Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Środowisko: Nowe podejście do oceny toksycznych mieszanin chemicznych

Bruksela, dnia 31 maja 2012 r. – Komisja podejmuje się zadbać o to, by potencjalne zagrożenia związane z mieszaninami chemicznymi były odpowiednio poznawane i oceniane. Jesteśmy codziennie narażeni na mieszaniny substancji chemicznych, które w połączeniu ze sobą mogą wpływać na nas w inny sposób niż każda z nich z osobna. Przepisy UE ściśle ograniczają dopuszczalne ilości poszczególnych substancji chemicznych obecnych w żywności, wodzie, powietrzu i wyrobach przemysłowych, ale rzadko bada się potencjalne skutki toksyczne tych chemikaliów występujących łącznie. W ramach nowego podejścia Komisja określi mieszaniny, które należy ocenić w pierwszej kolejności, dopilnuje, aby na podstawie różnych przepisów UE wymagane było przeprowadzanie spójnych ocen ryzyka w odniesieniu do takich priorytetowych mieszanin, oraz zapewni uzupełnienie luk w wiedzy naukowej niezbędnej do ich oceny.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Prawo UE zapewnia wysoki poziom ochrony przed pojedynczymi substancjami, ale musimy dowiedzieć się więcej o tym, jak działają połączenia chemikaliów. Jest to niezwykle złożony problem naukowy, ale złożoność ta nie może usprawiedliwić bezczynności. Jeżeli mamy dobry powód, by sądzić, że dana mieszanina chemiczna stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska, należy przeprowadzić bardziej szczegółową ocenę, a my musimy podjąć odpowiednie działania”.

Ponieważ liczba potencjalnych kombinacji chemikaliów jest bardzo duża, pierwszym wyzwaniem nowego podejścia będzie identyfikacja mieszanin priorytetowych, tak aby można było ukierunkować zasoby badawcze na potencjalnie najbardziej szkodliwe mieszaniny.

Metodyka oceny ryzyka związanego z mieszaninami priorytetowymi istnieje, wciąż jednak jest wiele luk w wiedzy i w danych. Kwestię tę komplikuje fakt, że duża część przepisów UE ukierunkowana jest na konkretne grupy, takie jak produkty ochrony roślin, biocydy, kosmetyki, produkty lecznicze, leki weterynaryjne itp. Może to stanowić przeszkodę dla skoordynowanej, zintegrowanej oceny mieszanin zawierających substancje podlegające różnym uregulowaniom prawnym. Komisja dołoży starań, aby natychmiast po zidentyfikowaniu mieszanina chemiczna była poddawana skoordynowanej i zintegrowanej ocenie. Do 2014 r. Komisja opracuje również wytyczne techniczne określające najlepsze praktyki w zakresie oceny mieszanin priorytetowych.

Komisja zajmie się także niektórymi lukami w danych i wiedzy, aby poprawić znajomość mieszanin, na które narażeni są ludzie i środowisko. Będzie ona koordynować gromadzenie danych i dokonywać przeglądu danych z monitoringu, zebranych na podstawie przepisów UE i w ramach badań finansowanych przez UE. Utworzy również platformę danych z monitoringu chemicznego. W 2015 r. Komisja sporządzi sprawozdanie z poczynionych postępów.

Kontekst

Chemikalia w niewielkich ilościach otaczają nas codziennie – są w żywności i napojach, lekach, w powietrzu, którym oddychamy, w kosmetykach i produktach ochrony zdrowia, w ubraniach, meblach, zabawkach i we wszystkim, z czym się stykamy. Nasze narażenie na mieszaniny substancji chemicznych zaczyna się w łonie matki, a na działanie rozmaitych chemikaliów narażone są również zwierzęta i rośliny.

W 2009 r. przeprowadzono w Danii badanie narażenia małych dzieci (dwulatków) na mieszaniny chemiczne w formie wielorakich substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Dotyczyło ono narażenia poprzez żywność i napoje, powietrze i kurz w pomieszczeniach, odzież i obuwie, kontakt z zabawkami, stosowanie produktów ochrony zdrowia i produktów higienicznych oraz poprzez kontakt z takimi artykułami jak maty do przewijania i maty kąpielowe. Na podstawie szacowanego stężenia różnych substancji wykazano, że istnieje potrzeba ograniczenia narażenia małych dzieci na substancje analizowane w badaniu.

Nowe podejście Komisji w znacznym stopniu opiera się na niedawnej opinii trzech komitetów naukowych spoza sektora żywnościowego: Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures (Toksyczność i ocena mieszanin chemicznych), a także na opracowaniu pt. State of the Art Report on Mixture Toxicity (Raport dotyczący najnowszego stanu wiedzy w dziedzinie toksyczności mieszanin).

Dalsze informacje i link do komunikatu:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Zobacz także MEMO/12/392

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar