Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Wewnętrzny rynek energii: Polska wezwana do spełnienia wymogów prawnych UE

Bruksela, 31 maja 2012 r. – Najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz konkurencyjnych cen energii dla wszystkich jest otwarcie rynków energii na konkurencję. Wydajny, połączony i przejrzysty europejski wewnętrzny rynek energii stanie się lepiej dostępny dla różnych dostawców i dzięki temu zapewni konsumentom szerszy wybór dostawców gazu i energii elektrycznej.

Dyrektywy dotyczące energii elektrycznej i gazu wchodzące w zakres trzeciego pakietu energetycznego miały zostać transponowane przez państwa członkowskie do 3 marca 2011 r. Do chwili obecnej Polska nie poinformowała Komisji o wprowadzeniu wszelkich niezbędnych środków w celu pełnej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej.

W związku z tym w dniu dzisiejszym Komisja przesłała Polsce uzasadnioną opinię, aby ponaglić ją do wypełnienia ciążącego na niej obowiązku prawnego. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie spełni wymogów, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obecnie Komisja analizuje także środki zgłoszone przez inne państwa członkowskie, które dokonały jedynie częściowej transpozycji dyrektywy i w najbliższych miesiącach podejmie decyzję co do dalszych działań.

Kontekst

W lutym 2011 r. szefowie państw i rządów UE zadeklarowali potrzebę zakończenia procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii do 2014 r. Do tego celu niezbędna jest terminowa i pełna transpozycja do prawa krajowego przepisów UE dotyczących jednolitego rynku gazu i energii elektrycznej. Trzeci pakiet energetyczny zawiera podstawowe przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym nowe zasady rozdzielania działalności dystrybucyjnej i handlowej, zasady służące zwiększeniu niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz zasady dotyczące poprawy funkcjonowania rynków detalicznych z korzyścią dla konsumentów.

W zakres trzeciego pakietu energetycznego wchodzą następujące dyrektywy:

  • dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2009/73/WE),

  • dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2009/72/WE).

Postępowanie w związku z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego stanowi kontynuację działań związanych z przesłaniem w lutym 2012 r. uzasadnionych opinii do ośmiu państw członkowskich, które wówczas nie zgłosiły Komisji środków transpozycji, a w kwietniu 2012 r. – do kolejnych pięciu państw członkowskich, które nie zgłosiły środków służących pełnej transpozycji dyrektyw.

Informacje o uzasadnionych opiniach przesłanych w lutym 2012 r. – zob. IP/12/181, i w kwietniu 2012 r. – zob. IP/12/410.

Więcej informacji

Dyrektywa dotycząca energii elektrycznej (2009/72/WE) i dyrektywa dotycząca gazu ziemnego (2009/73/EC) są dostępne tutaj.

Strona internetowa Komisji dotycząca wewnętrznego rynku energii: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Aktualne informacje ogólne o postępowaniach w sprawie naruszenia przepisów można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm.

Więcej informacji na temat unijnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – zob. MEMO/12/387.

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar