Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: mürgiste keemiliste ainete segude hindamise uus käsitlusviis

Brüssel, 31. mai 2012. Komisjon võtab vaatluse alla keemiliste ainete segudega seotud võimalikud riskid, et neid mõistetaks ja hinnataks õigesti. Me puutume iga päev kokku keemiliste ainete segudega ning need võivad mõjuda meile teisiti kui üksikud ained. ELi seadustega on kehtestatud ranged piirid, kui palju võib toidus, vees, õhus või töötleva tööstuse toodetes olla teatavaid kemikaale, kuid nende kemikaalide võimalikku toksilist koosmõju on uuritud vähe. Uue käsitlusviisi kohaselt teeb komisjon kindlaks, milliseid segusid tuleb hinnata esmajärjekorras, ning tagab, et eri valdkondade ELi õigusaktides hinnataks pidevalt selliste segude ohtlikkust. Samuti tahab komisjon täita lüngad teaduslikult põhjendatud teadmistes, mida on vaja selliste segude hindamiseks.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „ELi seadused pakuvad kõrgetasemelist kaitset üksikute keemiliste ainete vastu, kuid me peame paremini mõistma keemiliste ainete kombineeritud mõju. See on keeruline teaduslik valdkond, kuid keerukusega ei tohi vabandada tegevusetust. Kui meil on alust arvata, et mingi keemiline segu võib olla ohtlik inimeste tervisele või keskkonnale, tuleks seda põhjalikumalt uurida ning võtta asjakohased meetmed.”

Kuna keemiliste ainete võimalike kombinatsioonide arv on tohutu, on uue käsitlusviisi kohaselt vaja esmalt kindlaks teha, millised on erilist tähelepanu nõudvad segud, et suunata siis vahendid potentsiaalselt kõige kahjulikumate kombinatsioonide uurimisele.

Meetodid eritähelepanu nõudvate segude hindamiseks on olemas, kuid vähe on andmeid ning teadmistes on veel ohtralt lünki. Küsimus on seda keerulisem, et paljud ELi õigusaktid on suunatud kindlale valdkonnale, nagu taimekaitsevahendid, biotsiidid, kosmeetika, ravimid, veterinaarravimid jne. See võib saada takistuseks, kui tahetakse kooskõlastatult ja terviklikult hinnata segusid, mis sisaldavad eri õigusaktidega reguleeritavaid aineid. Komisjon tagab, et niipea kui mingi keemiline segu on tunnistatud erilist tähelepanu nõudvaks, hinnatakse seda kooskõlastatud ja terviklikul viisil. 2014. aastaks töötab komisjon välja ka tehnilised suunised eritähelepanu nõudvate segude hindamise parimate tavade kogumiseks.

Komisjon võtab käsile ka mõned andme- ja teadmislüngad, et parandada arusaamist segudest, millega inimesed ja keskkond kokku puutuvad. Ta koordineerib andmete kogumist ja vaatab läbi seireandmed, mida kogutakse ELi õigusaktide kohaselt või ELi rahastatavate teadusprojektide raames. Ta loob selleks ka keemiaalaste seireandmete platvormi. 2015. aastal esitab komisjon aruande saavutatud tulemuste kohta.

Taust

Kõikjal meie igapäevases keskkonnas on keemilisi aineid. Väikeses koguses on neid meie toidus ja joogis, ravimeis, hingatavas õhus, kosmeetikas ja tervishoiutoodetes, riietes, mööblis, mänguasjades ja kõiges muus, millega kokku puutume. Kokkupuude keemiliste ainete seguga saab alguse juba emaihus. Samamoodi puutuvad paljude eri ainetega kokku loomad ja taimed.

Taanis tehti 2009. aastal uuring (2009 study), milles vaadeldi 2-aastaste väikelaste kokkupuudet keemiliste segudega, mis sisaldasid mitmeid sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid aineid. Uuriti laste kokkupuudet keemiliste ainetega toidu ja joogi kaudu, siseruumide õhu ja tolmu kaudu, riiete ja jalanõude kaudu, mänguasjade, tervishoiu- ja hügieenitoodete kaudu ning kokkupuutumise kaudu selliste toodetega nagu mähkmevahetamismatid ja vannimatid. Mitmesuguste ainete arvutusliku kontsentratsiooni põhjal tehti uuringus järeldus, et väikelaste kokkupuudet paljude uuringus vaadeldud ainetega on vaja vähendada.

Komisjoni uus käsitlusviis põhineb suuresti kolme muude kui toiduks kasutatavate toodete teaduskomitee hiljutisel arvamusel "Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures (Toksilisus ja keemiliste segude hindamine), samuti segude toksilisuse koondaruandel (State of the Art Report on Mixture Toxicity).

Lisateave ja teatis:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Vt ka MEMO/12/392

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar