Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KOMISJON – PRESSITEADE

Uuest aruandest ja uuringutulemustest selgub vaba liikumise ning sisserände- ja varjupaigapoliitika hetkeseis ELis

Brüssel, 1. juuni 2012. – Komisjon avaldab täna aruande sisserände- ja varjupaigapoliitika vallas tehtust 2011. aastal. Sellele on lisatud Eurobaromeetri tulemused, mis kajastavad Euroopa kodanike hoiakuid piiriülese liikumise, rände ja julgeoleku suhtes. Uuringu andmetel arvavad kaheksa eurooplast kümnest, et ELi liikmesriigid peaksid abivajajatele andma kaitset ja varjupaika ning et varjupaiga taotlejaid tuleks kogu ELis kohelda ühtemoodi. Suur enamus eurooplasi (67 %) peab oluliseks, et ELi piires saab reisida ilma sisepiiridel toimuva kontrollita.

Aruande arvnäitajad ja arvamusuuringu tulemused toetavad komisjoni seisukohta, et Euroopa Liit vajab tugevat ja ühtset rändepoliitikat, mis vastab nii lühi- kui pikaajalistele vajadustele. „Meil on vaja tõhusat kontrolli välispiiride üle, et tagada vaba liikumine ELi piires, et tõeliselt kaitsta neid, kes seda vajavad, ning ühtlasi luua võimalused seaduslikuks rändeks ja liikumiseks,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Allpool on toodud mõned olulised momendid aruandest ja Eurobaromeetrist.

Seaduslik ränne

ARUANNE: ELis on ligikaudu 20,2 miljonit kolmandate riikide kodanikku, mis moodustab umbes 4 % kogu ELi rahvastikust (502,5 miljonit) ja 9,4 % väljarännanutest (hinnanguliselt 214 miljonit) kogu maailmas.

Eurobaromeeter: 68 % arvamusuuringus osalenutest arvab, et seaduslikele sisserännanutele peaks tagama samad õigused kui oma riigi kodanikele. Neli igast kümnest eurooplasest (s.o 42 %) on arvamusel, et EL peaks soodustama tööalast rännet kolmandatest riikidest, leevendamaks demograafilisi ja tööjõu puudusest tingitud probleeme, samas kui 46 % vastanutest sellega ei nõustu.

Ebaseaduslik ränne

ARUANNE: 2011. aastal ei antud ELi sisenemiseks luba ligikaudu 343 000 isikule, mis on 13 % vähem kui 2010. aastal. Samal aastal peeti kinni 468 000 isikut (seda on vähem kui 2010. aastal, mil peeti kinni 505 000 isikut) ning liikmesriigid saatsid tagasi ligikaudu 190 000 kolmandate riikide kodanikku (15 % vähem kui 2010. aastal).

Eurobaromeeter: kaheksa igast kümnest eurooplasest (s.o 80 %) arvab, et ELi toetus liikmesriikidele ebaseadusliku rände ohjamiseks peaks olema suurem. 78 % leiab, et ebaseadusliku rände ohjamisega seotud kulusid peaksid ELi liikmesriigid ühiselt kandma.

Integreerimine

ARUANNE: 2010. aastal oli tööhõive keskmine määr kolmandatest riikidest pärit 20–64aastaste kodanike hulgas 58,5 %, samas kui kogu 20–64aastaste vanuserühmas oli see näitaja 68,6 %.

Eurobaromeeter: 53% arvamusuuringus osalenutest arvab, et ränne rikastab ELi riikide majandust ja kultuuri. 60 % eurooplasi leiab, et sisserännanutel võib tekkida integreerumisraskusi diskrimineerimise tõttu.

Varjupaigaküsimused

ARUANNE: 2011. aastal registreeriti ELi liikmesriikides üle 302 000 varjupaigataotluse, mis on oluliselt, st 16,2 % rohkem kui 2010. aastal. Samas jääb see näitaja tugevasti allapoole 2001. aasta tipptasemest, mil registreeriti 425 000 taotlust.

Eurobaromeeter: 80 % arvamusuuringus osalenutest on nõus, et ELi liikmesriigid peavad andma kaitset ja varjupaika nendele, kes seda vajavad. Kaheksa igast kümnest eurooplasest leiab, et varjupaigataotlejad peaksid ühtlasemalt ELi liikmesriikide vahel jaotuma.

Schengeni leping ja vaba liikumine

ARUANNE: 2011. aastal väljastati ligikaudu 12,7 miljonit Schengeni viisat, enamus Vene Föderatsioonis (40,7%), seejärel Ukrainas (8,7 %), Hiinas (8,1 %) ja Türgis (4,7 %).

Eurobaromeeter: veidi alla kuue igast kümnest arvamusuuringus osalenust olid nõus, et kolmandate riikide kodanikud peaksid saama lihtsamini ELi siseneda nii turismi kui ka ärieesmärkidel. 67 % eurooplastest peab oluliseks võimalust reisida ELi piires ilma sisepiiridel toimuva kontrollita.

Taust

Aastaaruanded sisserände- ja varjupaigaküsimuste kohta koostatakse vastavalt Euroopa Ülemkogu poolt 2008. aasta Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti vastuvõtmisel esitatud taotlusele. Sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste kolmas aastaaruanne (2011) juhib tähelepanu olulistele ilmingutele nii ELi kui ka riiklikul tasandil, et mainitud probleemidele lahendusi leida ning eelkõige

  • tagada, et seadusliku rände ja liikumise võimalused vastaksid ELi vajadustele;

  • jätkata tööd toimiva integratsiooni nimel, et täielikult rakendada sisserännanute majanduslikku, samuti sotsiaalset ja kultuurilist potentsiaali;

  • tulla toime rändesurvega, rakendades tõhusalt olemasolevaid meetmeid ebaseadusliku rände vähendamiseks, kasutades dialoogi ja koostööd kolmandate riikidega, tegutsedes solidaarselt liikmesriikidega, kes nende küsimustega kõige rohkem kokku puutuvad, ning tagades tõhusa piirikontrolli ja tõhusad viisamenetlused.

  • käivitada aastaks 2012 Euroopa ühine varjupaigasüsteem, et pakkuda kaitset abivajajatele; peamine on ühtne, kõiki nimetatud aspekte hõlmav poliitika, mis paneb aluse rände positiivse panuse igakülgsele rakendamisele ELi hüvanguks.

Selles kontekstis on ELi rahaline toetus rände- ja liikuvusalaste meetmete rakendamiseks üks ELi sisemise solidaarsuse ja kolmandate riikidega tehtava koostöö olulisi aspekte (vt MEMO/12/399).

Lisateave

Sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste kolmas aastaaruanne:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Aruandega kaasnev komisjoni talituste töödokument:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Rahaline abi kolmandatele riikidele rände ja liikuvuse valdkonnas

Eurobaromeetri aruanne: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Siseasjade peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Euroopa rändevõrgustik:

http://www.emn.europa.eu

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar