Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ny rapport og undersøgelse giver et øjebliksbillede af migration, asyl og fri bevægelighed i EU

Bruxelles, den 1. juni 2012 - Kommissionen offentliggør i dag en rapport om udviklingen i 2011 inden for indvandring og asyl ledsaget af en Eurobarometerundersøgelse af de europæiske borgeres holdning til grænseoverskridende mobilitet, migration og sikkerhed. Ifølge undersøgelsen mener 8 ud af 10 europæere, at EU-medlemsstaterne bør yde beskyttelse og asyl til dem, der er i nød, og at indrejsereglerne for asylansøgere bør være de samme i hele EU. Et stort flertal af europæerne (67 %) synes, at det er vigtigt at kunne rejse inden for EU uden kontrol ved de indre grænser.

"Rapportens tal og resultatet af meningsundersøgelsen understøtter Kommissionens opfattelse, som er, at Den Europæiske Union har brug for en stærk og sammenhængende migrationspolitik, som opfylder både kortsigtede og langsigtede behov. Vi er nødt til at forvalte vores ydre grænser effektivt, sikre fri bevægelighed inden for EU og yde reel beskyttelse til dem, der har behov herfor, samtidigt med at vi sikrer kanaler til lovlig migration og mobilitet," udtalte Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender.

Her er nogle vigtige oplysninger fra rapporten og Eurobarometerundersøgelsen:

Lovlig migration

RAPPORT: Der er ca. 20,2 millioner tredjelandsstatsborgere i EU, hvilket udgør omkring 4 % af den samlede EU-befolkning (502,5 millioner) og 9,4 % af de skønnede 214 millioner migranter på verdensplan.

Eurobarometer: 68 % af de adspurgte mener, at de lovlige indvandrere bør have samme rettigheder som borgerne i deres eget land. Fire ud af ti europæere (42 %) finder, at EU bør tilskynde til arbejdskraftmigration fra tredjelande for at hjælpe med at tackle demografiske udfordringer og arbejdskraftmangel. 46 % er uenige heri.

Ulovlig migration

RAPPORT: I 2011 blev ca. 343 000 personer nægtet indrejse i EU, hvilket er en nedgang på 13 % i forhold til 2010. Der var, ligeledes i 2011, 468 500 personer, der blev pågrebet (en nedgang på 2010, hvor der var ca. 505 000 personer), og medlemsstaterne tilbagesendte omkring 190 000 tredjelandsstatsborgere (15 % mindre end i 2010).

Eurobarometer: Otte ud af ti europæere (80 %) finder, at EU bør øge sin bistand til medlemsstaterne for at tackle ulovlig migration. 78 % mener, at omkostningerne ved at bekæmpe ulovlig migration bør deles blandt EU-medlemsstaterne.

Integration

RAPPORT: I 2010 var den gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvens for tredjelandsstatsborgere på mellem 20 og 64 år 58,5 % sammenlignet med 68,6 % af den samlede befolkning i samme aldersgruppe.

Eurobarometer: Ifølge 53 % af de adspurgte beriger indvandringen EU-landene økonomisk og kulturelt. 60 % af europæerne mener, at indvandrerne vil kunne få integrationsproblemer på grund af diskrimination.

Asyl

RAPPORT: I 2011 registrerede medlemsstaterne lidt over 302 000 asylansøgninger, hvilket er en betydelig stigning på ca. 16,2 % sammenlignet med 2010. Dette ligger imidlertid langt under det rekordstore antal ansøgninger, der blev modtaget i 2001, nemlig 425 000.

Eurobarometer: 80 % af de adspurgte finder, at EU-medlemsstaterne bør tilbyde beskyttelse og asyl til dem, der er i nød. Otte ud af ti europæere finder, at antallet af asylansøgere bør fordeles mere ligeligt blandt EU-medlemsstaterne.

Schengen og fri bevægelighed

RAPPORT: Der blev i 2011 udstedt ca. 12,7 millioner Schengenvisaer, hovedparten heraf i Den Russiske Føderation (40,7 %), efterfulgt af Ukraine (8,7 %), Kina (8,1 %) og Tyrkiet (4,7 %).

Eurobarometer: Lidt under seks ud af ti adspurgte (57 %) mener, at det bør være lettere for tredjelandsstatsborgere at rejse til EU som turister eller i forbindelse med forretning. Muligheden for at rejse inden for EU uden kontrol ved de indre grænser er vigtig for 67 % af de adspurgte.

Baggrund:

De årlige rapporter om indvandring og asyl udarbejdes som følge af Det Europæiske Råds anmodning herom ved vedtagelsen af pagten om indvandring og asyl i 2008. Den tredje årsrapport om indvandring og asyl (for 2011) understreger den vigtigste indsats, EU og medlemsstaterne har gjort for at tage disse udfordringer op og:

  • sikre, at mulighederne for lovlig migration og mobilitet opfylder EU's behov

  • sikre effektiv integration, således at migranternes fulde potentiale kan udnyttes, ikke kun i økonomisk forstand, men også socialt og kulturelt

  • imødegå migrationspres ved effektiv gennemførelse af eksisterende foranstaltninger til begrænsning af ulovlig migration, herunder gennem dialog og samarbejde med tredjelande, solidaritet med de medlemsstater, der er mest berørt, samt velfungerende grænsekontrol og visumprocedurer

  • etablere et fælles europæisk asylsystem i 2012 for at sikre beskyttelse af dem, der har behov for det. Kun via en sammenhængende politik, som adresserer alle disse aspekter, kan EU fuldt ud drage fordel af migrationens positive bidrag.

EU-støtte i form af finansiel bistand vedrørende migration og mobilitet er i den forstand et vigtigt aspekt ved solidariteten i EU og samarbejde med tredjelande (se MEMO/12/399).

Yderligere oplysninger:

3. årsrapport om indvandring og asyl (2011):

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som ledsager rapporten:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Finansiel bistand til tredjelande på migrations- og mobilitetsområdet

Eurobarometerrapport: 'Awareness of Home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Hjemmeside for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Hjemmeside for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Det europæiske migrationsnetværk

http://www.emn.europa.eu

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar