Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Нов доклад и проучване правят кратък преглед в областта на миграцията, убежището и свободното движение в ЕС

Брюксел, 1 юни 2012 г.: Днес Комисията публикува доклад относно напредъка през 2011 г. в областта на имиграцията и убежището, придружен от проучване на Евробарометър на отношението на европейските граждани към трансграничната мобилност, миграцията и сигурността. Според проучването 8 от 10 европейци са съгласни, че държавите—членки на ЕС трябва да предлагат закрила и убежище на нуждаещите се и че правилата за приемане на кандидатите за убежище трябва да са еднакви в целия ЕС. Голяма част от европейците (67 %) мислят, че е важно да могат да пътуват в рамките на ЕС без контрол по вътрешните граници.

„Цифрите от доклада и резултатите от проучването на общественото мнение подкрепят възгледите на Комисията, че Европейският съюз се нуждае от силна и последователна политика в областта на миграцията, отговаряща и на краткосрочните, и на дългосрочните нужди. Трябва да управляваме ефективно нашите външни граници, за да гарантираме свободното движение в рамките на ЕС, да осигуряваме действителна закрила на тези, които се нуждаят от нея, като в същото време предоставяме канали за законна миграция и мобилност“, каза Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

Ето някои важни моменти от доклада и от проучването на Евробарометър:

Законна миграция

ДОКЛАД: В ЕС има около 20,2 милиона граждани на трети държави, които съставляват около 4 % от общото население на ЕС (502,5 милиона) и 9,4 % от мигрантите по целия свят, чиито общ брой се оценява на 214 милиона души.

Евробарометър: 68 % от анкетираните смятат, че законните имигранти трябва да имат същите права като гражданите на техните собствени страни. Четири от десет европейци (42 %) мислят, че ЕС трябва да насърчава трудовата миграция от трети държави, за да се улесни справянето с демографските предизвикателства и недостига на работна ръка, а 46 % не са съгласни с това.

Незаконна миграция

ДОКЛАД: През 2011 г. на около 343 000 души бе отказано влизане в ЕС, което представлява намаление с 13 % в сравнение с 2010 г. Освен това през 2011 г. бяха задържани около 468 500 лица (спад в броя в сравнение с 2010 г., когато той беше около 505 000 души), а държавите членки върнаха около 190 000 граждани на трети държави (15 % по-малко в сравнение с 2010 г.).

Евробарометър: Осем от десет европейци (80 %) мислят, че ЕС трябва да увеличи помощта си за държавите членки за справяне с незаконната миграция. 78 % считат, че разходите за справянето с незаконната миграция следва да бъдат поделени между държавите—членки на ЕС.

Интеграция

ДОКЛАД: През 2010 г. средното ниво на заетост сред гражданите на трети държави на възраст 20—64 години беше 58,5 %, в сравнение с 68,6 % от общия брой на населението на възраст 20—64 години.

Евробарометър: 53 % от анкетираните считат, че имиграцията обогатява икономически и културно държавите от ЕС. 60 % от европейците вярват, че имигрантите могат да се сблъскат с трудности при интегрирането поради дискриминация.

Убежище

ДОКЛАД: През 2011 г. държавите—членки на ЕС регистрираха малко над 302 000 молби за убежище — значително увеличение с 16,2 %, в сравнение с 2010 г. Въпреки това тази цифра е далеч под пика от 425 000 молби, получени през 2001 г.

Евробарометър: 80 % от анкетираните мислят, че държавите—членки на ЕС трябва да предлагат закрила и убежище на нуждаещите се. Осем от десет европейци считат, че броят на кандидатите за убежище следва да бъде по-равностойно разпределен между държавите—членки на ЕС.

Шенген и свободно движение

ДОКЛАД: През 2011 г. бяха издадени около 12,7 милиона шенгенски визи, като по-голямата част от тях са в Руската федерация (40,7 %), следвана от Украйна (8,7 %), Китай (8,1 %) и Турция (4,7 %).

Евробарометър: Малко по-малко от шест от десет анкетирани (57 %) са съгласни, че би трябвало да е по-лесно за гражданите на трети държави да пътуват до ЕС с цел туризъм или бизнес. Възможността да пътуват в рамките на ЕС без контрол по вътрешните граници е важна за 67 % от отговорилите.

Контекст

Годишните доклади относно имиграцията и убежището се изготвят в отговор на искането, отправено от Европейския съвет при приемането на Пакта за имиграцията и убежището от 2008 г. Третият годишен доклад относно имиграцията и убежището (за 2011 г.) очертава основните промени на национално и на европейско равнище за справяне с предизвикателствата, и по-конкретно:

  • за гарантиране, че възможностите за законна миграция и мобилност отговарят на нуждите на ЕС;

  • за продължаване на работата, целяща ефективно интегриране, за да се оползотвори в пълна степен потенциалът, предлаган от мигрантите не само в икономическо, но и в социално и културно отношение;

  • за да се отговори на миграционния натиск чрез ефективно прилагане на съществуващите мерки за намаляване на незаконната миграция, включително чрез диалог и сътрудничество с трети държави, солидарност с най-засегнатите държави членки и добре работещи контрол по границите и визови процедури;

  • за изграждането на Обща европейска система за убежище през 2012 г. с цел осигуряване на закрила на нуждаещите се. ЕС може да оползотвори в пълна степен положителния принос на мигрантите само чрез последователна политика, която отговаря на всички тези аспекти.

В този контекст подкрепата на ЕС чрез финансово подпомагане в областта на миграцията и мобилността остава важен аспект на солидарността в рамките на ЕС и сътрудничеството с трети държави (вж. MEMO/12/399).

За повече информация

Трети годишен доклад относно имиграцията и убежището:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/COM%202012%20250%20final%201_EN_ACT_part1_v5.pdf

Работен документ на службите на Комисията, придружаващ доклада:

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/SWD%202012%20139%20final%201_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf

MEMO/12/399: Финансово подпомагане за трети държави в областта на миграцията и мобилността

Доклад на Евробарометър: 'Awareness of home Affairs'

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Европейска мрежа за миграция

http://www.emn.europa.eu

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar