteisiin liittyviä kehityskulkuja EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Siinä käsitellään etenkin toimia, joiden tavoitteena on

  • varmistaa, että mahdollisuudet lailliseen maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen vastaavat EU:n tarpeita;

  • jatkaa toimivan kotouttamisen kehittämistä, jotta maahanmuuttajien koko taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen potentiaali saataisiin hyödynnettyä;

  • reagoida maahanmuuttopaineisiin hyödyntäen tehokkaammin olemassaolevia keinoja (esim. vuoropuhelu ja yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, solidaarisuus suurimman paineen kohteena olevia jäsenvaltioita kohtaan, toimivat rajatarkastukset ja viisumimenettelyt) laittoman maahanmuuton vähentämiseksi;

  • saada aikaan Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä vuonna 2012 suojelun tarjoamiseksi sitä tarvitseville. Jotta EU saisi täyden hyödyn maahanmuutosta, kaikki nämä seikat kattava johdonmukainen politiikka on välttämätöntä.

Tärkeä osa EU:n sisäistä solidaarisuutta ja yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on EU:n taloudellinen muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen liittyvä tuki (ks. MEMO/12/399).

Lisätietoa

Kolmas maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koskeva vuosikertomus:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Kertomukseen liittyvä komission valmisteluasiakirja:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen liittyvä taloudellinen apu EU:n ulkopuolisille maille

Eurobarometri-tutkimuksen raportti: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Sisäasioiden pääosaston kotisivut:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Euroopan muuttoliikeverkosto:

http://www.emn.europa.eu

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar