Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: нов подход към оценката на смесите от токсични химикали

Брюксел, 31 май 2012 г. Комисията се обръща към проблематиката на правилното разбиране и оценяване на потенциалните рискове, свързани със смесите от химикали. Ежедневно сме изложени на смеси от химични вещества, чиито комбинации могат да ни въздействат по начин, различен от този на отделните вещества. Правото на ЕС налага строги граници за количествата на определени химикали в храните, водата, въздуха и промишлените стоки, но потенциалните токсични въздействия на тези химикали в комбинация рядко се изследват. В рамките на новия подход Комисията ще определи смеси, които подлежат на приоритетна оценка, ще осигури съгласувана оценка на риска от страна на различните сфери на законодателството за такива приоритетни смеси и ще запълни празнотите в научните познания, необходими за тяхната оценка.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Законодателството на ЕС гарантира високи нива на защита от отделните химикали, но трябва да научим повече за въздействието им в комбинация. Тази област се отличава с голяма научна сложност, което обаче не бива да се превръща в оправдание за бездействие. Ако имаме основателна причина да смятаме, че дадена смес от химикали е потенциална заплаха за човешкото здраве или околната среда, трябва да се направи по-задълбочена оценка и да се предприемат съответните действия“.

Тъй като броят на възможните комбинации от химикали е много голям, първото предизвикателство пред новия подход ще бъде да се определят приоритетни смеси, за да могат ресурсите да бъдат съсредоточени върху потенциално най-вредните комбинации.

Съществуват методики за оценка на риска при приоритетните смеси, но все още са налице някои празноти в данните и познанията. Проблемът се усложнява от факта, че голяма част от законодателството на ЕС е насочена към специфични групи — например средствата за растителна защита, биоцидите, козметичните или фармацевтичните продукти, ветеринарните препарати и т.н. Това може да възпрепятства координираните цялостни оценки на смеси, съдържащи вещества, обхванати от различни законодателни актове. Комисията ще гарантира, че веднага след определянето си всяка приоритетна смес ще бъде подложена на координирана и цялостна оценка. До 2014 г. Комисията ще разработи и технически указания, систематизиращи най-добрите практики за оценка на приоритетните смеси.

Комисията ще отдели внимание и на някои от празнотите в данните и познанията, за да подобри осведомеността ни относно смесите, на чието въздействие са изложени хората и околната среда. Тя ще координира събирането на данни и ще направи преглед на данните от мониторинга, събрани съгласно изискванията на европейското законодателство и в рамките на финансираната от ЕС научноизследователска дейност. Ще бъде създадена и платформа за мониторинг на химически данни. През 2015 г. Комисията ще изготви доклад за оценка на постигнатия напредък.

Контекст

Ежедневно сме заобиколени от малки количества химикали: те са в храната и напитките ни, в лекарствата, във въздуха, който дишаме, в козметиката и продуктите за поддържане на здравето, дрехите, мебелите, играчките и всичко, с което сме в контакт. Досегът ни с тази смес от химични вещества започва в майчината утроба, а животните и растенията също са изложени на въздействието на редица различни вещества.

Едно датско проучване от 2009 г. разглежда излагането на малки деца (на възраст 2 години) на химични смеси като множество вещества, нарушаващи функцията на жлезите с вътрешна секреция. Проучено е излагането на въздействие чрез храната и напитките, въздуха и праха в затворени помещения, дрехите и обувките, контакта с играчки, използването на продукти за поддържане на здравето и хигиената и контакта с предмети като подложки за преповиване и постелки за баня. Въз основа на предполагаемата концентрация на изследваните вещества, заключението от проучването е, че трябва да се намали излагането на малки деца на редица от тези вещества.

Новият подход на Комисията се основава до голяма степен на неотдавнашното становище на трите научни комитета по въпросите, несвързани с храните: "„Токсичност и оценка на смеси от химикали“, както и на „Актуален доклад за токсичността на смесите“ (State of the Art Report on Mixture Toxicity).

По-подробна информация и линк към съобщението:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects.htm

Вж. също MEMO/12/392

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar