Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Περιβάλλον: Νέα προσέγγιση στην αξιολόγηση τοξικών μειγμάτων χημικών ουσιών

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2012 – Η Επιτροπή αναλαμβάνει το θέμα της ενδεδειγμένης κατανόησης και αξιολόγησης των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με μείγματα χημικών ουσιών. Κάθε μέρα είμαστε εκτεθειμένοι σε μείγματα χημικών ουσιών και οι συνδυασμοί αυτοί μπορούν να μας επηρεάσουν κατά τρόπο διαφορετικό απ΄ ό,τι οι μεμονωμένες ουσίες. Η νομοθεσία της ΕΕ θέτει αυστηρά όρια για τις ποσότητες επιτρεπόμενων συγκεκριμένων χημικών ουσιών στα τρόφιμα, το νερό, τον αέρα και τα βιομηχανικά προϊόντα, σπάνια όμως εξετάζονται οι δυνητικά τοξικές επιδράσεις των συνδυασμών χημικών αυτών ουσιών. Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση, η Επιτροπή θα προσδιορίσει τα μείγματα που πρέπει να αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα, θα εξασφαλίσει ότι οι διάφορες πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας θα παρέχουν συνεκτικές εκτιμήσεις των κινδύνων για τα εν λόγω μείγματα προτεραιότητας και θα συμπληρώσει τα κενά στην επιστημονική γνώση που απαιτείται για την αξιολόγηση των μειγμάτων.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, κ. Janez Potočnik, δήλωσε: «Η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας από μεμονωμένες χημικές ουσίες, οφείλουμε όμως να γνωρίζουμε περισσότερα για το πώς οι χημικές ουσίες δρουν σε συνδυασμό. Πρόκειται για έναν πολυσύνθετο επιστημονικό τομέα, αλλά η πολυπλοκότητα δεν πρέπει να αποτελέσει πρόφαση για αδράνεια. Όταν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ένα μείγμα χημικών ουσιών είναι δυνητικά βλαπτικό για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, επιβάλλεται λεπτομερέστερη αξιολόγηση ενώ θα πρέπει να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες

Καθώς ο αριθμός των πιθανών συνδυασμών χημικών ουσιών είναι πολύ μεγάλος, η πρώτη πρόκληση στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης θα είναι ο εντοπισμός των μειγμάτων προτεραιότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικέντρωση των πόρων στους δυνητικά επιβλαβέστερους συνδυασμούς.

Υφίστανται μεθοδολογίες για την εκτίμηση των κινδύνων από τα μείγματα προτεραιότητας, παραμένουν όμως πολλά κενά σε δεδομένα και γνώσεις. Το θέμα περιπλέκεται από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της ενωσιακής νομοθεσίας στοχεύει συγκεκριμένες ομάδες, καθώς καλύπτει τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα, τα καλλυντικά, τα φαρμακευτικά, τα κτηνιατρικά φάρμακα, και ούτω καθεξής. Αυτό μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη συντονισμένη, ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μειγμάτων που περιέχουν ουσίες οι οποίες υπάγονται σε διαφορετικά νομοθετήματα. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι, μόλις προσδιορίζεται ένα μείγμα προτεραιότητας, θα ακολουθεί η αξιολόγησή του κατά συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Μέχρι το 2014, η Επιτροπή θα έχει καταρτίσει επίσης τεχνική καθοδήγηση για την κωδικοποίηση των βέλτιστων πρακτικών για την αξιολόγηση των μειγμάτων προτεραιότητας.

Η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει επίσης ορισμένα από τα κενά σε δεδομένα και γνώσεις με σκοπό να βελτιωθεί η κατανόηση των μειγμάτων ουσιών στα οποία εκτίθενται οι άνθρωποι και το περιβάλλον. Θα συντονίσει τη συλλογή δεδομένων και θα προχωρήσει σε ανασκόπηση των δεδομένων παρακολούθησης που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας και της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας. Επίσης, θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την παρακολούθηση χημικών δεδομένων. Η Επιτροπή θα καταρτίσει το 2015 έκθεση όπου θα γίνει απολογισμός της επιτευχθείσας προόδου.

Ιστορικό

Οι χημικές ουσίες μάς περιβάλλουν καθημερινά σε μικρές ποσότητες· στα τρόφιμα και τα ποτά που καταναλώνουμε, στα φάρμακα που παίρνουμε, στον αέρα που αναπνέουμε, στα καλλυντικά και τα προϊόντα φροντίδας της υγείας, στα ρούχα, τα έπιπλα, τα παιχνίδια και σε κάθε τι με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Η έκθεσή μας σε αυτό το μείγμα χημικών ουσιών αρχίζει από τη μήτρα, ενώ τα ζώα και τα φυτά υφίστανται παρόμοια έκθεση σε ποικιλία από διαφορετικές ουσίες.

Σε μελέτη του 2009 στη Δανία, εξετάστηκε η έκθεση νηπίων (παιδιά 2 ετών) σε μείγματα χημικών ουσιών υπό μορφή πολλαπλών ενδοκρινικών διαταρακτών. Η μελέτη εξέτασε την έκθεση μέσα από τα τρόφιμα και ποτά, τον αέρα και τη σκόνη των εσωτερικών χώρων, τα ρούχα και τα παπούτσια, την επαφή με τα παιχνίδια, τη χρήση προϊόντων φροντίδας και υγιεινής, καθώς και μέσα από την επαφή με αντικείμενα, όπως τα στρώματα αλλαξιέρας και τα χαλάκια του μπάνιου. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ανάγκη να μειωθεί η έκθεση των μικρών παιδιών σε ορισμένες από τις ουσίες που εξετάστηκαν στη μελέτη, με βάση την προβλεπόμενη συγκέντρωση των διαφόρων ουσιών.

Η νέα προσέγγιση της Επιτροπής στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόσφατη γνωμοδότηση των τριών επιστημονικών επιτροπών που ασχολούνται με θέματα εκτός του τομέα των τροφίμων: Τοξικότητα και αξιολόγηση μειγμάτων χημικών ουσιών (Toxicity and Assessment of Chemical Mixtures), καθώς και στην έκθεση σχετικά με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της τοξικότητας των μειγμάτων (State of the Art Report on Mixture Toxicity).

Περαιτέρω πληροφορίες και σύνδεσμος με τη σχετική ανακοίνωση:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Βλ. επίσης MEMO/12/392

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar