Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

EUROOPA KOMISJON – PRESSITEADE

EL-USA julgeolekulepe võimaldab lennulasti odavamalt ja kiiremini käidelda

Brüssel, 1. juuni 2012. Euroopa Komisjon ja Ameerika Ühendriikide Transpordijulgestuse Amet on kokku leppinud lennulasti julgestuskorra vastastikuses tunnustamises alates 1. juunist 2012. Tunnustamisega lõpetatakse turvakontrolli dubleerimine ja kaob vajadus lennulasti sihtkohtades erineva korra rakendamise järele. Nii saavad lastilennuettevõtjad olulisel määral kulusid kärpida ja aega säästa.

Vabaneme turvakontrolli dubleerimisest, samas aga säilib kõrge turvalisustase. Tegemist on suure edusammuga, mis avaldab ettevõtlusele väga suurt mõju. Õhutransport on juba iseenesest kiire. Julgestusnõuete dubleerimise vähendamine tähendab lastilennuettevõtjate jaoks tohutut raha ja aja kokkuhoidu,“ märkis transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas.

ELi-USA lastilennundusturg

ELi ja USA vaheliste lastilendudega veetakse aastas üle miljoni tonni kaupu mõlemas suunas üle Atlandi ookeani. EList USAsse lennutranspordiga veetavad kaubad on väärt enam kui 107 miljardit eurot, mis moodustab 27% ELi kõikide lennutranspordiga veetud kaupade väärtusest (2011. aasta näitajate järgi).

EL ja USA on teineteise lastilennunduse tähtsaimad sihtkohad.

Julgestusega seonduv on lastilennuettevõtjate jaoks üpris kulukas nii ajalises kui ka rahalises mõttes. Raskused eri turvanõuete täitmisel on vedajaid sundinud teatavat tüüpi lasti vedamisest loobuma. Olenevalt vedaja profiilist võib turvameetmetele kuluda kuni 4% käibest ning Atlandi-üleste topeltmeetmete lisamaksumus võib moodustada lausa ühe viiendiku julgestusega seotud kuludest. Ettevaatliku prognoosi kohaselt säästab vastastikune tunnustamine ainuüksi ELis kümneid miljoneid eurosid aastas, ilma turvalisusele mis tahes negatiivset mõju avaldamata.

Uus lepe

Euroopa Komisjoni ja Ameerika Ühendriikide Transpordijulgestuse Ameti viimaste kuude tihe koostöö võimaldas üksikasjalikult võrrelda kehtivat lasti julgestuse korda nii ELis kui ka USAs ning kinnitada, et nende turvalisustase on võrdselt kõrge. ELi lennujaamadest USAsse lasti vedavad lennuettevõtjad ei pea seega enam kohaldama eri meetmeid, kuid peavad rakendama täiel määral ELi õiguslikke nõudeid, millega sätestatakse kohustused saadetiste läbivaatamise ja reguleeritud turvalise tarneahela kohta. Mõlemad pooled leppisid ühtlasi kokku julgestuskorra väljatöötamise ja rakendamise kohta käiva teabe vahetamises, sealhulgas osavõtus kontrollimistest, et tagada lastilennuettevõtjate jätkuv ja täielik vastavus nõuetele.

EL tunnustab ka, et USA lennulasti julgestuskord vastab hiljuti vastu võetud ELi nõuetele kolmandatest riikidest ELi lennutatud lasti osas. Seetõttu ei nõuta lennuettevõtjatelt, kes veavad lasti USAst ELi, enam täiendavate meetmete võtmist.

Taust

Enne lennulasti julgestuskorra täielikku tunnustamist tuli USAsse lennutatud last esitada kontrollimiseks vastavalt Ameerika Ühendriikide Transpordijulgestuse Ameti välja antud turvaprogrammile. Arvesse ei võetud aga ELi lennujaamas eelnevalt läbiviidud ulatuslikku kontrolli ja sageli nõuti teatava kontrolli dubleerimist või USAsse suunduva lasti suhtes eraldi julgestuskorra kasutamist ELi reeglite rakendamisega paralleelselt. Kahe eraldi korra rakendamine võib osutuda väga kulukaks ning lisaks mõjutada märkimisväärselt klientidele kaupu transportivate saatjate töö kiirust ja tõhusust.

Lisateave: MEMO/12/400

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar