Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljö: Ny metod för att bedöma giftiga kemiska blandningar

Bryssel den 31 maj 2012 – EU-kommissionen åtar sig att se till att potentiella risker med kemiska blandningar förstås och bedöms korrekt. Varje dag exponeras vi för blandningar av kemiska ämnen som kan påverka oss på ett sätt som de enskilda ämnena inte gör. I EU-lagstiftningen finns strikta begränsningar av den tillåtna mängden kemikalier i livsmedel, vatten, luft och tillverkade produkter, men de potentiellt toxiska effekterna av en kombination av dessa kemikalier undersöks sällan. Enligt den nya strategin ska kommissionen identifiera prioriterade blandningar för bedömning, så att de olika delarna av EU-lagstiftningen leder till konsekventa riskbedömningar av de prioriterade blandningarna. Man vill även åtgärda brister i den vetenskapliga kunskap som behövs för att bedöma blandningarna.

­–EU-lagstiftningen ger en hög skyddsnivå mot enskilda kemikalier, men vi behöver veta mer om hur kemikalier verkar tillsammans, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. Det här är ett komplext vetenskapsområde, men komplexiteten får inte bli en ursäkt för passivitet. När vi har goda skäl att tro att en kemisk blandning kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön bör en mer ingående bedömning göras och åtgärder bör vidtas.

Eftersom antalet potentiella kemiska kombinationer är mycket stort blir det första steget enligt den nya strategin att identifiera prioriterade blandningar, så att resurserna kan inriktas på de skadligaste kombinationerna.

Det finns metoder för att bedöma riskerna med prioriterade blandningar, men många informations- och kunskapsluckor kvarstår. Frågan kompliceras av det faktum att en stor del av EU-lagstiftningen handlar om specifika produktgrupper, till exempel växtskyddsmedel, biocider, kosmetika, läkemedel och veterinärläkemedel. Det kan hindra samordnade bedömningar av blandningar som innehåller ämnen som omfattas av olika lagar. EU-kommissionen kommer att se till att identifierade prioriterade blandningar bedöms på ett samordnat sätt. Till 2014 kommer man också att ta fram tekniska riktlinjer med bästa praxis för bedömning av prioriterade blandningar.

EU-kommissionen kommer också att åtgärda vissa informationsluckor för att öka kunskapen om de blandningar som människor och miljö utsätts för. Man kommer att samordna datainsamlingen och kontrollera de övervakningsdata som samlas in enligt EU-lagstiftningen och för EU-finansierad forskning. Det kommer också att upprättas en plattform för övervakning av kemikaliedata. EU-kommissionen ska sedan utarbeta en rapport till 2015 om hur arbetet fortskrider.

Bakgrund

Kemikalier omger oss varje dag i små mängder, i mat och dryck, läkemedel, luft, kosmetika och sjukvårdsprodukter, kläder, möbler, leksaker och allt vi kommer i kontakt med. Exponeringen för denna blandning av kemiska ämnen börjar i livmodern, och djur och växter exponeras på samma sätt för olika ämnen.

I en undersökning 2009 i Danmark tittade man på tvååringars exponering för kemiska blandningar i form av ett antal hormonstörande ämnen. Man undersökte exponering via mat och dryck, inomhusluft och damm, kläder och skor, kontakt med leksaker, hälso- och hygienprodukter och via kontakt med exempelvis skötbord och badrumsmattor. Slutsatsen var att man behöver minska småbarns exponering för ett antal ämnen i undersökningen, på grundval av de olika ämnenas uppskattade koncentration.

Kommissionens nya strategi bygger till stor del på de senaste yttrandena från de tre vetenskapliga kommittéerna för icke-livsmedelsprodukter: "Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures och State of the Art Report on Mixture Toxicity.

Mer information och länk till meddelandet:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm.

Se även MEMO/12/392

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar