Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Nová zpráva a průzkum veřejného mínění přinášejí informace o migraci, azylu a volném pohybu v EU

V Bruselu dne 1. června 2012 – Evropská komise dnes zveřejňuje zprávu o vývoji v oblasti migrace a azylu za rok 2011 spolu s průzkumem Eurobarometr o postojích evropských občanů k přeshraniční mobilitě, migraci a bezpečnosti. Z průzkumu vyplývá, že osmdesát procent Evropanů souhlasí s názorem, že by členské státy EU měly poskytovat ochranu a azyl osobám, které to potřebují, a že by se v celé EU měla používat stejná pravidla pro přijímání žadatelů o azyl. Velká většina Evropanů (67 %) si myslí, že je důležité mít možnost cestovat po EU bez kontrol na vnitřních hranicích.

„Údaje ze zprávy a výsledky průzkumu veřejného mínění podporují názor Komise, že Evropská unie potřebuje v oblasti migrace silnou a soudržnou politiku, která by se zabývala krátkodobými i dlouhodobými potřebami. Musíme zajistit efektivní správu vnějších hranic, zachovat volný pohyb v EU, poskytnout skutečnou ochranu těm, kteří to potřebují, a zároveň vytvořit cesty pro legální migraci a mobilitu,“ uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malströmová.

Hlavní informace ze zprávy a z průzkumu Eurobarometr:

Legální přistěhovalectví

ZPRÁVA: V EU žije přibližně 20,2 milionu státních příslušníků třetích zemí, což představuje přibližně 4 % z celkového počtu obyvatel EU (502,5 milionu) a 9,4 % z odhadovaného počtu 214 milionů migrantů ve světě.

Eurobarometr: 68 % respondentů se domnívá, že legální přistěhovalci by měli mít stejná práva jako vlastní občané daného státu. 42 % Evropanů si myslí, že by EU měla podporovat migraci za prací ze zemí mimo EU, aby se vyřešily demografické problémy a nedostatek pracovních sil. 46 % Evropanů však s tímto názorem nesouhlasí.

Nelegální migrace

ZPRÁVA: V roce 2011 byl 343 000 osobám odmítnut vstup do EU. Je to o 13 % méně než v roce 2010. Kromě toho bylo v roce 2011 zadrženo přibližně 468 500 osob (pokles od roku 2010, kdy se jednalo o přibližně 505 000) a členské státy navrátily do země původu přibližně 190 000 státních příslušníků třetích zemí (téměř o 15 % méně než v roce 2010).

Eurobarometr: 80 % Evropanů si myslí, že by EU měla členským státům více pomáhat s řešením problematiky nelegální migrace. 78 % si myslí, že náklady na zvládání nelegální migrace by měly členské státy EU nést společně.

Integrace

ZPRÁVA: V roce 2010 činila průměrná míra zaměstnanosti státních příslušníků třetích zemí ve věku od 20 do 64 let 58,5 %, zatímco v celkové populaci bylo v této věkové skupině zaměstnáno 68,6 % osob.

Eurobarometr: 53 % respondentů se domnívá, že přistěhovalectví obohacuje EU ekonomicky i kulturně. 60 % Evropanů si myslí, že přistěhovalci mohou mít kvůli diskriminaci problémy s integrací.

Azyl

ZPRÁVA: V roce 2011 zaevidovaly členské státy o něco málo více než 302 000 žádostí o azyl, což představuje přibližně 16,2% nárůst oproti roku 2010. Toto číslo však zůstává výrazně pod maximem 425 000 žádostí, které byly přijaty v roce 2001.

Eurobarometr: 80 % respondentů se domnívá, že členské státy EU by měly poskytovat ochranu a azyl osobám, které to potřebují. 80 % respondentů se domnívá, že počet žadatelů o azyl by měl mít rovnoměrněji rozložen mezi členské státy EU.

Schengen a volný pohyb

ZPRÁVA: V roce 2011 bylo vydáno zhruba 12,7 milionu schengenských víz, zejména v Ruské federaci (přibližně 40,7%), na Ukrajině (8,7 %), v Čině (8,1 %) a v Turecku (4,7 %).

Eurobarometr: 57 % respondentů souhlasí s tím, že by se měl zjednodušit vstup cizích státních příslušníků do EU, pokud je důvodem jejich cesty turismus nebo podnikání. Pro 67 % respondentů je důležité, že po EU lze cestovat bez kontrol na vnitřních hranicích.

Souvislosti

Výroční zprávy o migraci a azylu se předkládají na žádost, kterou Evropská rada učinila u příležitosti přijetí Paktu o přistěhovalectví a azylu v roce 2008. Třetí výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (za rok 2011) popisuje hlavní opatření přijatá na úrovni EU a jednotlivých členských států pro řešení následujících úkolů:

  • zajistit, aby příležitosti pro legální migraci a mobilitu odpovídaly potřebám EU,

  • pokračovat v úsilí o efektivní integraci, aby se co nejlépe využil potenciál přistěhovalců, a to nejen z ekonomického, ale i ze sociálního a kulturního hlediska,

  • reagovat na migrační tlaky efektivním uplatňováním stávajících opatření ke snížení nedovoleného přistěhovalectví, včetně dialogů a spolupráce s neevropskými členskými státy, solidaritou s nejvíce postiženými členskými státy a dobře fungujícími hraničními kontrolami a vízovými řízeními,

  • dokončit do roku 2012 tvorbu společného evropského azylového systému, aby bylo možné poskytnout ochranu těm, kdo to potřebují; EU může plně využít pozitivního přínosu migrace jen za předpokladu, že bude mít koherentní politiku zohledňující všechny tyto aspekty.

V této souvislosti zůstává významným aspektem solidarity uvnitř EU a spolupráce s neevropskými státy finanční podpora migrace a mobility (viz MEMO/12/399).

Více informací

Třetí výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Pracovní dokument útvarů Komise přiložený ke zprávě

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Finanční podpora zemím mimo EU v oblasti migrace a mobility

Zpráva Eurobarometr: 'Awareness of home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Internetové stránky Cecilie Malmströmové, komisařky pro vnitřní věci

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Internetová stránka GŘ pro vnitřní věci

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Evropská migrační síť

http://www.emn.europa.eu

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar