Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: Een nieuwe aanpak voor het beoordelen van toxische chemische mengsels

Brussel, 31 mei 2012 – De Commissie wil ervoor zorgen dat de risico's die verbonden zijn aan chemische mengsels correct worden begrepen en ingeschat. Elke dag worden wij blootgesteld aan mengsels van chemische stoffen die een andere uitwerking op ons kunnen hebben dan de afzonderlijke stoffen. In de wetgeving van de EU zijn strenge grenswaarden voor de toegestane hoeveelheden van bepaalde chemische stoffen in voeding, water, lucht en industrieproducten vastgesteld, maar de mogelijke toxische effecten van combinaties van deze chemische stoffen worden zelden onderzocht. Volgens de nieuwe aanpak zal de Commissie mengsels aanwijzen die prioritair moeten worden beoordeeld, waarborgen dat de verschillende wetgevingsonderdelen van de EU consistente risicobeoordelingen voor zulke prioritaire mengsels opleveren en lacunes aanvullen in de wetenschappelijke kennis die nodig is voor het beoordelen van de mengsels.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "De EU-wetgeving biedt een hoog niveau van bescherming tegen afzonderlijke chemische stoffen, maar we moeten meer te weten komen over de manier waarop combinaties van chemische stoffen zich gedragen. Dit is een heel complex wetenschappelijk gebied, maar dat mag geen uitvlucht zijn om de zaken op hun beloop te laten. Wanneer we goede redenen hebben om aan te nemen dat een bepaald chemisch mengsel een mogelijk risico voor de volksgezondheid of het milieu vormt, moet het nader worden onderzocht en moeten passende maatregelen worden genomen."

Omdat het aantal mogelijke chemische combinaties enorm is, wordt het aanwijzen van prioritaire mengsels de eerste uitdaging in het kader van de nieuwe aanpak, zodat de middelen kunnen worden ingezet op de potentieel schadelijkste combinaties.

Er zijn methoden voor het beoordelen van de risico's van prioritaire mengsels voorhanden, maar er blijven hiaten in de kennis en de gegevens bestaan. De kwestie wordt gecompliceerd doordat veel EU-wetgeving is toegespitst op specifieke groepen zoals gewasbeschermingsmiddelen, biociden, cosmetica, farmaceutische producten en diergeneesmiddelen. De gecoördineerde en geïntegreerde beoordeling van mengsels van stoffen die onder verschillende wetgevingsstukken vallen, kan hierdoor worden bemoeilijkt. De Commissie zal ervoor zorgen dat zodra een mengsel als prioritair wordt aangewezen, het op een gecoördineerde en geïntegreerde wijze wordt beoordeeld. Voorts zal de Commissie uiterlijk in 2014 technische richtsnoeren met beste praktijken voor het beoordelen van prioritaire mengsels opstellen.

De Commissie zal ook enkele kennis- en gegevenshiaten aanvullen om meer inzicht te krijgen in de mengsels waaraan de mens en het milieu zijn blootgesteld. Zij zal de verzameling van gegevens coördineren en de monitoringgegevens toetsen die zijn vergaard in de context van de EU-wetgeving en door de EU gefinancierd onderzoek. Tevens zal zij een platform creëren voor het monitoren van chemische gegevens. In 2015 brengt de Commissie verslag uit over de vooruitgang die is geboekt.

Achtergrond

Elke dag zijn wij omgeven door chemische stoffen in kleine hoeveelheden, in onze voeding en ons drinken, in medicatie, in de lucht die wij inademen, in cosmetica en gezondheidsproducten, in kleding, meubels, speelgoed en in alles waarmee wij in aanraking komen. Onze blootstelling aan dit mengsel van chemische stoffen begint in de baarmoeder. Dieren en planten zijn op een vergelijkbare manier aan diverse stoffen blootgesteld.

In een Deens onderzoek uit 2009 is de blootstelling van peuters (kinderen van twee jaar) aan chemische mengsels, met name aan combinaties van uit diverse bronnen afkomstige hormoonverstorende stoffen, onderzocht. Het onderzoek had betrekking op blootstelling via voeding en drinken, via de binnenlucht en stofdeeltjes, via kleding en schoeisel, speelgoed, het gebruik van verzorgings- en toiletartikelen en via contact met voorwerpen zoals luierkussens en badmatten. Op basis van de voorspelde concentratie van de verschillende stoffen werd in het onderzoek geconcludeerd dat de blootstelling van jonge kinderen aan een aantal van de onderzochte stoffen moet worden beperkt.

De nieuwe aanpak van de Commissie is in belangrijke mate gebaseerd op het recente advies van de drie wetenschappelijke comités voor non‑foodaangelegenheden: "Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures" alsook op het "State of the Art Report on Mixture Toxicity".

Voor nadere informatie en een link naar de mededeling, zie:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Zie ook MEMO/12/392

Contact :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar